Erosie aanpakken: enkele tips

De laatste tijd krijgen we geregeld te maken met hevige regenval. Die veroorzaakt hier en daar overlast door erosie waardoor water en aarde naar lager gelegen gebieden afspoelen. Dat is nadelig voor u als landbouwer, want daardoor gaan uw gewassen, zaaigoed en werk  mogelijk verloren en verdwijnt ook de meest vruchtbare laag van uw akker. Maar ook de omgeving kan hier last van ondervinden doordat het water of de aarde op de weg of bij omwonenden terecht kan komen. U hebt er dus alle belang bij om erosie tegen te gaan. Wat kunt u zelf doen?

Voorkomen is beter dan genezen

Het beste is uiteraard om bodemerosie te voorkomen. Op de eerste plaats teelt u best geen gewassen die erg erosiegevoelig zijn. Teelten die zorgen voor een goede bodembedekking tijdens de meest gevoelige periodes, verdienen de voorkeur op erosiegevoelige percelen. Daarnaast kunt u duurzame bodembewerkingstechnieken toepassen, zoals niet-kerende bodembewerking, strip-till en drempels.

Sowieso bent u in het kader van de randvoorwaarden verplicht om aan erosiebestrijding te doen als u rode of paarse percelen hebt. Of uw percelen in die categorie vallen, kunt u checken op het e-loket. Informatie over de te nemen maatregelen vindt u op de webpagina over de randvoorwaarden. Bekijk zeker het filmpje over de randvoorwaarden erosie.

Afspoeling voorkomen

Als landbouwer kunt u de afspoeling van water en modder zoveel mogelijk proberen te voorkomen, door bijvoorbeeld grasbufferstroken of strategisch grasland aan te leggen, al dan niet in combinatie met een erosiedam bestaande uit strobalen. Daarvoor kunt u financiële ondersteuning krijgen als u een beheerovereenkomst bij de VLM afsluit.

Ook bepaalde landschapselementen zoals houtkanten, hagen, heggen  en bomenrijen kunnen hier helpen. Ze bevorderen bovendien mee de biodiversiteit langs uw percelen. U kunt deze elementen nu al preventief aanleggen en dan volgend jaar inbrengen als ecologisch aandachtsgebied (EAG) in uw verzamelaanvraag. Voor de huidige campagne kunt u na 31 mei immers geen nieuwe EAG-elementen meer activeren om de vergroeningspremie te krijgen. Voor dergelijke niet-productieve investeringen kunt u overigens een beroep doen op steun uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Meer informatie vind u op de webpagina over niet productieve investeringssteun.

Samenwerking met erosiecoördinator of bedrijfsplanner

Om te weten wat de beste aanpak is,  kunt u samenwerken met de erosiecoördinator die aangesteld is voor uw gemeente. Die kan u bijstaan en kan het probleem samen met de gemeente en omwonenden bekijken. Hier vindt u de contactadressen. Indien in uw gemeente geen erosiecoördinator actief is, kunt u ook contact opnemen met de bedrijfsplanner van VLM in uw regio.

Bedrijfsadvies

De bodem is veruit de belangrijkste productiefactor op uw bedrijf. Wilt u als landbouwer-ondernemer advies over welke percelen het meest kwetsbaar zijn en over wat u kunt doen om de bodem te beschermen, vraag dan een gratis bedrijfsadvies aan via KRATOS, raad op maat. De module 8 van het KRATOS-advies geeft u een uitgebreid overzicht van de toestand en mogelijkheden van uw percelen voor wat betreft bodemvruchtbaarheid, -verdichting en bodemerosie. Het advies vraagt u aan via het e-loket.


Online-bevraging Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020

In Vlaanderen zijn we volop bezig met de voorbereiding van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid-Strategisch Plan 2021-2027. Heeft u een idee voor een nieuwe GLB-maatregel? Of ziet u een bestaande maatregel die verbeterd kan worden? Laat het ons dan weten via de online-bevraging op www.ruraalnetwerk.be

Veetournee 2019 – Laatste inschrijvingen voor Melle

Op 25 juni (Hogeschool Gent, Melle) en 4 juli 2019 (Thomas More, Geel) gaat de tweede Veetournee van start. Ook dit jaar staan de rundvee- en varkenssector centraal. Maar ook andere veehouders en geïnteresseerden zijn van harte welkom op dit informatie- en netwerkmoment. U kunt zich nog inschrijven tot en met 20 juni voor de Veetournee in Melle, en tot en met 1 juli voor de Veetournee in Geel.

Voor het volledige programma, zie  www.vlaanderen.be/veetournee.