Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 17 september

Landbouwers die een subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem in het najaar 2021 - voorjaar 2022, kunnen vanaf 30 juli tot uiterlijk 17 september 2021 inschrijven. Inschrijven kan via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij op www.landbouwvlaanderen.be.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de aanplantkosten (exclusief BTW). Hieronder vallen de aankoopkosten van de bomen, de kosten voor de arbeid en het machinale werk voor het planten, het verstevigen en beschermen van de bomen en ook de aankoopkosten voor het verstevigings- en beschermingsmateriaal voor de bomen. De kosten worden enkel vergoed als de landbouwer deze uitgaven kan staven met factuur en betaalbewijs en in zoverre ze betrekking hebben op bomen die werden geplant na de goedkeuring van de inschrijving. Als de landbouwer zelf de bomen plant, wordt daarvoor een forfaitair bedrag van 200 euro per hectare uitbetaald.

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de landbouwer eigenaar of gebruiker zijn van het boslandbouwperceel. Het perceel moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest, tijdens het huidige en voorafgaande jaar in landbouwgebruik geweest zijn en moet ten minste een halve hectare groot zijn. Het boslandbouwperceel moet een plantdichtheid hebben tussen de 30 en 200 bomen per hectare. De bomen moeten homogeen verspreid zijn over het perceel.

Laag- en halfstamfruitbomen, naaldbomen, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Valse acacia komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook erfbeplanting komt niet in aanmerking. De subsidie is niet combineerbaar met steun voor bebossing van landbouwgrond.

De landbouwer kan de subsidie pas als definitief verworven beschouwen als hij de bomen gedurende tien opeenvolgende jaren na het planten behoudt en tussen de bomen een landbouwteelt toepast die jaarlijks in de verzamelaanvraag als hoofdteelt wordt aangegeven.

Voor meer info kan u terecht op onze website www.vlaanderen.be/landbouw/boslandbouwsystemen.

Combinatie met betalingsrechten

Percelen waarop een boslandbouwsysteem wordt aangeplant in het kader van deze aanplantsubsidie, zijn subsidiabel voor de betalingsrechten (directe inkomenssteun) als er niet meer dan 100 bomen per hectare op het perceel staan.

Subsidieaanvraag in twee stappen

De subsidieaanvraag gebeurt in twee stappen. Vóór de aanplant gebeurt de inschrijving, na de aanplant volgt een betalingsaanvraag.

Landbouwers die willen genieten van de subsidie voor de aanplant van een boslandbouwsysteem, moeten zich vóór het aanplanten inschrijven bij het Departement Landbouw en Visserij. De inschrijving voor de aanplant in het najaar 2021 - voorjaar 2022 verloopt uitsluitend via de tegel Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij op www.landbouwvlaanderen.be en enkel van 30 juli 2021 tot en met 17 september 2021.

Alle inschrijvingen worden gerangschikt op basis van de variatie aan boomsoorten op het perceel en het type bomen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan inheemse en multifunctionele bomen. Alleen steunaanvragen die de minimale doelmatigheidsscore behalen, komen in aanmerking voor de subsidie. Op basis van de ontvangen inschrijvingen en het beschikbare budget bepaalt het Departement Landbouw en Visserij het subsidiepercentage en brengt het de landbouwer daarvan uiterlijk op 15 oktober 2021 op de hoogte.

Na goedkeuring van de inschrijving en na de aanplant van het boslandbouwsysteem kan de landbouwer een betalingsaanvraag indienen via de verzamelaanvraag 2022. De landbouwer moet de bijhorende facturen en betaalbewijzen indienen vóór 30 juni 2022.

Het Departement Landbouw en Visserij betaalt de subsidie in één keer uit nadat het alle controles heeft uitgevoerd.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op onze website bij Plattelandsontwikkeling en www.ruraalnetwerk.be.

Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland