Nieuwe pre-ecoregeling ondersteunt verlagen methaanuitstoot bij melkvee

Rode klaver met bij

Op 25 februari 2022 keurde de Vlaamse Regering de pre-ecoregeling voedermanagement voor melkvee goed.  Deze subsidiemaatregel focust zich op aanpassingen in het voederrantsoen. Het gebruik van methaan- reducerend veevoeder heeft zo een gunstig effect op milieu, klimaat en biodiversiteit. In dit persbericht zetten gaan we dieper in op de praktische voorwaarden en aanvraagprocedure.

Wie komt in aanmerking voor deze subsidiemaatregel?

De landbouwer kan een vergoeding krijgen als hij ervoor kiest om één van de volgende additieven of voedermiddelen volgens de subsidievoorwaarden toe te voegen aan het rantsoen van het melkvee op zijn bedrijf: nitraat, 3-NOP, koolzaadvet, koolzaadschroot in combinatie met bierdraf of geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad.

De subsidiemaatregel is toegankelijk voor Vlaamse landbouwers met minstens één exploitatie in het Vlaamse Gewest. Daarbij komt dat het bedrijf moet beschikken over minstens één actief rundveebeslag met runderen van het type 'melk'. 

Welke voedermaatregelen komen in aanmerking?

Er kan een keuze gemaakt worden uit 5 methaanreducerende voedermaatregelen, namelijk toevoegen van nitraat, 3-NOP, koolzaadvet, koolzaadschroot in combinatie met bierdraf of geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad.

De toedieningsperiode is afhankelijk van de maatregel en varieert tussen 200 en 355 dagen, gerekend vanaf de kalvingsdatum. De landbouwer kiest wanneer hij de verbintenis wil starten. Dit is ten vroegste op 1 maart 2022, en uiterlijk op 31 augustus 2022. Alle melkkoeien waarvan de toedieningsperiode overlapt met de gekozen verbintenistermijn komen in aanmerking voor de subsidie.

De specifieke subsidievoorwaarden per maatregel zijn te raadplegen op onze website Pre-ecoregelingen.

De verschillende voedermaatregelen zijn onderling niet combineerbaar. De gekozen voedermaatregel moet bovendien toegepast worden op alle melkkoeien van alle rundveebeslagen van het landbouwbedrijf.

Welke bewijsstukken moet de landbouwer bijhouden?

De landbouwer moet vanaf de startdatum van het toepassen van de voedermaatregel beschikken over één of meer rantsoenberekeningen die overeenstemmen met de werkelijk verstrekte rantsoenen. Daarnaast moeten facturen op naam worden bijgehouden die de samenstelling van alle gebruikte krachtvoeders vermelden.

Als op de facturen niet vermeld staat wat de samenstelling van het krachtvoer is, moet ander bewijsmateriaal worden aangeleverd, waaruit de samenstelling duidelijk blijkt.

De landbouwer houdt de bovenstaande bewijsstukken op zijn bedrijf ter beschikking en kan ze op verzoek van het Departement Landbouw en Visserij onmiddellijk voorleggen.

Hoe kan de landbouwer de subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd via de verzamelaanvraag 2022 onder het menu-item ‘pre-ecoregelingen.. Bij doorklikken naar 'Voedermanagement bij melkvee' kan de landbouwer aanvinken om deel te nemen aan deze subsidiemaatregel. Dit kan tot uiterlijk 31 mei 2022.

Vervolgens moet de landbouwer een keuze maken tussen één van de vijf voedermaatregelen en kiest hij ook de startdatum van de gekozen voedermaatregel die ligt tussen 1 maart 2022 tot en met 31 augustus 2022.

Na de subsidieaanvraag kan de landbouwer tot en met 31 augustus 2022 de gekozen startdatum van de voedermaatregel nog wijzigen. De gewijzigde startdatum geldt als definitieve startdatum. 

De landbouwer kan na de subsidieaanvraag ook nog tot en met 31 augustus 2022 beslissen om de verbintenis te wijzigen naar een andere voedermaatregel. Hij geeft daarbij ook de startdatum voor de gewijzigde maatregel aan, die uiterlijk op 31 augustus 2022 valt. De dagen vóór de startdatum van de gewijzigde voedermaatregel, waarop de initiële maatregel al is toegepast, komen dan niet meer in aanmerking voor de subsidie.

Als de landbouwer de voedermaatregel stopzet vóór de afloop van de verbintenistermijn (31/12/2022), komt hij niet in aanmerking voor de subsidie.

Wat is het subsidiebedrag?

Afhankelijk van de gekozen maatregel wordt een steunbedrag per melkkoe toegekend voor iedere dag van de toedieningsperiode die binnen de verbintenistermijn (1 maart tot en met 31 december 2022) valt.

Het definitieve steunbedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare budget in 2022, en wordt bepaald na indiening, controles en berekening van alle subsidieaanvragen.
 

Voedermaatregel en maximaal bedrag per dier per dag (eur)
Voedermaatregel Maximaal bedrag per dier per dag (euro)
Nitraat 0,04
3-NOP 0,07
Koolzaadschroot in combinatie met bierdraf 0,08
Geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad 0,08
Koolzaadvet 0,08

Meer informatie over het convenant Enterische emissies 2019-2030 kan u raadplegen op Convenant Enterische Emissies Rundvee - Maatregelen. U vindt er tevens  meer wetenschappelijke informatie alsook bedrijfseconomische aspecten voor elke maatregel.