Innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouw

Bijna 11 miljoen euro voor 76 projecten van land- en tuinbouwers, onderzoekers en agrovoedingsbedrijven. Landbouwers en onderzoekers gaan aan de slag met innovatie. Duurzaam waterbeheer was dit jaar een van de thema’s waarop werd ingezet.

Via projectsteun voor innovaties in de landbouw wil het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) innovatieve investeringen in de land- en tuinbouwbedrijven faciliteren en stimuleren.

De maatregel wil innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten realiseren via kapitaalpremies voor roerende of onroerende innovatieve investeringen. Ook de hieraan gekoppelde studies, kosten voor proefinstallaties, kosten voor de ontwikkeling van software en sturingsprogramma’s en de kosten van externe begeleiders en experten komen hiervoor in aanmerking. Ervaring leert immers dat innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een deskundige begeleider.

Er werden 43 innovatieve projecten van land- en tuinbouwers geselecteerd voor een steunbedrag van ongeveer 5 miljoen euro. Deze projecten zullen gerealiseerd worden in diverse sectoren van de land- en tuinbouw en omvatten zeer diverse thema’s zoals duurzaam hergebruik van water, innovatie rooimachines, innovatieve investeringen inzake dierengezondheid en dierenwelzijn.

Bijna 150.000 euro steun gaat via de Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) naar 5 operationele groepen waarin landbouwers en onderzoekers samen innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of uitdagingen in de landbouwbedrijfsvoering.

Met de oprichting van deze groepen wil de minister aanzetten tot snellere innovatie. Twee operationele groepen, AWAIR en Waterketen, zoeken naar oplossingen om landbouwers beter te wapenen tegen waterschaarste. Zij willen gezuiverd effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties en van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties inzetten als irrigatiewater. De drie overige groepen richten zich op andere thema’s zoals het opsporen van zwerfstromen op melkveebedrijven, het ontwikkelen van droogzetstrategieën op maat van de biologische melkveehouderij en het zoeken naar oplossingen voor de aantasting van veldsla door de bacterie Acidovorax valerianellae.

Ook innovatief onderzoek op het vlak van duurzame vernieuwende teelttechnieken en –toepassingen en ruimer in de keten om de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten verder te verhogen wordt ondersteund.

Zo kent de minister bijna 1,7 miljoen euro VLIF-investeringssteun toe aan praktijkcentra en instellingen voor praktijkgericht land- en tuinbouwonderzoek voor de uitvoering van onderzoeksactiviteiten. Deze investeringen maken het mogelijk om voor actuele problemen en noden in de sector een oplossing te zoeken. De steun wordt toegekend aan tien projecten van Inagro, het Proefcentrum Fruitteelt, de Nationale Proeftuin voor Witloof, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen, het Proefcentrum voor Sierteelt, het Proefcentrum Hoogstraten, het Praktijkcentrum Zoötechnisch Centrum KULeuven en de Bodemkundige Dienst van België.

Om de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten verder te verhogen stelt de minister 4 miljoen euro ter beschikking van de agrovoedingssector. Het streven naar een duurzame agrovoedingsketen wordt niet alleen gerealiseerd door de verduurzaming van de land- en tuinbouwproductie, maar ook door andere schakels in de keten. Ook de samenwerking met andere spelers in de keten, waaronder land- en tuinbouwbedrijven, wordt hierbij nagestreefd.

2 mio euro wordt voorzien voor projecten over duurzaam waterbeheer en een 0,5 mio euro voor projecten over mitigerende investeringen in het kader van de kilometerheffing. De rest van het budget is beschikbaar voor andere investeringen.

18 van de 20 ingediende projecten werden geselecteerd. 4 hiervan zijn gericht op duurzaam waterbeheer, o.a. door meer hergebruik van water, waterzuivering en een hoger gebruik van hemelwater in het productieproces. Voor mitigerende investeringen om de kosten van de kilometerheffing voor vrachtwagens te beperken werden 2 projecten ingediend. De overige investeringen omvatten zowel groenten-, aardappel-, melk- en vleesverwerking.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.