Goede controleresultaten en goed werkend systeem verminderen de controlelast

Het Departement Landbouw en Visserij heeft onlangs van de bevoegde Europese instellingen groen licht gekregen om voor de komende campagne 2017 het verplichte controlepercentage voor de controles ter plaatse op de basisbetaling te laten dalen van 5% naar 3%.

Op het terrein werd vastgesteld dat de landbouwers de premievoorwaarden met betrekking tot de basisbetaling goed naleven en het systeem van de administratie voldoet aan de vereiste strenge kwaliteitseisen. Hierdoor mag de administratie de controlelast op de basisbetaling bijna halveren.

Correcte aangifte

Eind februari is het weer zover: alle landbouwers moeten via e-loket hun jaarlijkse verzamelaanvraag indienen. Tijdens het indienen van de verzamelaanvraag start het departement al met het verifiëren van de correctheid van deze gegevens.

Zo krijgt de landbouwer al tijdens het indienen van zijn verzamelaanvraag via e-loket onder meer meldingen van eventuele:

  • ontbrekende of tegenstrijdige gegevens;
  • tekortkomingen bij zijn steunaanvraag (bijvoorbeeld te weinig ecologisch aandachtsgebied (EAG));
  • overlappingen met (delen van) percelen van andere landbouwers;
  • specifieke kenmerken van percelen (bijvoorbeeld waar erosiemaatregelen moeten worden genomen).

De meldingen die het e-loket maakt, biedt de landbouwers de mogelijkheid om hun verzamelaanvraag correct in te dienen.  Het zorgvuldig bekijken van deze opmerkingen is  dan ook een essentiële stap om  tot een correcte aangifte te komen en verlies van premie te vermijden.

Precieze perceelsintekening

Alle perceelsgegevens zijn opgenomen in de databank van het departement, het zogenaamde LPIS (Land Parcel Identification System). Dit  systeem is de basis voor onder meer de uitbetaling van de directe steun en de agromilieuklimaatmaatregelen. De Europese Commissie legt daarbij aan de lidstaten strenge voorwaarden op.  Jaarlijks wordt het systeem van de administratie dan ook aan een kwaliteitscontrole onderworpen.

Het Departement Landbouw en Visserij voert gedurende het volledige jaar kwaliteitscontroles uit op de intekening en de ligging van de percelen. Deze controles kunnen zowel op kantoor op het beeldscherm gebeuren als tijdens controles ter plaatse. Indien nodig wordt de ligging van het perceel gecorrigeerd. Uit de gegevens blijkt dat slechts 5% van de percelen een perceelscorrectie moet ondergaan. In 40% van deze gevallen houdt de perceelscorrectie een vergroting in. In 60% van de gevallen wordt het perceel verkleind (bijvoorbeeld na het uittekenen van een niet-subsidiabel element, zoals een gebouw in een perceel).

Uit de kwaliteitscontrole op de perceelsintekening 2016 blijkt dat vooral paardenpistes, ingesloten tuinen, hoogspanningsmasten in akkerland onterecht in perceelsintekeningen voorkomen.  Deze situaties en ook de  percelen gelegen langs de hoevegebouwen verdienen extra aandacht bij de komende aangifte voor 2017. Dergelijke onterecht aangegeven (delen van) percelen zijn het best te vermijden want ze zijn jaarlijks oorzaak van heel wat verlies aan premies voor de landbouwers. Zulke perceelsintekeningen zijn ook een hinderpaal bij het blijven bereiken van de vooropgestelde kwaliteitsnormen door de administratie.

Het Departement Landbouw en Visserij maakt voor zijn controles zoveel mogelijk gebruik van satellietbeelden om de ligging van de percelen en teelten te beoordelen. Enkel de percelen waarvan de ligging nog onduidelijk was of waar de teelt nog bevestigd moest worden, krijgen een bijkomende controle ter plaatse.

De landbouwer kan altijd via het e-loket steeds de actuele intekening van de perceelsgrenzen en de oppervlakte van zijn percelen raadplegen. Indien er daar vragen of opmerkingen over zijn neemt de landbouwer best contact met zijn buitendienst voor verdere informatie.

Goede controleaanpak en prima controleresultaten

Deze globale werking en controleaanpak wordt ook jaarlijks geëvalueerd, zowel door de Europese Commissie als door een externe auditor. Dit gebeurt aan de hand van herverificatie van de intekening van percelen als van uitgevoerde controles ter plaatse.

Aangezien het Departement Landbouw en Visserij al meerdere jaren op rij een goede evaluatie heeft gekregen op deze testen en omdat het aantal vastgestelde fouten in de aangiftes van de landbouwers ook al meerdere jaren binnen de marge van 2% is gebleven, krijgt het Departement Landbouw en Visserij de toestemming om voor de campagne 2017 het verplichte controlepercentage te laten dalen van 5% naar 3%.

Blijft de verminderde controlelast?

Jaarlijks worden de controleresultaten en de controleaanpak geëvalueerd om te zien of het verlaagde controlepercentage behouden mag blijven. Zowel landbouwer als administratie hebben hierin hun verantwoordelijkheden, maar als beide partijen blijven inzetten op correcte aangiftes en kwaliteitsvolle systemen kan de verlaging worden behouden en is dit meteen een win-win voor beide partijen.

Meer info

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).