Visserij: Tijdelijk aanvullende quotamaatregelen: tweede toewijsperiode Groot Vlootsegment (GVS)

De quotacommissie heeft op haar zitting van 7 juni 2022 een voorstel van advies met maatregelen ter verdeling van de toegewezen quota voor de tweede toewijsperiode (1 juli - 31 oktober) of tot aanpassing van de dagplafonds voor het groot vlootsegment geformuleerd.

Een overzichtstabel van de maatregelen, in deze tabel worden volledigheidshalve ook de bestanden opgenomen waarvoor niets wijzigt:

1. TONG

Tong Noordzee – Groot Vlootsegment

Voor de 2de toewijsperiode worden voor ICES-gebieden II,IV zijnde de Noordzee en het Schelde-estuarium, dezelfde hoeveelheden toegekend als in 2021, namelijk een vast gedeelte van 5000 kg per vissersvaartuig tot 31 oktober, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 17 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Er worden geen gecombineerde visreizen toegestaan tussen ICES-gebieden II, IV en VIIf, g en tussen ICES- gebieden II, IV en Vlla.

Tong in het Bristolkanaal (ICES-gebieden VIIf,g)

De dienst kent voor de periode van 1 juli tot 31 oktober 10 kg per kW toe voor de vaartuigen die niet deelnemen aan de Golfcampagne.

Voor de 6 vaartuigen, die op de lijst van speciale visdocumenten voor de Golfcampagne 2022 voorkomen, is er een toegewezen hoeveelheid tong van 21,5 kg/kW in de Golf bepaald. Daarnaast leveren deze vaartuigen 5,5 kg tong/kW in voor het ICES-gebied VIIfg gedurende de periode 1 juli tot en met 31 oktober 2022.

De Dienst Visserij vraagt daarnaast ook met aandrang dat de reders de hen toegewezen hoeveelheden in zowel het Bristolkanaal alsook in andere ICES-gebieden niet overschrijden. Overschrijdingen zullen op een gepaste wijze worden beboet.

Tong in de Ierse Zee (ICES-gebied VIIa)

Er wordt beslist om voor de periode 1 juli – 31 oktober 11.000 kg per vaartuig (dat niet heeft deelgenomen aan de Golfcampagne) toe te kennen. De 6 vaartuigen van de Golfcampagne leveren 5000 kg in en krijgen dus in de periode 1 juli – 31 oktober 6000 kg toegekend.

Tong Westelijk Engels Kanaal (VII e)

Voor de periode 1 juli – 31 oktober is de maatregel voor het GVS 3000 kg per vaartuig.

Ingeval van gemengde visreizen met aanwezigheid In de ICES-gebieden VIIe en VIIf, g, blijft het In ICES- gebied VIIe verboden een hoeveelheid te overschrijden van 300 kg, gerealiseerd tijdens die zeereis In dat ICES-gebied.

2. SCHOL

Schol Noordzee – Groot vlootsegment

Voor schol in ICES-gebieden II, IV, zijnde de Noordzee en het Schelde-estuarium, wordt beslist om voor de 2de toewijsperiode dezelfde hoeveelheden toe te wijzen als in 2021.

Dit betekent dat het van 1 juli 2022 tot en met 31 oktober 2022 voor een vissersvaartuig van het GVS, verboden is bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 350 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

KABELJAUW

Kabeljauw Ierse Zee (VIIa)

Voor de Ierse Zee is er een zeer beperkt kabeljauwquotum van 5 ton voor 2022 beschikbaar (zonder ruilen). Hiervan is er reeds 0.5 ton opgevist. Er wordt beslist voorzichtig te zijn en een vaartuig maximaal 50 kg te laten opvangen tussen 1 juli en 31 oktober.

Kabeljauw westelijke wateren (ICES gebieden VIIb-c, VIIe-k, VIII)

Van de voor 2022 beschikbare 14 ton is er momenteel zo’n 21% opgevist (3 ton). Wetende dat kabeljauw bijruilen geen eenvoudige opgave is, wordt beslist om de hoeveelheden per vaartuig voor een periode van 4 maanden vast te stellen op 100kg voor vaartuigen van het GVS,.

WIJTING

De hoeveelheid wijting in de Ierse Zee (VIIa) wordt beperk tot 50kg per vaartuig voor de periode 1 juli-31 oktober.

Ook in de westelijke wateren is er reeds veel wijting opgevangen (94 ton van de verwachte 147 ton). Daarom worden de toe te kennen hoeveelheden beperkt tot 25 kg per vaartdag voor alle vaartuigen.

ZEEDUIVEL NOORSE ZONE

Er werd beslist een hoeveelheid voor zeeduivel Noorse zone in te stellen van 80 kg levend gewicht/vaartdag voor de vaartuigen die vissen in de Noorse zone.