Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, betaling jonge landbouwers, herverdelingspremie, zoogkoeienpremie en premie vleeskalveren campagne 2016

Op 30 juni 2017 werden een aantal betalingen aan de Vlaamse landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening. In dit bericht wordt de eindberekening toegelicht van de verschillende steunregelingen en de actuele betalingen overlopen.

Correctie Vlaamse betalingsrechten met 0,5% en herberekening

Met ingang van campagne 2016 daalt de eenheidswaarde van alle Vlaamse betalingsrechten blijvend met 0,5%. Deze correctie is noodzakelijk omdat het beschikbare budget onvoldoende is om alle aanvragen tot betalingsrechten uit de reserve voor jonge landbouwers en starters in 2016 op te vangen.

Voor een beperkt aantal landbouwers is er naast deze lineaire correctie nog een aanpassing van de Vlaamse rechten doorgevoerd. Deze aanpassing is het gevolg van een algemene herberekening van de toekenning van de Vlaamse betalingsrechten. De betalingsrechten zijn berekend en toegekend op basis van (historische) referentiegegevens van de jaren 2013 tot en met 2015. Omdat deze referentiegegevens nog aan wijzigingen onderhevig zijn (correctie van de intekening van percelen, bezwaarbehandeling,…), drong een éénmalige correctie van de toekenning van de Vlaamse  betalingsrechten zich op. Concreet kan de herberekening voor de betrokken landbouwers tot gevolg hebben dat de landbouwer Vlaamse betalingsrechten verliest, extra rechten toegekend krijgt of dat de eenheidswaarde van de rechten wijzigt.  Ook landbouwers die beïnvloede rechten (tijdelijk of definitief) hebben overgenomen, kunnen een impact merken op hun betalingsrechten.

Basisbetaling, premie vergroening en betaling jonge landbouwers

Aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend, is het sado betaald van de basisbetaling (inclusief de betalingsrechten uit de reserve), de premie voor vergroening en de betaling voor jonge landbouwers.

Voor de premie voor vergroening op basis van de Vlaamse betalingsrechten werd het percentage licht verhoogd tot 50,765% ten opzichte van 50,76% bij de betaling van het saldo eind maart.

Voor de premie voor vergroening op basis van de Waalse betalingsrechten werd het percentage iets verlaagd tot 94,037% ten opzichte van 94,32% bij de betaling van het saldo eind maart.

De top-up voor jonge landbouwers bedraagt € 88,72 per geactiveerd betalingsrecht (voor maximaal 90 hectaren).

Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, werd de herverdelingspremie uitbetaald. Deze bedraagt € 127 per ha voor de oppervlakte die in aanmerking komt.

Zoogkoeienpremie en premie vleeskalveren

Aan de landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend, is het saldo betaald van de zoogkoeienpremie en de premie voor de productie van vleeskalveren.

Op basis van het Vlaams deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het benutte deel van het totaal quotum van de Vlaamse landbouwers kon het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe opgetrokken worden van € 159 naar € 171,30. Bijgevolg werd per premiegerechtigd dier nog € 12,30 bijbetaald.

Voor de premie voor de productie van vleeskalveren stijgt het bedrag per premiegerechtigd kalf van € 7,70 naar € 8,33 en kon nog € 0,63 extra uitbetaald worden per kalf.

Noodzakelijke verlagingen op basisbetaling, premie vergroening, betaling jonge landbouwers, herverdelingspremie, zoogkoeienpremie en premie vleeskalveren

  • Op alle bedragen die € 2.000 overschrijden, wordt een verlaging van 1,353905% toegepast om op die manier een Europese crisisreserve aan te leggen en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen te vermijden (financiële discipline).
  • Om een overschrijding van het budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt op alle bedragen een extra verlaging (lineaire reductie) toegepast. Bij de saldobetaling van maart bedroeg deze verlaging 2,1%. Omdat op dit moment het grootste deel van de betalingen uitgevoerd is, kon een meer nauwkeurige inschatting gemaakt worden van de overschrijding van de regionale budgettaire plafonds en kon de verlaging teruggebracht worden tot 1,0% voor de uitbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en tot 1,9% voor de uitbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de top-up voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie behoud van gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun raadplegen. In de eerste helft van juli vindt u deze op het e-loket van Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Meer info

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij: Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw