Zomer 2019

De uitzonderlijke zomer van 15 juni 2019 tot en met 30 september 2019 is erkend als een landbouwramp voor het gehele Vlaamse grondgebied voor de volgende teelten: appelen, peren, kiwibes, framboos, rode bes, wortelen, uien, bonen en knolselder. Het Erkenningsbesluit voor deze ramp werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 29 juni 2020 . De uiterste indiening datum voor aanvraag was: 30 juni 2020.

Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies of door een expert, moet u zelf een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Deze tegemoetkoming kan aangevraagd worden met het formulier dat u verder op deze webpagina kan vinden onder ‘Praktische richtlijnen’ .

Indien de schade zich dus niet heeft voorgedaan in één van deze erkende teelten, dan heeft het geen nut om een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 30/06/2020. Aanvragen, bewijsstukken en expertenverslagen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. 
De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail ingediend worden bij uw provinciale buitendienst.  

Praktische richtlijnen

Voor de tegemoetkomingsaanvraag vult u het formulier "Tegemoetkomingsaanvraag” in:

De tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :

  • een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
  • het deskundig verslag en de ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert voor zover ons dit nog niet bezorgd werd.

Alle boven vermelde documenten dienen ten laatste op 30/06/2020 aan uw provinciale buitendienst te zijn overgemaakt. Het is mogelijk dat uw deskundig verslag reeds door uw expert werd overgemaakt aan uw provinciale buitendienst. Indien dit het geval is, hoeft u het deskundig verslag niet meer over te maken aan uw provinciale buitendienst.  

U hoeft geen PV’s mee te sturen omdat die ons ten laatste op 29 november 2019 moesten bezorgd geweest zijn door uw gemeente. 

Voor de erkende fruitsoorten in deze erkende landbouwramp moet zowel de eerste als de definitieve schadevaststelling met betrekking tot de uitzonderlijke weersomstandigheden in de zomer van 2019, ten laatste op 22 oktober 2019 uitgevoerd geweest zijn. Indien de schadevaststellingen werden uitgevoerd na 22 oktober 2019, zullen deze vaststellingen niet meer kunnen gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade niet meer eenduidig kan vastgesteld worden.

Voor de erkende groenten in deze erkende landbouwramp dient de eerste schadevaststelling ook gebeurd te zijn uiterlijk op 22 oktober 2019. De 2e vaststelling moest uiterlijk op 29 november 2019 uitgevoerd zijn. 
Een uitzondering  voor de groenten kan evenwel gelden voor de gewassen die nog niet geoogst konden worden tegen 29 november 2019. Als de definitieve vaststelling niet mogelijk was voor bepaalde teelten met schade, dan moest dit gemeld worden aan de desbetreffende buitendienst. Enkel indien gemeld aan de buitendienst kan een latere datum voor een definitieve schadevaststelling worden aanvaard. 

Voor verslagen van experten gelden dezelfde data en voorwaarden als voor de PV’s.
In de handleiding vindt u meer informatie omtrent de voorwaarden met betrekking tot de landbouwramp droogte 2019.

Contact

De documenten dienen overgemaakt te worden  aan de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Inkomenssteun.

Delen: