Praktijkgidsen

De volgende titels zijn beschikbaar:

 • Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw
  Verplichtingen en goede landbouwmethoden en -technieken om efficiënt en verstandig om te gaan met water, met ook een katern over bodemerosie en erosiebestrijdingsmaatregelen.

 • Praktijkgids Natuur
  Natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart.

 • Praktijkgids Bemesting
  Deze praktijkgids benadrukt het belang van een goede bodemkwaliteit en nutriëntenbalans om te komen tot rendabele teelten met een minimaal effect op de waterkwaliteit.  Er wordt gefocust op de modules ‘meststoffen en groenbedekkers’ en ‘grasland en voedergewassen'.

 • Praktijkgids Gewasbescherming
  Nuttige tips en regels voor duurzaam en doelmatig gebruik van gewasbescherming, met minimale belasting van het leefmilieu.

Zie ook: