Opstart of overname van een bedrijf

 Wenst u een bedrijf over te nemen of op te starten, dan is het belangrijk dat u zich goed informeert over de te vervullen formaliteiten en dat u zich correct laat begeleiden.

Op deze pagina:

Begeleiding

Om een optimale start van uw bedrijf te realiseren, moet u rekening houden met alle aspecten, zowel financieel, juridisch als sociaal, die met een bedrijfsovername gepaard gaan. Professionele begeleiding van overnames door specialisten is een noodzaak door de steeds toenemende schaalgrootte van de bedrijven, de complexere bedrijfsstructuren, de toenemende maatschappelijke vereisten en de steeds meer omvattende regelgevingen.

Als starter kunt u met uw vragen over de overname op administratief vlak terecht bij de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

Zie ook: KRATOS (gratis advies door land- en tuinbouwers aan te vragen)

Investeringen

Voor uw vragen over VLIF-vestigingssteun (waaronder VLIF-steun voor overname aandelen), neemt u contact op met de buitendienst bevoegd voor VLIF.

Landbouwnummer en overnames

Voor uw vragen over landbouwnummer en overnames, neemt u contact op met de buitendienst bevoegd voor landbouwnummer en overnames:

 • landbouwernummer aanvragen
  Het landbouwernummer en bijhorende identificatiegegevens worden doorgegeven aan de andere afdelingen van het Departement Landbouw en Visserij, aan de Vlaamse Landmaatschappij (Mestbank en Platteland) en aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie.

 • overname melden

 • overdracht regelen van rechten

VLIF-overnamesteun wordt aangevraagd als natuurlijke persoon, waarbij de aanvrager nog niet als landbouwer is geïdentificeerd in de databank van het Departement Landbouw en Visserij. Als u in  aanmerking wil komen voor VLIF-steun moet u de mededeling van de selectieprocedure afwachten om een landbouwernummer aan te vragen.

Bedrijfsmanagement

Naast een goede begeleiding is het essentieel dat u van in het begin een goed en professioneel bedrijfsmanagement nastreeft. Twee essentiële hulpinstrumenten vindt u in de vorm van:

 • Bedrijfseconomische boekhouding
  Een goede bedrijfseconomische boekhouding geeft u inzicht in de financiële situatie en de rendabiliteit van uw bedrijf en van de afzonderlijke bedrijfstakken (teelt, diersoort, neventak). Dankzij een aantal zeer belangrijke technisch-economische kengetallen kan u elke bedrijfstak beter beoordelen en dus ook uw bedrijf beter leiden.

 • Het e-loket Landbouw en Visserij
  Zodra uw bedrijf actief is, vindt u op het e-loket Landbouw en Visserij steeds een overzicht van uw toeslagrechten, quota, betalingsgegevens, ... U kan er ook allerlei aanvragen elektronisch indienen, zoals uw jaarlijkse verzamelaanvraag. Dankzij de automatische foutencontrole op de e-loket aanvragen, daalt het risico op fouten.

Overname

Als u uw bedrijf overlaat moet u dit melden aan de buitendienst van het departement Landbouw en Visserij. Deze zorgt voor de registratie van de overname en geeft ze door aan de andere afdelingen van het Departement Landbouw en Visserij en aan de Vlaamse Landmaatschappij.

Een bedrijfsovername gebeurt meestal in familiale kring. Wanneer u overweegt om het ouderlijk bedrijf over te nemen, zijn er naast de economische en financiële afspraken ook de sociale aspecten. Een goede verstandhouding met partner, familieleden en derden (leveranciers, afnemers, integratoren) is daarom erg belangrijk. Zij vormen als het ware de basis voor een goed verloop van het hele proces van de bedrijfsovername.

De datum van overname kan meestal bepaald worden in overleg met de overlater waardoor er enige flexibiliteit is.

Indien u een biologisch bedrijf overneemt of wenst op te starten, is een goede begeleiding cruciaal. Win tijdig advies in over de omschakeling.

Volledige bedrijfsovername

Volgende documenten moet u in orde brengen voor volledige bedrijfsovername.

 • Overnamecontract
 • Contract van maatschap
 • Melding van een volledige bedrijfsoverdracht

Gedeeltelijke bedrijfsovername

Volgende documenten en formaliteiten moet u in orde brengen voor een gedeeltelijke bedrijfsovername.

 • Overnamecontract
 • Contract van maatschap
 • Identificatie van een landbouwer
 • Overdracht van exploitaties, rechten, overeenkomsten, ...

Overige te vervullen formaliteiten

Ongeacht of de bedrijfsovername volledig of gedeeltelijk is, zal u - afhankelijk van uw situatie en type bedrijf - nog andere formaliteiten moeten vervullen.