Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen

Joeri Deuninck, Koen Carels, Leen Bas, Dirk Van Gijseghem

Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen

Summary in English / Résumé en français

De doelstelling van de studie is tweeledig. 1) Een inventarisatie van risico’s en risicobeheerinstrumenten in de land- en tuinbouw in Vlaanderen. 2) Nagaan van het potentieel van verzekeringen en onderlinge fondsen met betrekking tot risico’s door klimaat en dier- en plantenziekten, en de rol van de overheid daarin. Hierbij rekening houdend met de randvoorwaarden gesteld door het wetgevende kader van de Europese Unie.

De studie bestaat uit zeven delen. Het eerste introducerende deel omvat de situatieschets en de doelstellingen (zie hiervoor), en eindigt met de aanpak en inhoud van de studie. Het tweede deel bestaat uit een literatuurstudie betreffende risico’s en risicobeheerinstrumenten in de land- en tuinbouw. Het derde deel omvat een inventarisatie van risico’s en risicobeheerinstrumenten voor een aantal (sub)sectoren van de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Het vierde deel geeft een overzicht van het wetgevende kader betreffende risico- en crisisbeheer op het niveau van de Europese Unie en de randvoorwaarden die dit stelt voor het beleid in Vlaanderen. Het daaropvolgende vijfde deel geeft een overzicht van een aantal risicobeheerinstrumenten in een aantal lidstaten van de Europese Unie en, gezien de veelvuldige toepassing ervan, in de Verenigde Staten en Canada. Het zesde deel formuleert enkele beleidsaanbevelingen met betrekking tot het potentieel van verzekeringen en onderlinge fondsen, en de rol van de overheid daarin. Het zevende en laatste deel omvat een samenvatting van het rapport. Doorheen de studie wordt gefocust op productierisico’s inzake klimaat en dier- en plantenziekten en op risicobeheerinstrumenten zoals verzekeringen en onderlinge fondsen. Achteraan het rapport is een lijst bijgevoegd met geïnterviewde personen en deelnemers aan een klankbordgroepvergadering.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding:

Deuninck J., Carels K., Bas L. & Van Gijseghem D. (2007) Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be