Terug naar Nieuws

Conjunctuur in landbouwsector trekt opnieuw aan

Beleid

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw zit opnieuw in stijgende lijn. Zowel de tevredenheid over de afgelopen zes maanden als de verwachtingen voor de komende zes maanden stijgen duidelijk na een flinke dip in 2022. Dat blijkt uit de landbouwconjunctuurenquête, waaraan 500 landbouwers uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) in maart 2023 hebben deelgenomen.

Grafiek van de landbouwconjunctuur voorjaar 2023

De land- en tuinbouwsector herademt door de dalende energieprijzen, en de daaraan gelinkte daling van een aantal inputkosten. Wellicht hopen telers ook op een betere zomer dan de warme en droge zomer van 2022. De opvallendste stijger is de varkenssector die, na drie jaar van crisis, opnieuw een heropleving kent. De varkensprijzen vertonen momenteel een sterk stijgende trend. De melkveesector gaat in tegenstelling met de andere sectoren omlaag omdat de historische hoge melkprijzen verleden tijd zijn. De sierteelt blijft op een zeer laag peil.

Zoals gebruikelijk in de voorjaarsenquête daalt het aantal land- en tuinbouwers die de afgelopen zes maanden belemmeringen hebben ondervonden. Deze verbetering is voornamelijk te danken aan gunstigere weersomstandigheden. Toch heeft meer dan 80% van de varkenshouders, siertelers, akkerbouwers en telers van groenten in openlucht één of meerdere belemmeringen gemeld.

Beperkingen vanuit overheidswege staan met 47% op het één na hoogste punt sinds het begin van de enquêtes in 2007. Vooral melkveehouders, akkerbouwers en vleesveehouders klagen daarover. Hier speelt ongetwijfeld het stikstofdossier een belangrijke rol, en de onzekerheid die ermee gepaard gaat in de toekomstige ontwikkeling van individuele bedrijven. Ook de beoordeling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 2023-2027 bleef lange tijd op zich wachten en werd pas in maart goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Voorts valt op dat meer dan de helft van de ondervraagde varkenshouders en siertelers melding maakte van financiële problemen.

Het aandeel van land- en tuinbouwers die het komende jaar investeringen plannen, wijzigt amper. Wel zijn er bij de sectoren een aantal verschuivingen die aan de hand van de marktevolutie verklaard kunnen worden. Sectoren waar de prijsvorming goed is gegaan, kennen een stijging in de geplande investeringen. Zo zien we dat 1 op de 2 melkveehouders één of meerdere investeringen plant. Het aandeel varkenshouders die denken aan investeren stijgt naar een kwart. Bij de fruittelers zien we een trendbreuk: terwijl in 2022 nog de helft van de telers investeringen plande, is dit in deze bevraging teruggevallen tot een kwart.

Meer informatie via De Vlaam­se land­bouw­con­junc­tuur­in­dex voor­jaar 2023

 

Delen: