Brexit: impact voor landbouw en zeevisserij

Op deze pagina:

Datum van laatste aanpassing: 14 januari 2021 (Zeevisserij)

Algemene informatie

Het Verenigd Koninkrijk (VK) knipt op 1 januari 2021 definitief de banden door met de Europese Unie. Na de formele uitstap uit de EU begin 2020, loopt eind 2020 de overgangsperiode af waarin het VK de EU-regels bleef volgen. Dit zal gevolgen hebben voor landbouw en visserij. Het VK zal zijn eigen landbouwbeleid uitstippelen en zal daarin afwijken van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De handel in agrovoedingsproducten zal ook minder vlot verlopen, aangezien het VK dan geen deel meer uitmaakt van de interne Europese markt. Douaneprocedures, handelstarieven, invoercertificaten …, het zijn allemaal obstakels die vermoedelijk de handel met het VK zullen bemoeilijken. Het VK is onze vierde handelspartner op het vlak van agrovoeding, waarin we een stevig handelsoverschot hebben. De Brexit zal dus een stevige impact hebben op de landbouw in Vlaanderen.

Wat de zeevisserij betreft, blijft de situatie erg onduidelijk. Het Verenigd Koninkrijk wordt op 1 januari 2021 hoe dan ook een derde land. Daardoor wordt de wetgeving met betrekking tot derde landen toegepast op onze handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk. Het Departement Landbouw en Visserij houdt op zijn beurt permanent contact met de Europese commissie en het Europees agentschap voor visserijcontrole om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de situatie.

Voor visserij-gerelateerde vragen kunt u terecht bij het Departement Landbouw en Visserij.

Individuele vissers en reders kunnen terecht bij de producentenorganisatie, de Rederscentrale. Zij staat in nauw overleg met het Departement Landbouw en Visserij.

Overzicht

Algemene in- en uitvoerformaliteiten van en naar VK

Flanders Investment & Trade (FIT) heeft de voorbije jaren expertise opgebouwd over de Brexit en de gevolgen ervan. Op hun website vindt u alle informatie over import en export van en naar het VK , inclusief info over formaliteiten en contactgegevens van andere overheden, zoals de douane, FAVV, btw-administratie, enz. FIT werkt samen met VLAIO en het European Enterprise Network om ondernemingen verder te helpen.

Ook op volgende website van VLAIO vindt u meer info met een doorverwijzing naar FIT en www.brexitready.be:

  • VLAIO - Impact van de Brexit
  • VLAIO is telefonisch bereikbaar:
    • in België: 0800 20 555  tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur (op vrijdag tot 16 uur)
    • vanuit het buitenland: +32 2 553 2520 (zelfde uren)

Specifieke landbouw- en visserijmateries

Voor vragen over de onderstaande specifieke materies kunt u bij het Departement Landbouw en Visserij, terecht.

Landbouw

Andere vragen

Zeevisserij: veelgestelde vragen

Heb ik een vismachtiging nodig om in Britse wateren, de exclusief economische zone, te vissen?

Sinds 01/01/2021 hebt u een specifieke vismachtiging nodig om te mogen vissen in de exclusief economische zone van de Britse wateren . Deze vismachtiging wordt via de dienst Visserij en de Europese Commissie aangevraagd bij de Britse overheid. Tenzij er specifieke communicatie aan uw rederij gericht werd, hoeft u hiervoor geen specifieke actie te ondernemen. Vismachtigingen worden gepubliceerd op de website van de Britse Overheid: https://www.gov.uk/government/publications/united-kingdom-single-issuing-authority-uksia. Indien uw vaartuig niet op deze lijst voorkomt, hebt u op dit ogenblik geen autorisatie om in de Britse wateren actief te zijn. Tijdens de eerste drie weken van 2021 ging het om tijdelijke vismachtigingen. Sinds 21 januari hebben de Belgische vissersvaartuigen hun volledige vismachtiging voor de exclusief economische zone ontvangen. Deze werden per e-mail bezorgd aan de eigenaar van het vaartuig.  Voor de vaartuigen die omwille van administratieve redenen geen volledige vismachtiging zouden hebben ontvangen, maar wel voorkomen op de lijst van de tijdelijke vismachtigingen, werd deze tijdelijke vismachtiging verlengd tot 11 februari 2021.  Indien u geen dergelijke volledige vismachtiging hebt ontvangen, terwijl uw vaartuig wel voorkomt op de lijst van tijdelijke machtigingen, kunt u dit steeds melden via zeevisserij@lv.vlaanderen.be. Op die manier kunnen we het nodige doen, opdat ook uw vaartuig een volledige vismachtiging ontvangt voor 11 februari 2021. 

Heb ik een vismachtiging nodig om in de Britse territoriale wateren te vissen?

Binnen het Brexit-akkoord is bepaald dat voor ‘gekwalificeerde vaartuigen’ een vismachtiging voor de 6- tot 12-mijlszone  (de Britse territoriale wateren) zal worden uitgereikt. Gekwalificeerde vaartuigen zijn die vaartuigen (of hun onmiddellijke opvolger) die een historische aanwezigheid in de 12-mijls zone kunnen aantonen gedurende 4 jaar tussen 2012-2016.  De noodzakelijke gegevens om deze autorisaties te verkrijgen, werden reeds door de dienst Visserij aan de Europese Commissie overgemaakt.

Zolang de Britse overheid geen specifieke vismachtiging voor de Britse territoriale wateren publiceert, is deze zone niet voor Belgische vaartuigen toegankelijk.

Gelden er specifieke technische maatregelen binnen de Britse territoriale wateren? 

Op dit ogenblik gelden er geen bijkomende technische maatregelen in de Britse territoriale wateren.

Op grond van de behouden EU-wetgeving zal de aanlandingsverplichting in Britse wateren van toepassing blijven vanaf 1 januari 2021. Het is echter belangrijk op te merken dat de vrijstellingen van de aanlandingsverplichting die momenteel in de EU-wateren gelden, niet automatisch van toepassing zijn in de wateren van het Verenigd Koninkrijk, en dat de vaartuigen ervoor moeten zorgen dat ze duidelijkheid hebben over de geldende vrijstellingen, voordat ze er gebruik van maken. Momenteel zullen de meeste teruggooivrijstellingen uit de teruggooiplannen voor de Noordzee en de Noordwestelijke wateren blijven gelden als behouden EU-wetgeving. Echter, heeft de Britse regering momenteel volgende wijzigingen aangebracht:

Opheffing van vrijstellingen voor teruggooi die volledig in EU-wateren plaats vindt (wijziging gemaakt via het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (wijziging enz.) (EU Exit) Verordeningen 2020).

Opheffing van de vorige vrijstelling door hoge overleving voor de Noordzee langoustines. Deze vrijstelling zal worden vervangen door een nieuwe de minimis-vrijstelling voor ondermaatse Noordzee langoustines die worden gevangen door vaartuigen die gebruik maken van bodemsleepnetten met maaswijdte 80-99mm. De de minimis-vrijstelling zal alleen van kracht zijn in de wateren van het Verenigd Koninkrijk in de ICES-gebieden 2a en 4

Wijziging van de vrijstelling voor schol in ICES-gebied 4, zodat deze ook van toepassing is op maaswijdte van 100-119 mm.

In welke Britse havens kan ik visserij-producten aan land brengen (designated ports)? 

Het Verenigd Koninkrijk zal aangewezen havens (designated ports) aanduiden waar vis gelost kan worden voor transit en verkoop in België. Meer informatie hierover zal in de komende weken duidelijk worden.

De “designated ports” in het Verenigd Koninkrijk op 06/01/2021 zijn:

  1. Voor IUU: List of designated ports
  2. Voor NEAFC: List of designated ports GBR

De volgende, door Belgische vaartuigen vaak gebruikte havens, zijn zowel in het kader van de IUU regelgeving als de NEAFC regelgeving aangewezen havens: Brixham (1), Grimsby, Holyhead (1), Milford Haven (1), Newlyn (1), Padstow, Plymouth (1), Shoreham (1).

Er wordt met de Europese commissie en de Britse overheid overlegd om ook Liverpool en Birkenhead aan deze lijst toe te voegen.

In havens aangeduid met een (1) is er geen veterinaire “Border Inspection Post” (BIP) aanwezig, dit is irrelevant bij aanlandingen van verse vis, maar houdt beperkingen in bij aanlandingen van bevroren vis of bij overladingen.

De prenotificatie van de Port State Control (PSC) moet voor verse vis minimaal 4 uur op voorhand gebeuren maar deze termijn kan verschillen per haven en moet door verschillende overheden gevalideerd worden. Daarom wordt deze termijn momenteel op 12u gelegd en tot weekdagen beperkt. Deze prenotificatie gebeurt via het elektronisch systeem, te bereiken via de NEAFC website. Alle informatie met betrekking tot de aanmelding bij NEAFC kan men terug vinden op de pagina Vissen in Britse wateren.

Wat zijn de contactgegevens van de Britse overheidsdienst bevoegd voor visserij?

UK Fisheries Monitoring Centre (UKFMC)
ukfmc@gov.scot
Tel. +44 (0)131 244 2286
Fax. +44 (0)131 244 6471

Over welke certificaten moet ik beschikken bij aanlanding in een Britse haven (designated port)?

Naast de douane- en gezondheidscertificaten, moet men ook rekening houden met de nodige formaliteiten inzake de IUU- en NEAFC-regelgeving. Meer informatie over deze regelgeving kan men vinden op de webpagina Vissen in Britse wateren.

De aanlanding van vangsten in het Verenigd Koninkrijk moet elektronisch gemeld worden op de server van NEAFC en dit door middel van een elektronische PSC-notificatie. Om PSC-berichten aan te maken moet men beschikken over een persoonlijke ‘account’ op de NEAFC-server. U maakt uw aanvraag voor een account zo spoedig mogelijk aan NEAFC over. Hoe je dat doet, kan je terugvinden in de handleiding NEAFC-account.

Bijkomende informatiebronnen (EU + BE/VL)

Contactgegevens Departementaal ‘Brexit-infoloket zeevisserij’

Mail: zeevisserij@lv.vlaanderen.be

Andere specifieke vragen met betrekking tot landbouw of zeevisserij:
communicatie@lv.vlaanderen.be of 02 552 77 72.