Corona: maatregelen en veelgestelde vragen voor landbouw, tuinbouw, en zeevisserij

Alle maatregelen en antwoorden op veelgestelde vragen over de impact van de coronacrisis op de landbouw- en zeevisserijsector:

Nieuwe beslissingen of verduidelijkingen worden hier steeds aangevuld. Laatste aanpassing: 21 oktober 2021 

Huidige coronamaatregelen voor land- en tuinbouwers

1. Coronamaatregelen Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

U vindt alle coronasteunmaatregelen van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen op hun webpagina Maatregelen rond coronavirus

Neem ook een kijkje op onze subsidiewijzer.

2. Coronamaatregelen VDAB

Door de coronacrisis kan je als seizoenarbeider in 2021 meer dagen in de land- en tuinbouw werken. Zo mag je in de landbouw 60 dagen helpen in plaats van 30 dagen, en in de tuinbouw 100 dagen in plaats van 65 dagen. Meer info hierover vind je op Werken als seizoenarbeider in de land- en tuinbouw (VDAB).

Landbouwers die seizoenarbeiders zoeken, kunnen vacatures nog steeds aanmelden op de website www.vdab.be/helpdeoogst.

Ook de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid verlengd tot en met 31.12.2021. Alle tijdelijke werkloosheid door corona kan dus tot en met 31.12.2021 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.
Meer info op Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis – Verlenging van de vereenvoudigde procedure tot 31.12.2021 (RVA).

Eerdere maatregelen (uitstel verzamelaanvraag, hinderpremie, compensatiepremie, particuliere opslag)

1. Uitstel indieningsdatum verzamelaanvraag tot 15 mei 2020

De uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag 2020 werd uitgesteld tot 15 mei. De uitbetalingstermijnen van de voorschotten directe steun aan de landbouwers, die gebeuren voor het jaareinde, komen hier niet in het gedrang.

Uitstel van de uiterste indieningsdatum van 30 april naar 15 mei, betekent ook dat voor het activeren van betalingsrechten, voor aanvragen LV-agromilieumaatregelen, bio-hectaresteun en aanplantsubsidie boslandbouw, de percelen op 15 mei in gebruik moeten zijn bij de landbouwer. Landbouwers die de verzamelaanvraag al indienden met A-percelen die overgenomen worden door een andere gebruiker tussen 30 april en 15 mei, kunnen deze percelen dus niet meer gebruiken voor het activeren van betalingsrechten of voor aanvragen van agromilieu, bio-hectaresteun of boslandbouw. Landbouwers en consulenten kunnen de overnamedatum bij de gebruiker voor de hoofdteelt uiteraard wel nog aanpassen met een wijziging op e-loket. Consulenten kunnen deze dossiers gemakkelijk terugvinden via het ‘zoeken’-scherm van de verzamelaanvraag.

Daarnaast heeft dit uitstel ook gevolgen voor alle aanvragen die van de uiterste indieningsdatum afhankelijk zijn. Voor deze aanvragen verandert de uiterste datum ook naar 15 mei:

 • Aanvragen premie jonge landbouwer
 • Aanvragen brede weersverzekering
 • Aanvragen betalingsrechten uit reserve
 • Indienen overdracht van betalingsrechten
 • Aangifteplicht in het kader van het Mestdecreet

De vermindering met 1% per werkdag vertraging van alle rechtstreekse steunbedragen waarvoor de verzamelaanvraag dient als betalingsaanvraag, begon vanaf 16 mei. Bij indiening van de verzamelaanvraag na 9 juni was geen uitbetaling van steun meer mogelijk.

2. Uitstel wijzigingsdatum verzamelaanvraag tot 12 juni 2020

De uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag werd verplaatst van 31 mei naar vrijdag 12 juni 2020. Dit betekent dat eventuele openstaande of bijkomende overlappingen van percelen en incoherenties nog konden aangepast worden tot 12 juni.

Na het indienen van de verzamelaanvraag hadden landbouwers en consulenten nog tijd tot en met 12 juni 2020 om wijzigingen in te dienen zonder verlaging van de uitbetaling, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig was ingediend.

Verder was 12 juni ook de uiterste datum voor:

 • Toevoegen van Ecologisch aandachtsgebied (EAG). Er kan maximaal EAG geactiveerd worden als op 12 juni aangegeven is in de verzamelaanvraag.
 • Oplossen van grafische overlappingen zonder korting.
 • Oplossen van incoherenties in het dossier zonder korting.

3. Peildatum voor hoofdteelt 31 mei 2020

De peildatum om te bepalen wat de hoofdteelt is en wie een perceel in gebruik heeft voor de hoofdteelt, bleef 31 mei. Deze datum is onder meer belangrijk in het kader van de brede weersverzekering.

4. Hinderpremie

Opgelet: u kunt de hinderpremie niet langer aanvragen.

Voldoet u aan alle voorwaarden, dan heeft u recht op een hinderpremie. Land- en tuinbouwbedrijven die voorzien in detailhandel, recreatie of horeca-activiteiten kunnen een beroep doen op de hinderpremie van 4.000 euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hoeveterras, boerenmarkt of bloemenkwekerij met verkoop aan particulieren die gesloten zijn. Hoevewinkels die voedingsproducten zoals zuivel, vlees of groenten verkopen mogen openblijven want dit zijn essentiële diensten. De corona hinderpremie bedraagt 4.000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen geldt dat alle ondernemingen en zelfstandigen die tot en met 5 april de corona-hinderpremie hebben gekregen, automatisch 160 euro krijgen per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020. Wie recht had op de corona-hinderpremie, hoeft daarvoor dus geen nieuwe aanvraag te doen. Als de verplichte sluitingsmaatregelen worden opgeheven, wordt de rekening gemaakt en wordt het bedrag vanaf 6 april tot het einde van de maatregelen in één keer betaald. Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De corona-hinderpremie is belastingvrij.

Deze premie wordt uitbetaald door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Meer informatie over de hinderpremie vindt u op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

5. Compensatiepremie

Opgelet: u kunt de compensatiepremie niet langer aanvragen.

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de hinderpremie, dan heeft u recht op een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro. Ondernemingen komen in aanmerking als ze niet verplicht werden om te sluiten, maar een zwaar omzetverlies hebben geleden door de genomen coronamaatregelen. De omzetdaling is minstens 60% tijdens de periode tussen 15 maart en 30 april 2020, in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Het gaat bijvoorbeeld over bedrijven in de evenementensector, medische en paramedische beroepen, winkels in essentiële diensten die veel minder bezoekers krijgen, schilders of loodgieters die alleen nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren,… Ook starters komen in aanmerking, als zij een omzetdaling hebben van minstens 60% ten opzichte van hun neergelegd financieel plan.

Ondernemingen kunnen de compensatiepremie aanvragen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen: corona-compensatiepremie.

6. Zuivel: ophaaltermijn AA-melk

Opgelet: de Vlaamse Regering besliste op 3 september 2021 de verplichte ophaaltermijn terug te brengen tot 2 dagen. Deze maatregel is dus niet meer van toepassing.

Voor de zuivelsector wordt de verplichte ophaaltermijn van twee dagen van AA-melk verlengd naar drie dagen. Dit is ook de maximale tussentijd tussen twee ophalingen van ‘standaard’ melk. 

7. Particuliere opslag van zuivelproducten en vlees

Opgelet: u kunt niet langer inschrijven voor de particuliere opslag van zuivelproducten en vlees.

Tot 30 juni 2020 konden aanvragen voor de particuliere opslag van bepaalde zuivelproducten (mageremelkpoeder, boter en kaas) en bepaalde vleesproducten (runds-, geiten- en schapenvlees) bij het Departement Landbouw en Visserij worden ingediend.  Deze Europese marktmaatregel heeft als doel het verstoorde evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen en de marktprijzen voor de betrokken producten te stabiliseren.

8. VLIF: waarborgregeling 2020-2021 en versnelde uitbetaling andere VLIF-dossiers 2020

Opgelet: u kunt de VLIF-waarborgregeling niet langer aanvragen.

 • Er werd een VLIF-waarborgregeling ingevoerd van maximaal 80 procent van het subsidiabele kredietbedrag voor landbouwbedrijven met brutobedrijfsresultaat van minimaal €40.000 per bedrijfsleider. Meer info op VLIF-waarborgregeling Covid19.

 • Tot en met 30 september 2021 kon u als land- of tuinbouwer een steunaanvraag voor tijdelijke VLIF-waarborgregeling indienen.

 • Het Departement Landbouw en Visserij betaalde ook de lopende VLIF-investeringsdossiers versneld uit.

9. Steunregeling sierteelt en aardappelsector 2020

Opgelet: u kunt niet langer een aanvraag indienen voor compensatie voor de sierteelt en aardappelsector.

Het Vlaams noodfonds kent 35 miljoen euro toe aan de sierteelt- en de aardappelsector. Beide sectoren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Siertelers hebben een deel van hun bloemen en planten moeten vernietigen en aardappeltelers krijgen een deel van hun bewaaraardappelen niet verkocht en moeten deze afvoeren voor bijvoorbeeld vergisting of als dierenvoeder.

De aanvraagformulieren gedetailleerde voorwaarden zijn hier beschikbaar:

 • Sierteelt: 25 miljoen euro voor de professionele siertelers die meer dan de helft van hun omzet halen uit de sierteeltproductie. Het grootste deel van het budget is bestemd voor het vergoeden van planten die niet tijdig verkocht konden worden en waarvan de marktwaarde volledig verloren is gegaan zoals azalea, perk-terras-balkonplanten, snijbloemen, kamerplanten en jong plantgoed.

 • Aardappelen: 10 miljoen euro voor de aardappeltelers die momenteel nog een aanzienlijke hoeveelheid eigen aardappelen in de schuur hebben liggen. Daarbovenop komt ook voor de aardappeltelers nog bijna 13 miljoen euro van de Europese middelen die toegevoegd worden aan de directe inkomenssteun.

U moet uw aanvraag voor aardappelen indienen tegen 28 augustus 2020 en voor sierteelt tegen 11 september 2020.

10. Versnelde uitbetaling dossiers droogte 2019

Alle dossiers van de uitzonderlijke droogte tijdens de zomer van 2019 zijn versneld uitbetaald.

11. Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme 2020

Opgelet: u kunt niet langer een aanvraag indienen voor het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020. Ook de cafés en restaurants die verplicht gesloten werden vanaf 19 oktober 2020 en andere sectoren die verplicht gesloten werden sinds 23 oktober 2020 kunnen deze premie ontvangen. Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen. Of ze kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 bij een omzetdaling van minstens 60%. In dit geval dient de omzetdaling wel aangetoond te worden.

Ook land- en tuinbouwbedrijven en de zeevisserijsector kunnen deze premie aanvragen, als zij een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen als gevolg van de verstrengde coronamaatregelen. Bedrijven uit de landbouw- en visserijsector ontvingen tot begin december 2020 al een steun van totaal 4,4 miljoen euro.

Maatregelen zeevisserij

Opgelet: u kunt niet langer een aanvraag indienen voor de stilligvergoeding.

U krijgt als reder de mogelijkheid om tijdelijk niet meer uit te varen. Door die maatregel kunt u aanbod en vraag beter op elkaar afstemmen. Op basis van het segment waartoe u behoort kunt u beroep doen op een vergoeding. U kunt deze stilligvergoeding aanvragen per week en dit voor maximaal drie weken in de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020. U moet daarvoor aan enkele voorwaarden voldoen. Als u de volledige stilleggingsperiode hebt doorlopen, kunt u de steun aanvragen.

Dienstverlening Departement Landbouw en Visserij

Heeft u een vraag voor ons departement over uw dossier of over VLIF-subsidies, biocertificering, … Contacteer ons dan in eerste plaats via e-mail of via het webformulier op onze website. Lukt dat niet, dan kunt u ons telefonisch contacteren. In uitzonderlijke gevallen kunt u ook langskomen op onze buitendienst, maar een afspraak maken, blijft nodig.

De controles die ons departement uitvoert, gaan opnieuw door zoals voorheen. Tijdens de controles doen onze medewerkers er alles aan om de risico’s zoveel mogelijk te beperken en houden zij zich aan alle veiligheidsmaatregelen. Wij vragen u:

 • onze medewerker in geen geval de hand te schudden,
 • minstens anderhalve meter afstand te houden met onze medewerker,
 • de documenten op voorhand klaar te leggen op een tafel of bureau, en dit op veilige afstand. Er kan ook gevraagd worden de documenten in te scannen en door te e-mailen.
 • onze medewerker tijdens het volledige bezoek door slechts één persoon te begeleiden (steeds dezelfde),
 • ons achteraf op de hoogte te brengen als zich een besmetting heeft voorgedaan bij een medewerker van uw bedrijf die contact heeft gehad met iemand van ons departement.

Bedrijfsbezoeken die worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in het kader van adviesverlening inzake vergunningen of boekhoudingen, zullen onder dezelfde voorwaarden verlopen.
Zo kunnen we u, uw familie en onze medewerkers maximaal beschermen.