Schadevergoeding bij een landbouwramp

landbouwrampWanneer is er sprake van een landbouwramp?

We spreken van een landbouwramp wanneer een natuurverschijnsel (regenval, droogte, wind, ...) een uitzonderlijk karakter heeft of van een uitzonderlijke hevigheid is, of wanneer er een massale en onvoorzienbare plaag van schadelijke organismen optreedt, die belangrijke en algemene vernielingen van gronden, teelten of oogsten hebben teweeggebracht. Let op hagelschade komt niet in aanmerking voor vergoedingen uit het landbouwrampenfonds omwille van het feit dat hagel verzekerbaar is.

Indien er enkel schade is aan landbouwteelten dan is er na erkenning door de minister sprake van een landbouwramp. Indien de schade echter verder gaat dan landbouwgewassen en er door het natuurverschijnsel ook andere burgers dan landbouwers getroffen zijn dan is er sprake van een algemene ramp.

De erkenning van een schadelijk feit als landbouwramp wordt geregeld door een besluit van de Vlaamse Regering op voorstel van de Vlaamse minister van landbouw en dit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiervoor moet voldaan zijn aan een aantal vooropgestelde voorwaarden rond een totaal bedrag van schade en terugkeerperiode of frequentie van het klimatologisch evenement.

Wat te doen als landbouwer bij schade?

In de eerste fase is het belangrijk om bewijsmateriaal van de schade te verzamelen. Hierbij is het aangewezen om een verzoek in te dienen bij de gemeente waarin uw grond gelegen is, tot een bezoek van de schattingscommissie. Het is niet wettelijk vastgelegd hoe u dit verzoek dient in te dienen, maar schriftelijk wordt aanbevolen. Bij deze aanvraag geeft u best al zo veel mogelijk elementen mee zoals info uit de verzamelaanvraag, getroffen percelen en de grootte, getroffen gewassen,…

Werking schattingscommissie

De commissie moet de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste maal zeer kort na het klimatologisch evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede maal zo kort mogelijk voor  de oogst van de resterende producten (bij een nul opbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dit op deze manier aangebracht op de door de schattingscommissie opgemaakte pv’s).

Indien de schadevaststelling door de commissie ontbreekt kan u andere elementen aandragen die het door u geleden verlies aantonen.

Verzameling van proces-verbalen van de schattingscommissies

Wanneer er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen.

De gemeente zal deze informatie dan overmaken aan de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, die op zijn beurt de erkenning van de landbouwramp aan de minister landbouw zal vragen.

Het Departement Landbouw en Visserij verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen. De minister van Landbouw legt dat vervolgens aan de Ministerraad voor. Als een schadefeit effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het dossier voor de Ministerraad, die dan beslist over de erkenning.

Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende landbouwramp.

Vraag om schadevergoeding

Als de landbouwramp officieel erkend werd, dan hebt u drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om uw aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Deze laatste behandelt de dossiers en neemt de beslissingen inzake de vergoeding.

Voor de aangifte van uw schade vult u een 'Algemeen formulier' en 'Formulier D' in.

U kan deze formulieren ook krijgen bij uw gemeentebestuur of bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Als bijlagen bij het ‘Algemeen formulier Natuurlijke Personen’ voegt u een kopie van uw huwelijkscontract en een attest van de gezinssamenstelling. Is het een rechtspersoon (vennootschap) die de schade leed, dan volstaat een kopie van de statuten (+ eventuele wijzigingen) zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bij het 'Formulier D' worden volgende bijlagen verwacht:

  • een proces-verbaal van de gemeentelijke schattingscommissie;
  • een kopie van de verzekeringspolis;
  • een afzonderlijk blad met gedetailleerde omschrijvingen en raming van de schade;
  • een kopie van het formulier van de oppervlakte-aangifte;
  • eventuele bewijsstukken van de geleden schade en van de al uitgevoerde herstellingen.

Meer info op https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Contact

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35 bus 40
1030 Brussel