Praktijkcentra dierlijke productie

 

Begin 2007 werd door verschillende instituten de intentieverklaring ondertekend voor de opstart van een aantal praktijkcentra in de dierlijke productie: de prakijkcentra rundvee, varkens, pluimvee, kleine herkauwers en bijen. Deze praktijkcentra hebben tot doel een aanspreekpunt te worden voor praktijkkennis en het uitvoeren voor prakijkonderzoek in de dierlijke sector.

Situering

Om te komen tot een betere samenwerking en afstemming in het versnipperde landschap van het praktijkonderzoek en voorlichting in de dierlijke sector werden op initiatief van toenmalig minister-president Yves Leterme 5 praktijkcentra opgericht.

Alle actoren die in Vlaanderen bezig zijn met onderzoek en voorlichting in de dierlijke sector werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze praktijkcentra. De instellingen en organisaties die zich geëngageerd hebben om hun medewerking te verlenen aan dit initiatief, hebben hiertoe op 12 januari 2007 ter gelegenheid van Agriflanders een intentieverklaring ondertekend.

Praktijkonderzoek is meer dan ooit nodig

De Vlaamse overheid heeft een historische band met praktijkcentra in de plantaardige productie. Die praktijkcentra, vaak gegroeid uit provinciale initiatieven, hebben zich door de jaren heen ontwikkeld tot echte referentiepunten voor hun sector. Vanuit hun dienstverlening hebben ze een grote bijdrage gerealiseerd tot de technologisch en kwalitatief hoogstaande land- en tuinbouw die Vlaanderen kenmerkt.

Het is dan ook opvallend dat er vanuit de overheid nooit dezelfde aandacht geweest is voor praktijkcentra in de dierlijke productie. Praktijkonderzoek leunt het dichtst aan bij de uitdagingen waar de veehouder mee te kampen heeft en heeft op die manier ook een verantwoordelijkheid als antenne om die problemen te detecteren en er zo snel mogelijk op te anticiperen.

Innovatie door overleg en samenwerking

Er zijn in Vlaanderen verschillende centra die zich toeleggen op praktijkonderzoek in de dierlijke productie, maar vaak zijn dit lokale initiatieven. Een algemene aanpak voor Vlaanderen ontbrak. Door samen te werken en de onderzoeksprogramma’s op elkaar af te stemmen zouden de aanwezige competenties, de bestaande infrastructuur en de voor handen zijnde onderzoeksbudgetten nochtans optimaal kunnen aangewend worden.

Na een uitgebreide screening van het onderzoeks- en voorlichtingslandschap en na intens overleg met de sector werd uiteindelijk beslist tot de oprichting van 5 praktijkcentra in de dierlijke productie:

 

Deze praktijkcentra moeten gezien worden als een overlegplatform waarin de betrokken onderzoek- en onderwijsinstellingen kunnen werken aan een grotere coördinatie van hun onderzoeksactiviteiten en aan een afstemming van hun communicatie naar de sectoren.

Steunmaatregelen vanuit de Vlaamse overheid zullen in de toekomst nog enkel mogelijk zijn voor zover praktijkonderzoek- en voorlichtingscentra zich engageren in deze praktijkcentra.

Het is het departement Landbouw en Visserij dat samen met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de coördinatie van deze praktijkcentra op zich neemt.

Het engagement voor deelname in de praktijkcentra voor de dierlijke productie is neergeschreven in een gezamenlijk opgestelde intentieverklaring.

Als dit onderlinge overleg in een sfeer van vertrouwen kan verlopen en de ambities worden niet te klein gesteld, dan kan dit op termijn evolueren tot volwaardige praktijkcentra die hun rol als referentiepunt en houvast voor de Vlaamse veehouders kunnen opeisen.


logo rundvee
logo varkens
logo pluimvee
logo kleine herkauwers
logo bijen