Aardappelen

Vergoeding COVID 19 - Aardappelen

Ten gevolge van de cascade aan maatregelen om de coronacrisis te beheersen en met name de sluiting van de horeca en annulering van grote events, ontstond er in Vlaanderen een grote stock onverkoopbare bewaaraardappelen bij de landbouwers. De Vlaamse overheid voorziet in een steunregeling om deze geleden schade deels te vergoeden. Voor de aardappelsector wordt een compensatie voorzien van 10 miljoen euro.

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor de vergoeding dient te gebeuren via het daartoe voorziene formulier: 

Dit formulier moet via e-mail of aangetekende zending worden bezorgd bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij (contactgegevens staan op het formulier). 

De uiterste indieningsdatum van de aanvraag is 28 augustus 2020. Laattijdige formulieren komen niet meer in aanmerking.

Bewijsstukken hoeven niet meegestuurd te worden met het aanvraagformulier. De bewijsstukken moeten wel beschikbaar zijn bij de landbouwer en moeten tot 10 jaar na de betaling van de vergoeding kunnen voorgelegd worden.

Toegangsvoorwaarden 

De landbouwer moet aan al de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hij heeft een actief ondernemingsnummer in de periode van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of een equivalent nummer bij een buitenlandse databank waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn.  
 • De landbouwer heeft een klantnummer bij het Departement Landbouw en Visserij en minstens 1 exploitatie op het grondgebied van het Vlaams Gewest. 
 • De percelen waarop de bewaaraardappelen worden geteeld, werden aangegeven in de eigen verzamelaanvraag 2019 en in gebruik op 31 mei 2019. 
 • Indien de aardappelteler ook percelen met bewaaraardappelen heeft in aangrenzende lidstaten dan komen die percelen ook in aanmerking voor vergoeding, voor zover de perceelsregistratie uit het desbetreffende land bij de aanvraag wordt gevoegd.
 • De landbouwer had op 15 mei 2020 minstens 100 ton vrije aardappelen in eigendom in stock. Vrije aardappelen zijn niet gecontracteerde bewaaraardappelen (aardappelen “niet vroege” - teeltcode 901 in de verzamelaanvraag).
 • De vrije aardappelen in eigendom die de landbouwer in de periode van 12 maart tot 15 mei 2020 gebruikt heeft voor het voederen van de eigen veestapel mogen bijgeteld worden bij de werkelijke stock op 15 mei 2020. 
 • De landbouwer mag de vrije aardappelen in eigendom niet onderploegen op het veld.

De vergoeding

De vergoeding bedraagt maximaal 50 euro/ton vrije aardappelen in eigendom in stock op 15 mei 2020.
De vrije aardappelen in eigendom, gebruikt voor het voederen van de eigen veestapel in de periode van 13 maart tot 15 mei 2020, komen eveneens voor vergoeding van 50 euro/ton in aanmerking. 

Een vergoeding is initieel mogelijk voor een stock (inclusief vervoederde aardappelen) van maximaal 500 ton vrije aardappelen. De eerste 100 ton vrije aardappelen in eigendom worden niet vergoed. Dus kan er per bedrijf initieel maximum 400 ton vrije aardappelen worden vergoed.

De vergoeding is altijd beperkt tot 20 ton vrije aardappelen per hectare aangegeven in de eigen verzamelaanvraag van 2019.

Van voornoemde vergoedingen worden de volgende bedragen in mindering gebracht:

 • schadeloosstelling uit een inkomstendervingsverzekering;
 • kosten die bespaard zijn door de COVID-19 maatregelen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om kosten voor de aankoop van veevoeder die niet gemaakt zijn door het vervoederen van de aardappelen;
 • de inkomsten van de verkoop van de betoelaagde aardappelen;
 • het bedrag van alle andere vergoedingen, uitkeringen en schadeloosstellingen die de landbouwer ontvangt voor dezelfde kosten als deze die door de  steunmaatregel worden vergoed. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de door VLAIO toegekende Corona-compensatiepremie (Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus)

De landbouwer brengt het Departement Landbouw en Visserij via het aanvraagformulier op de hoogte van het bedrag van deze bedragen en houdt de bewijsstukken ter beschikking voor een eventuele controle.

Als er na de vergoeding van alle aanvraagdossiers tot 500 ton stock vrij aardappelen nog budget beschikbaar is, zullen ook de tonnages tussen 500 en 2000 ton vergoed worden. Het bedrag per tonnage is afhankelijk van het beschikbare budget. 

Hieronder zijn twee concrete voorbeelden van de berekeningswijze uitgewerkt:

Voorbeeld 1: 
De landbouwer heeft in zijn vergoedingsaanvraag onderstaande gegevens ingevuld:

 • Op 15 mei 2020 een stock aan vrije aardappelen van 700 ton. 
 • In de periode tussen 13 maart en 15 mei werden 40 ton vrije aardappelen vervoederd aan zijn eigen runderen en beschikt over een geldig rundsveebeslagnummer.
 • 18 ha bewaaraardappelen met de teeltcode 901 aangegeven in zijn eigen verzamelaanvraag 2019 (enkel de percelen in gebruik op 31/5/2019 komen in aanmerking).
 • 5 hectare bewaaraardappelen geteeld in Nederland en heeft hiervoor een correcte perceelsaangifte 2019 doorgestuurd.

In totaal wordt een vergoeding voor 740 ton vrije aardappelen aangevraagd.

De eerste 100 ton komt niet in aanmerking voor vergoeding. Maximaal te vergoeden tonnage = 740 ton - 100 ton (geen vergoeding) = 640 ton

Bijkomende voorwaarde:

 • De landbouwer dient voldoende hectare bewaaraardappelen aangegeven te hebben in zijn eigen verzamelaanvraag 2019. De vergoeding is immers beperkt tot 20 ton bewaaraardappelen per hectare.

De landbouwer beschikt over 23 ha bewaaraardappelen (18 ha in Vlaanderen en 5 ha in Nederland).  Bijgevolg wordt de maximale vergoeding beperkt tot 460 ton (= 23 ha * 20 ton/ha).
De vergoeding bedraagt bijgevolg: 460 ton * 50 euro/ton = 23.000 euro.

Voorbeeld 2:
De landbouwer heeft in zijn vergoedingsaanvraag onderstaande gegevens ingevuld:

 • Op 15 mei 2020 een stock aan vrije aardappelen van 2.375 ton. 
 • 120 ha bewaaraardappelen met de teeltcode 901 aangegeven in zijn eigen verzamelaanvraag 2019 (enkel de percelen in gebruik op 31/5/2019 komen in aanmerking).
 • De landbouwer heeft 1.000 ton bewaaraardappelen na 15/05/2020 verkocht voor een totaal bedrag van 20.000 euro.

In totaal wordt een vergoeding voor 2.375 ton vrije aardappelen aangevraagd. 
De vergoeding is beperkt tot maximaal 2.000 ton vrije aardappelen waarvan de eerste 100 ton niet in aanmerking komt voor vergoeding. 
Maximaal te vergoeden tonnage is 1.900 ton. Dit komt overeen met een bedrag van 95.000 euro (1.900 ton x 50 euro/ton).

De vergoeding dient verminderd te worden met de inkomsten van de verkoop van de vrije aardappelen. Dit leidt tot een vermindering van 16.000 euro (= 20.000 euro x 1.900 ton / 2.375 ton).
De vergoeding bedraagt bijgevolg 79.000 euro (= 95.000 euro - 16.000 euro).

Controle

De bewijslast ligt bij de aanvrager en hij verbindt er zich ook toe om de bewijsstukken voorhanden te hebben bij een controle ter plaatse of indien de administratie hierom vraagt. 
De boekhoudkundige stukken, een vaststellingsdocument van de stock dat opgemaakt werd uiterlijk op 30 juni 2020, weegbonnen, administratieve gegevens en eventueel fotomateriaal, wordt door de landbouwer op vraag van de bevoegde entiteit voorgelegd.
Het departement kan de juistheid van de door de landbouwer gerapporteerde stock op 15 mei 2020 controleren op basis van alle mogelijke stukken, weegbonnen, administratieve gegevens, controles ter plaatse, de boekhouding en fotomateriaal van de landbouwer. De landbouwer dient ook elke stockbeweging (verkoop, afvoer van aardappelen, …) vanaf 15 mei 2020 kunnen aantonen met bewijsstukken.
Als bij een controle geen correcte bewijsstukken kunnen worden voorgelegd, zal niet worden uitbetaald of zal een reeds uitgevoerde betaling worden teruggevorderd. 

Toepasselijke regelgeving

 • Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (2020/C 91 I/01).
 • Het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid.
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een vergoeding aan aardappeltelers geconfronteerd met een onverkoopbare stock vrije aardappelen in eigen eigendom ingevolge de uitbraak van COVID-19tot toekenning van steun aan sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake COVID-19.
Delen: