Nachtvorst april is uitzonderlijk: procedure Landbouwrampenfonds opgestart

Op 19 mei deelde minister Schauvliege mee dat ze de procedure opstart voor erkenning van de recente vorstschade als landbouwramp. Een studie van het KMI wees immers uit dat de temperatuurwaarden van de nachtvorst tijdens de nacht van 19 op 20 april 2017, uitzonderlijk waren op een tijdsspanne van 20 jaar. 

De betrokken gemeenten worden gecontacteerd en krijgen alle nodige informatie over de verwerking en controle van de schade-aangiftes, ingediend door de landbouwers.

De minister heeft de procedure opgestart voor de tussenkomst van het Vlaams Landbouwrampenfonds in de schade door de uitzonderlijke nachtvorst in april 2017.

Op vraag van de minister heeft het KMI de extreem lage temperaturen in de tweede helft van de maand april 2017 onderzocht. De conclusie van het KMI, op basis van een terugkeerperiode van twintig jaar, luidt dat het inderdaad om een uitzonderlijke situatie ging.

Landbouwers moeten de schade op hun percelen melden aan de gemeente waarin het perceel ligt en de voorlopige schade en de oorzaak ervan laten vaststellen door de gemeentelijke commissies tot vaststelling van schade aan teelten.

Aan de gemeenten wordt gevraagd om op basis van deze voorlopige vaststellingen een raming van de totale schade en het aantal schadegevallen tegen 10 juni 2017 door te geven aan het Departement Landbouw en Visserij.

De erkenning van een landbouwramp is pas mogelijk wanneer de totale schade hoger ligt dan 1,24 miljoen euro en wanneer de gemiddelde schade per dossier meer dan 5.580 euro bedraagt.

Op een moment waarop een definitieve oogstraming kan gebeuren, bij voorkeur net voor de oogst, moet de definitieve schade worden vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissie. De commissies zullen een beroep kunnen doen op de aanwezigheid van een expert van het Departement Landbouw en Visserij.

Hieronder vindt u de lijst terug met gemeentes waar de terugkeerperiode gelijk aan of groter dan 20 jaar werd vastgesteld door het KMI. Om een volledig overzicht te bekomen van de totale schade in Vlaanderen, wordt een oproep gedaan aan alle gemeentes om hun schaderamingen tijdig in te sturen.

Raadpleeg de lijst van gemeenten Hier kan vorstschade als een landbouwramp beoordeeld worden.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij: Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).