Instandhoudingsdoelstellingen realiseren op het landbouwbedrijf / binnen de agrarische bedrijfsvoering

Weerhouden project: Goed GeRUND (BB projecten)

Vlaanderen heeft de opdracht om de zeldzame Europese habitats en soorten duurzaam in stand te houden. Dat wordt een ‘gunstige staat van instandhouding’ genoemd. Met het oog hierop zijn er instandhoudingsdoelstellingen opgemaakt. De natuurdoelen voor heel Vlaanderen worden de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen genoemd, of kortweg G-IHD. Deze natuurdoelen zijn verder verfijnd per Speciale beschermingszone of Natura 2000-gebied. Dit zijn de gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen of kortweg S-IHD. De realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen zal belangrijke inspanningen vragen van landbouwers die zich met doelstellingen op of in de omgeving van hun percelen geconfronteerd zien.

Projecten in dit thema tonen aan hoe land- en tuinbouwers - bij voorkeur in groep - kunnen inspelen op het mee helpen realiseren van instandhoudingsdoelstellingen binnen hun agrarische bedrijfsvoering, dus met andere woorden op de eigen percelen en als onderdeel van het landbouwbedrijf. De projecten dienen de kansen en gevolgen voor landbouw vanuit bedrijfseconomisch oogpunt mee in beeld te brengen.

Projecten in dit thema kunnen zich situeren op volgende vlakken:

  • op omvormingsbeheer naar toekomstig habitat of leefgebied;
  • op het instandhoudingsbeheer van habitats of soorten;
  • bufferen van habitats of leefgebieden of creëren van gunstige milieucondities voor soorten en habitats.

De projecten dienen te kaderen in één van de prioritaire inspanningen die voor elk SBZ-gebied geformuleerd zijn. Om deze te kennen, is overleg met Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) over wat in een bepaald gebied op stapel staat op het vlak van prioritaire inspanningen voor de IHD’s bij uitwerking van het projectvoorstel in het kader van de oproep voor dit thema aan te bevelen.