Voedselverlies

Welkom op de webpagina van de Vlaamse overheid over voedselverlies en nevenstromen. Op deze webpagina vindt u informatie over onze werkzaamheden met betrekking tot het thema voedselverlies (initiatieven, projecten en publicaties) en over de Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies.

Ketenroadmap voedselverlies

Op 3 april 2015 hebben de Vlaamse regering en de ketenpartners Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen, UNIZO, Buurtsuper.be en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) de Ketenroadmap Voedselverlies 2020 ondertekend. Met dit publiek-privaat actieplan engageren de partners zich om gezamenlijk de voedselverliezen tegen 2020 te verminderen met 15%. De komende vijf jaar worden 9 actieprogramma’s uitgevoerd met in totaal 57 acties om voedselverliezen in de hele keten terug te dringen.

Persmededeling ketenroadmap

Ketenroadmap voedselverlies 2015-2020

Engagementsverklaring en voedselverliescoalitie

Op 31 maart 2014 heeft de Vlaamse minister-president de engagementsverklaring 'Vlaanderen in Actie: Samen tegen voedselverlies' aan het publiek voorgesteld. De verklaring is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse Regering en Boerenbond, Fevia Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO). De ondertekenaars zullen samenwerken om de voedselverliezen in de keten verder terug te dringen.

De ondertekenaars roepen bedrijven en organisaties uit de keten en stakeholders op om de engagementsverklaring te onderschrijven en acties te ondernemen om voedselverliezen zoveel mogelijk te reduceren. Inschrijven kan door het onderstaande formulier in te vullen en te sturen naar voedselverlies@lv.vlaanderen.be.

E-zine voedselverlies

Het driemaandelijkse e-zine voedselverlies houdt beleidsmakers, ketenactoren en onderzoekers op de hoogte van het reilen en zeilen over voedselverlies in Vlaanderen en daarbuiten. U kunt zich inschrijven op de nieuwsbrief door een mail te sturen naar het e-mailadres voedselverlies@lv.vlaanderen.be met ‘inschrijven e-zine voedselverlies’ in de titel. U vindt alle e-zines ook terug op deze webpagina.

Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies

Het tegengaan van voedselverlies staat hoog op de Vlaamse beleidsagenda. In april 2011 zag binnen de Vlaamse overheid de Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies ) het licht. De werkgroep coördineert de werkzaamheden rond voedselverlies van de verschillende beleidsdomeinen en stemt ze met elkaar af. Momenteel neemt het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie het voorzitterschap op. De werkgroep werkt samen met overheidsinstellingen, onderzoekers, ketenactoren en maatschappelijke stakeholders. Voor meer informatie over de Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies kunt u terecht bij

Studiedagen

Food waste? No thanks!, 11.12.2013

Op 11 december 2013 organiseerden het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) de conferentie 'Food waste? No thanks! EU policy perspective and strategies of member states'. De conferentie bracht Europese en nationale beleidsmakers bijeen om beleidsstrategieën uit te wisselen. Op de website van Vleva kunt u de presentaties, het verslag en de ‘10 key messages for food waste policy makers’ van deze conferentie nalezen. 

Foto conferentie

Sociaal aan de slag met voedseloverschotten, 24.4.2013

De Vlaamse minister voor Armoedebestrijding organiseerde op 24 april 2013 een studiedag over hoe men aan de slag kan gaan om niet-verkocht voedsel een sociale herbestemming te geven. Sprekers van KOMOSIE vzw, Sociale Kruideniers Leuven, RIMO Limburg, Waste Watchers, Bring The Food en Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen stelden hun concrete acties voor. Op de studiedag werd ook het praktische doeboek 'Sociaal aan de slag met voedseloverschotten' voorgesteld. U kunt het raadplegen en kosteloos bestellen via de Vlaamse publicatiedatabank. Meer informatie vindt u op de website van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Sociaal aan de slag met voedseloverschotten

Voedselverlies in Vlaanderen, 15.10.2012

De Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies van de Vlaamse overheid organiseerde op 15 oktober 2012 een studienamiddag over voedselverlies. Op de studienamiddag stelde de werkgroep de synthese voor van de projecten die de Vlaamse overheid heeft opgezet. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) presenteerde haar studie 'Voedselverlies in Ketenperspectief'. Sprekers van diverse instellingen (Europese Commissie, Sint-Vincentius Limburg, Boerenbond, FEVIA, Comeos) lichtten de resultaten van hun werkzaamheden over voedselverlies toe.

Presentaties studiedag 2012

Publicaties

Beleid

Factsheet food losses in Flanders

Deze Engelstalige folder uit 2015 geeft een beknopt overzicht van voedselverlies in Vlaanderen.

Overzicht acties Vlaamse overheid april 2014

Een recente stand van zaken van acties van de Vlaamse overheid vindt u in het bovenstaande document.

Synthesedocument 'Voedselverlies in Vlaanderen'

Het synthesedocument uit 2012 biedt een overzicht van de rapporten en projecten rond voedselverlies van de Vlaamse overheid in de periode 2011-2012. Het document bevat eveneens een overzicht van 25 lopende maatregelen gericht op de reductie van voedselverliezen.

Advies naar aanleiding van de beleidsvoorbereidende studie ‘Verlies en verspilling in de voedselketen’ van het Departement Landbouw en Visserij

In dit advies uit 2011 buigt de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij zich over de problematiek van voedselverlies in de primaire sector.

Onderzoek

Onderzoek van het voedselverlies bij Vlaamse gezinnen via sorteeranalyse van het huisvuill

Dit rapport van OVAM uit 2015 bevat de resultaten van de doorgedreven sorteeranalyse van de fractie organisch-biologisch materiaal (incl. verpakte voedingsmiddelen) uit de huishoudelijke restafvalzakken van een steekproef van 2.000 gezinnen verspreid over 3 seizoensmetingen. Er werd tevens nagegaan in welke mate het weggeworpen voedsel de houdbaarheidsdatum effectief heeft overschreden.

Nulmeting van voedselverspilling bij Vlaamse gezinnen via sorteeranalyse van het restafval

Dit rapport uit 2012 van de OVAM bevat de resultaten van de sorteeranalyse van de fractie organisch materiaal (incl. verpakte voedingsmiddelen) uit de huishoudelijke restafvalzakken.

Resultaten evaluatiemeting voedselverlies in de restaurants van de Vlaamse overheid

Twee jaar na de eerste meting organiseerde Het Facilitair Bedrijf in november 2014 een tweede meting om te zien hoe veel voedsel er verloren gaat in de restaurants van de Vlaamse overheid en of de uitgevoerde acties effect hebben.

Voedselverlies en verpakkingen / Food loss and packaging

Door middel van verpakking kun je voedselproducten zo lang mogelijk bewaren en verlies van producten voorkomen. De kwaliteit van de verpakking heeft dus een directe impact op voedselverlies. OVAM en Fost Plus concentreerden zich in hun rapport uit 2015 op innovatieve verpakkingen voor o.a. brood, vlees, groenten, smeerkaas en koolzuurhoudende dranken. De publicatie is ook in het Engels vertaald.

Voedselverlies en verpakkingen

Preventie van voedselverlies in de restaurants en catering van de Vlaamse overheid

In het streven naar verduurzaming van de eigen werking startte de catering van het Agentschap voor Facilitair Management (AFM) een project rond voedselverlies in zijn restaurants en catering. Het project kadert in het Vlaams Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten 2012-2014 en in een ruimere strategie om voedselverlies in Vlaanderen terug te dringen. Dit rapport is een weerslag van de nulmeting van eind 2012 en bevat algemene verbeterpunten om voedselverliezen te voorkomen.

Voedselverlies in ketenperspectief

In 2011-2012 voerde TRITEL, in opdracht van de OVAM, een onderzoek uit over voedselverlies. Deze problematiek werd onderzocht in overleg met de keten. Naast de cijferanalyse kwamen vier thema's aan bod: verpakkingen, voedselbanken en sociale kruideniers, houdbaarheidsinformatie en productieverlies. Het rapport sluit af met beleidsvoorstellen.

Verlies en verspilling in de voedselketen

Samenvatting / Summary in English / Résumé en français 

Dit rapport uit 2011 van het Departement Landbouw en Visserij brengt de problematiek van verlies en verspilling in de voedselketen in kaart en geeft de resultaten weer van een inventarisatie van verlies in de Vlaamse primaire sector.

Verzameling van kwantitatieve gegevens van organisch-biologisch afval in de horeca

Deze studie uit 2011 van de OVAM omvat een kwantitatieve en kwalitatieve marktanalyse en evaluatie van de voedselverliezen/voedselverspilling in de horeca.

Voedselverspilling: literatuurstudie

Deze studie uit 2011 van de OVAM is een samenvatting van verschillende al uitgevoerde studies rond voedselverlies.

Sensibilisering

30 dagen voedselwinst

De Vlaamse overheid lanceerde in november 2015 een uitdaging om voedselverlies te voorkomen. Vlamingen kregen de opdracht om een maand lang hun koo(p)(k)gedrag zo in te schatten dat er zo weinig mogelijk voedsel in de vuilnisbak belandt.

30 dagen voedselwinst

www.voedselverlies.be

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie richt zich met zijn website over voedselverlies op de burger en de consument. U vindt er allerlei tips, een pak cijfermateriaal en sprekende infographics.

Infographic voedselverlies

Factsheet voedselverspilling bij de consument

Deze factsheet van de Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies van de Vlaamse overheid geeft op een eenvoudige en duidelijke manier inzicht in de voedselverspilling van de consument in Vlaanderen.

Brochure Voedselverlies ... en wat u er zelf aan kunt doen

In de brochure van VLACO vindt de consument meer informatie om voedselverspilling zelf een halt toe te roepen. Komen onder andere aan bod: wat is voedselverlies, evolutie in voedselverlies, oorzaken van voedselverlies en wat kunnen we zelf doen.