Milieu en energie runderen

Op deze pagina

Convenant Enterische Emissies Rundvee (CEER)

Met het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 dat op 9 december 2019 werd goedgekeurd, ambieert de Vlaamse regering 35% broeikasgasreductie ten opzichte van 2005. Dit plan buigt zich over de verschillende niet-ETS sectoren, waaronder landbouw. Onze Vlaamse land- en tuinbouwsector streeft naar een reductie van haar broeikasgasuitstoot met 25% (tegen 2030, ten opzichte van 2005).

Broeikasgassen zijn schadelijk voor het milieu omdat ze ervoor zorgen dat de warmte die de aarde uitstraalt, wordt vastgehouden in de atmosfeer. Daardoor warmt de aarde op, wat we klimaatverandering noemen. Het is dus belangrijk dat we die opwarming zoveel mogelijk afremmen. Daar heeft iedereen baat bij, zeker ook de klimaatgevoelige  sectoren zoals land- en tuinbouw.

Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 organisaties zich twee jaar geleden om specifiek de enterische methaanemissies tegen 2030 met 19% ten opzichte van 2005 te verminderen. Samen (onderzoeksinstellingen, veevoederfabrikanten, overheid en landbouworganisaties) ondertekenden ze de belofte om mee te  werken aan de vermindering van de methaanuitstoot die ontstaat bij het spijsverteringsproces bij rundvee. Dat kan op verschillende manieren.    

Infographic met uitstoot van Koolstof CO2, methaan CH4, lachgas N2O, koolstof CO2, bij land- en tuinbouw

Een eerste set van maatregelen werd ondertussen uitgewerkt. Rundveehouders kunnen werken aan drie groepen van maatregelen:

  • voedermaatregelen;
  • bedrijfsmanagement gericht op langleefbaarheid en het aanhouden van jongvee
  • genetica en selectie.

Verder onderzoek zal ook in de toekomst leiden tot nieuwe maatregelen.

Meer info vindt u:

De meest recente informatie vindt u steeds op het Rundveeloket/CEER.

Ammoniakemissies rundveestallen

Door de Programmatische Aanpak Stikstof (kortweg PAS) in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) moeten rundveebedrijven onder meer stikstofreductiemaatregelen nemen.  

In deze publicatie vindt u informatie over de principes van ammoniakvorming, de reductieprincipes voor rundvee en emissiereductiemaatregelen die in de PAS-lijst zijn opgenomen. Heel wat foto’s en figuren tonen hoe de reductiemaatregelen er concreet uitzien.

Meer informatie

Transitie Programmatische aanpak stikstof (PAS) | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be)

Energie

•    Windmolens op een landbouwbedrijf: rendabel of niet? | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be) (2022)
•    Pocketvergisting: meerwaarde voor de veehouderij? | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be) (2019) 
 

Delen: