Visserij: Derde oproep innovatieve onderzoeksprojecten aquacultuur

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Vlaams minister van economie, innovatie, werk, sociale economie en landbouw Hilde Crevits lanceert een oproep voor toegepaste innovatieve onderzoeksprojecten in de aquacultuur. Deze onderzoeksprojecten moeten aansluiten bij de doelstellingen van het Vlaams aquacultuurbeleid, bepaald in het Belgisch Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur (Vlaams Aquacultuurplatform) en vastgelegd in het Operationeel Programma voor de Belgische Visserij- en Aquacultuursector 2014 – 2020 “Vooruitziend en voortvarend”.

Deze doelstellingen omvatten onder andere:

 • de ontwikkeling van een duurzame aquacultuurproductie met aandacht voor zowel de economische als ecologische aspecten;
 • de ontwikkeling van een geïntegreerde, duurzame en innovatieve aquacultuurproductie, zowel in RAS als in open ruimtes op zee en op land onder gecontroleerde omstandigheden;
 • de voorziening van de lokale aanvoer van menselijke voeding met een lage ecologische voetafdruk. Het betreft zowel vis, schaal- en schelpdieren en algen.

Indieningsvoorwaarden

 • indieningsperiode: van 9 november 2019 tot en met 15 december 2019;
 • startdatum projecten: goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste op 01/01/2020 starten;
 • einddatum: goedgekeurde projecten moeten ten laatste op 30/06/2023 zijn afgerond;
 • projectduur: maximaal 3 jaar;
 • de ingediende projecten moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld in het BVR FIVA, afdeling 4 ‘Steun voor Innovatie’, art. 8;
 • aanvraagformulier: ‘Aanvraag van een tegemoetkoming voor een collectief project / project van gemeenschappelijk belang’.
  Dit formulier is beschikbaar op de webpagina 'Aanvragen FIVA en EFMZV', onder de titel ‘Steunaanvragen EFMZV’.
  Bijlagen die meer informatie verstrekken over het onderzoeksproject, mogen bij het aanvraagformulier worden gevoegd.
 • indieningsprocedure: Elk project moet elektronisch worden ingediend bij de Managementautoriteit EFMZV/FIVA: zeevisserij@lv.vlaanderen.be. Aanvullende contactgegevens zijn beschikbaar op de website van het departement.

Toelaatbaarheid acties en begunstigden en projectvoorwaarden

De toelaatbare begunstigden zijn:

 • aquacultuurproducenten, voor zover ze geen siervissen produceren;
 • onderzoeksinstellingen;
 • regionale, lokale en andere overheden.

De toelaatbare acties zijn:

 • het ontwikkelen van technische, wetenschappelijke of organisatorische kennis op aquacultuurbedrijven die in het bijzonder de impact op het milieu reduceert, de afhankelijkheid van vismeel en -olie vermindert, een duurzaam gebruik van de rijkdommen in de aquacultuur bevordert, het dierenwelzijn verbetert of nieuwe, duurzame productietechnieken faciliteert;
 • het ontwikkelen of op de markt brengen van nieuwe aquacultuursoorten met een grote marktpotentie, nieuwe of substantieel verbeterde producten, nieuwe of verbeterde processen of nieuwe of verbeterde beheer- en organisatiesystemen;
 • onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van innovatieve producten of processen.

Elk project moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • innovatieprojecten moeten afgestemd zijn binnen de daartoe opgerichte structuur van de Strategische Stuurgroep Aquacultuur;
 • de projecten worden uitgevoerd door, of in samenwerking met een erkende wetenschappelijke of technische organisatie;
 • de wetenschappelijke of technische organisatie valideert de resultaten van de concrete acties;
 • de begunstigde, ondersteund door de wetenschappelijke of technische begeleider en de managementautoriteit, geeft voldoende ruchtbaarheid aan de resultaten van de acties conform art. 119 van de EFMZV-Verordening;
 • de resultaten van innovatieprojecten worden bekendgemaakt binnen de zes maanden na de validatie van deze resultaten, behalve bij innovatieprojecten die voor 50% of meer met private middelen gefinancierd zijn. In dit laatste geval wordt het resultaat bekendgemaakt binnen de veertig maanden na de validatie ervan en zijn de kosten verbonden aan de bekendmaking geen subsidiabele kosten.

Een uitgebreidere toelichting vindt u in het document ‘Aanvaardingscriteria in Vlaanderen’, onder art. 47 ‘Innovatie in de aquacultuur (in Vlaanderen)’.

Steunbedragen

Voor de oproep ‘Innovatieve onderzoeksprojecten aquacultuur 2019’ wordt een totaalbudget gereserveerd van 1.700.000 € en een maximum steunbudget per project van 500.000 €, waarvan 50% wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), aangevuld met 50% Vlaamse fondsen uit het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).

De maximale steun per project is afhankelijk van het type begunstigde:

 • onderzoeksinstellingen en innovatieve projecten van collectief belang: max. 100% en max. 500.000 EUR per project;
 • individuele projecten: max. 50% en max. 250.000 EUR per project.

De maximale steunbedragen en steunpercentages zijn vermeld in het document ‘Maximale steun per project (in Vlaanderen)’ en vallen onder artikel 47 ‘Innovatie’.

Beoordelingsprocedure en beoordelingscriteria

De projectpromotoren waarvan het project voldoet aan de vereiste voorwaarden, zullen worden uitgenodigd voor een projecttoelichting in de loop van de maanden januari/februari 2020. De projecten zullen in eerste instantie ter advies worden voorgelegd aan de Strategische Stuurgroep Aquacultuur (SSAQ) en de Selectiecommissie aquacultuur.

De beoordelingscriteria die de SSAQ in acht neemt om het project te evalueren, zijn:

 • productie (30%);
 • technische haalbaarheid (15%);
 • economische haalbaarheid (15%);
 • innovatief karakter (30%);
 • cofinanciering door projecttrekkers (10%).

In een volgende fase zal het Beoordelingscomité EFMZV/FIVA, mits inachtneming van het advies van de SSAQ en de Selectiecommissie aquacultuur, zich over de ingediende projecten uitspreken. De selectiecriteria waarop aanvragen beoordeeld worden door het Beoordelingscomité EFMZV/FIVA, zijn vastgelegd in het document ‘Selectiecriteria voor projecten in Vlaanderen’, en vallen onder art. 47 ‘Innovatie in de aquacultuur (in Vlaanderen)’. Indien het aantal aanvaardbare projectvoorstellen het totaal ter beschikking gestelde steunbudget overschrijdt, komen enkel de meest gunstig beoordeelde projecten in aanmerking voor steun.

Wettelijk kader

FIVA-steun

 • BVR FIVA: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen;
 • MB FIVA: Ministerieel Besluit van 19 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de werking en het beheer van het FIVA en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen.

EFMZV-steun

Verordening EFMZV: De steun uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is gebaseerd op ‘art. 47 Innovatie’ uit desbetreffende EFMZV-verordening (Ver. (EU) nr. 508/2014).

Contactgegevens

Voor meer informatie omtrent deze oproep kunt u contact opnemen met
guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be (Managementautoriteit EFZMV/FIVA) en
karel.vanhulle@lv.vlaanderen.be (Beleidsraadgever visserij en aquacultuur)

Meer informatie omtrent de steunmogelijkheden EFMZV/FIVA kan men vinden op de pagina Subsidies Visserij op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.