Subsidieaanvraag brede weersverzekering vereenvoudigd

Nu landbouwers hun verzamelaanvraag 2021 kunnen indienen op het e-loket en de teeltplannen definitief vorm krijgen, wordt het voor de meeste landbouwers ook duidelijk of ze dit jaar een brede weersverzekering zullen afsluiten. Alvast handig om te weten: de aanvraag voor de subsidie brede weersverzekering via de verzamelaanvraag is vereenvoudigd.

Landbouwers nemen zoals elke ondernemer risico’s. Ze denken na over welke teelt het beste rendement oplevert of welk ras het beste geschikt is voor het ene of het andere perceel. Dat noemen we risicobeheersing. Een brede weersverzekering kan het sluitstuk zijn van die risicobeheersing. Met een brede weersverzekering kunnen landbouwers zich wapenen tegen extreme en ongunstige weersomstandigheden, klimaatverandering,… die de draagkracht van het landbouwbedrijf te boven gaan. 

Subsidieaanvraag vereenvoudigd

De aanvraag voor de subsidie brede weersverzekering via de verzamelaanvraag, is vereenvoudigd. Er moeten geen percelen meer aangeduid worden. De landbouwer moet wel uiterlijk 30 april de subsidie aanvragen door de naam van de verzekeraar op te geven bij wie hij een erkende brede weersverzekering afgesloten heeft of van plan is af te sluiten. 

Correcte opgave verzekeraar

De verzekeraar waarbij u de polis heeft afgesloten en de verzekeraar aangeduid in de verzamelaanvraag 2021 moeten identiek zijn. Het is niet meer mogelijk om in de verzamelaanvraag 2021 ‘ongekend’ aan te duiden als verzekeraar, of om na 30 april de opgegeven verzekeraar te wijzigen. Als u op 30 april 2021 in uw verzamelaanvraag een andere verzekeraar heeft opgegeven dan diegene waarbij u uiteindelijk een polis afsluit, dan hebt u géén recht op een subsidie brede weersverzekering voor 2021. 

Opgelet! Voor 2021 heeft zich een nieuwe verzekeraar aangemeld. Er zijn ook verzekeraars die bepaalde samenwerkingen hebben stopgezet of verzekeraars die een naamsverandering hebben ondergaan. Wees hiervoor dus extra alert bij het invullen van uw verzamelaanvraag zodat u de juiste verzekeraar kiest bij de aangifte in de verzamelaanvraag. 

Correcte opgave teelten

Er hoeven geen teelten of percelen meer aangevinkt te worden voor de subsidieaanvraag brede weersverzekering. De teelten (en teeltcodes) in de verzekeringspolis moeten wel overeenstemmen met die in de verzamelaanvraag. Indien dit niet het geval is, kan er geen subsidie worden uitbetaald voor de teelt in de verzekeringspolis die niet voorkomt in de verzamelaanvraag 2021. Als u bij voorbeeld een polis brede weersverzekering afsluit voor silomais (teeltcode 201), maar u geeft korrelmais (teeltcode 202) aan in uw verzamelaanvraag 2021, dan kan u voor die verzekerde teelt geen subsidie ontvangen.

Meer info over de de subsidieaanvraag en de erkende polissen en verzekeraars is te vinden via Brede weersverzekering land- en tuinbouwers.