Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in

Veel landbouwers hebben ervoor gekozen om een mengsel van groenbedekkers in te zaaien als ecologisch aandachtsgebied. Eén van de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, is de tijdige inzaai van de groenbedekkers. Voor de landbouwstreken Polders en Duinen nadert de uiterste inzaaidatum van 19 augustus.

Groenbedekkers die werden aangegeven in de verzamelaanvraag voor het naleven van het ecologisch aandachtsgebied (EAG), moeten in 2020 voldoen aan de algemene voorwaarden. Raadpleeg hiervoor onze checklist op www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening onder de rubriek ecologisch aandachtsgebied. Met de checklist kunnen landbouwers nagaan of alle voorwaarden zijn vervuld. Ook de lijst met toegelaten soorten kan worden geraadpleegd op dezelfde webpagina in de fiche “groenbedekking”.

Indien niet alle voorwaarden zijn vervuld, moet de activering van de EAG verwijderd worden in de verzamelaanvraag.

Het Departement Landbouw en Visserij wil daarbij specifiek uw aandacht vragen voor het tijdig inzaaien van de groenbedekkers en het doorgeven van eventuele wissels. De data verschillen naargelang de landbouwstreek waarin het betrokken perceel gelegen is.

Uiterste inzaaidatum groenbedekker

Een belangrijke voorwaarde is de tijdige inzaai en de aanhoudperiode van de groenbedekker. Het Departement Landbouw en Visserij herinnert daarom aan de uiterste inzaaidata voor groenbedekkers als ecologisch aandachtsgebied:

  • Polders en Duinen: inzaaien vóór 20 augustus en minstens aanhouden tot en met 15 oktober;
  • Leemstreek: inzaaien vóór 1 oktober en minstens aanhouden tot en met 30 november;
  • Zandleem en andere streken: inzaaien vóór 1 november en minstens aanhouden tot en met 31 januari.

Wijzigingen van de verzamelaanvraag voor groenbedekkers

Ook de uiterste data voor het wisselen van percelen en het schrappen van de nateeltcode van niet-ingezaaide percelen liggen in lijn met de uiterste inzaaidata en verschillen dus per landbouwstreek:

  • Polders en Duinen: 19 augustus;
  • Leemstreek: 30 september;
  • Zandleem- en andere streken: 31 oktober.

Het wisselen van percelen waarop groenbedekker wordt ingezaaid voor ecologisch aandachtsgebied, is nog toegelaten. De landbouwer wijzigt hiervoor de nateelten van de betrokken percelen en mag bij het wisselen van percelen niet vergeten om de groenbedekker op het nieuw-ingezaaide perceel te activeren als ecologisch aandachtsgebied.

Deze wijzigingen van de verzamelaanvraag kunnen via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) worden ingediend.

De totaal aangegeven oppervlakte ecologisch aandachtsgebied zoals geregistreerd in de verzamelaanvraag op 12 juni 2020, blijft voor de berekening van de vergroeningspremie wel gelden als de maximaal in rekening te brengen aangegeven oppervlakte.

De percelen waarop de groenbedekker werd aangegeven voor de oppervlakte EAG op 12 juni, moeten in eigen gebruik zijn van 15 mei tot en met 31 december. Dat geldt dus ook voor percelen die pas na 12 juni aangegeven werden voor EAG groenbedekker.

Enkel wijzigingen van groenbedekker zijn nog toegelaten voor ecologisch aandachtsgebied. Wijzigingen aan andere types ecologisch aandachtsgebied zijn niet meer toegelaten.

Let op! Het e-loket geeft na 12 juni geen melding meer of de landbouwer al dan niet voldoet aan de minimaal vereiste oppervlakte ecologisch aandachtsgebied. Het al dan niet aanvaarden van het aangegeven ecologisch aandachtsgebied wordt pas bepaald bij de definitieve berekening van de betalingsrechten, na eventuele controles, wijzigingen, … Dit is bijvoorbeeld het geval als de landbouwer op 12 juni 2020 niet voldoende ecologisch aandachtsgebied had aangegeven. Nu nog extra percelen toevoegen, zal het vastgestelde tekort (op 12 juni) niet compenseren. Het e-loket zal daarover ook geen specifieke waarschuwing geven.

Inzaai van een vanggewas in het kader van het Mestdecreet

Percelen waarop vanggewassen worden ingezaaid in het kader van de mestwetgeving onder MAP 6, kunnen ook meetellen als ecologisch aandachtsgebied als deze eveneens aan de voorwaarden voor ecologisch aandachtsgebied voldoen. Informatie over de verplichtingen en de voorwaarden volgens de mestwetgeving is terug te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag onder mestbankaspecten en op www.vlm.be, in de rubriek Gebiedsgerichte aanpak. Kies daar voor gebiedsgerichte maatregelen > verplichting tot het inzaaien van vanggewassen. Voor meer info over de vanggewasregeling kunnen landbouwers contact opnemen met de Mestbank.

Contact

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw