Vlaamse overheid onderzoekt het gebruik van satellietbeelden voor opbrengstbepaling in de landbouw

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en het Departement Landbouw en Visserij hebben in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) een overheidsopdracht uitgeschreven voor de ontwikkeling van een ‘proof of concept’ rond het gebruik van satellietbeelden in de landbouw. Zo wil de Vlaamse overheid onderzoeken of de opbrengst van landbouwgewassen per perceel met satellietbeelden kan worden bepaald.

Al enkele jaren probeert het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie overheidsopdrachten in te zetten voor innovatie. Hiervoor werd het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten opgestart. Zij beheren nu bijna 50 innovatieve overheidsopdrachten die na drie oproepen aan de publieke sector werden geselecteerd.

Het gebruik van satellietbeelden zou zowel voor de overheid als voor de landbouwer een win-winsituatie kunnen opleveren. Een objectieve bepaling van de opbrengsten kan de Vlaamse overheid en andere instanties (verzekeraars, gemeenten …) helpen bij de afhandeling van schadedossiers in de landbouw. Voor de landbouwer bevatten de satellietbeelden een schat aan gegevens die hem toelaten zijn bedrijfsvoering te optimaliseren.

Dit idee zal worden getest op de gewassen: grasland, maïs, wintertarwe, aardappelen, suikerbieten, wintergerst en vlas.

Satellietbeelden

De brondata (satellietbeelden) zijn publiek beschikbaar dankzij de Europese investeringen in het netwerk van aardobservatie-satellieten, genaamd Copernicus. Binnen het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) spoort Europa overheden aan om de mogelijkheden van deze satellietdata maximaal te benutten.

Het Departement Landbouw en Visserij beschikt op zijn beurt over een percelendatabank van alle Vlaamse landbouwpercelen die de opdrachtnemer als basis voor de opbrengstbepaling per perceel gebruikt.

De Vlaamse overheid verwacht van de opdrachtgever dat hij maximaal gebruik maakt van open-source componenten en dat de code van de ontwikkelde algoritmes wordt opgeleverd.

Het bestek voor de overheidsopdracht is gepubliceerd op e-procurement. Offertes moeten worden ingediend vóór donderdag 7 maart 2019, 12u via mail naar overheidsopdrachten@lv.vlaanderen.be.

Op woensdag 27 februari 2019, 10u30-12u30, organiseren we een infosessie waarop we uitleg bij het bestek zullen verschaffen. De sessie zal doorgaan in het Ellipsgebouw, zaal Ellips A – 0.13, Koning Albert-II laan 35 bus 40, 1030 Brussel. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich best vooraf inschrijven en hun vragen op voorhand overmaken aan tim.ghysels@lv.vlaanderen.be met als onderwerp ‘Q&A-sessie OPD/CAPSAT/OPB/2019/01 – naam kandidaat-opdrachtnemer’ en dit voor vrijdag 22 februari 2019, 12u.

Meer informatie kunt u vinden op website : http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw