Terug naar Nieuws

Minister Crevits investeert in innovatie en vernieuwing in de land- en tuinbouw

Steun

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits investeert 4,9 miljoen euro voor innovatie en vernieuwing in de land- en tuinbouw. Daarvan gaat 3 miljoen euro steun naar landbouwers die zelf vernieuwende projecten realiseren op het vlak van productie, verwerking en afzet. Maar ook samenwerking wordt gestimuleerd: 900.000 euro gaat naar innovatie via samenwerkingsprojecten door landbouwers en onderzoekers samen. Tot slot wordt 1 miljoen euro gereserveerd voor specifieke demonstratieprojecten rond waterkwaliteit, mentale weerbaarheid en de toekomst van de veehouderij.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “Onze land- en tuinbouwers investeren flink in nieuwe technieken, in nieuwe innovatieve producten. Als je hun bedrijven bezoekt, dan gaat er vaak een nieuwe wereld voor je open. Vlaanderen is een regio die innovatie stimuleert, want stilstaan is achteruitgaan. We geloven dat deze investeringen en samenwerking de land- en tuinbouw sterker maakt, met het oog op de toekomst.”

3 miljoen euro steun voor innovatieve investeringsprojecten in de land- en tuinbouw

Land- en tuinbouwbedrijven kunnen op steun rekenen om innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten in de praktijk te realiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuwe technieken om nevenstromen te valoriseren. De middelen komen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF).

Tot en met 31 mei 2022 kunnen landbouwers en groepen van landbouwers een aanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor het verkrijgen van VLIF-projectsteun. De steun biedt hun de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun.

De oproep 2022 is al de zevende oproep met een totaalbudget van 3 miljoen euro. Ze staat open voor alle vormen van innovaties. De steun bedraagt 40% van de subsidieerbare projectkosten. Gezien innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een trekker en vaak ook een deskundig begeleider, zijn ook begeleidingskosten, analyse- en meetkosten subsidiabel.

De maximum subsidie bedraagt 200.000 euro per investeringsproject als de aanvrager een landbouwer is en 300.000 euro als de aanvrager een groep van landbouwers is. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee en een half jaar en gaat in op het ogenblik dat de geselecteerde projecten worden bekendgemaakt.

Bekijk zeker ook het inspirerende filmpje over het project dat NV Stannuco gerealiseerd heeft met onder meer VLIF-projectsteun voor innovaties in de land- en tuinbouw.

Praktische informatie

Meer informatie omtrent de aanvraag en de voorwaarden vindt u op onze website bij Projectsteun voor innovaties in de landbouw - oproep 2022

De projectaanvragen dienen ten laatste op 31 mei 2022 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.

900.000 euro voor operationele groepen in het kader van Europese Innovatiepartnerschappen

Minister Crevits doet tegelijk een oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). Dit zijn groepen waarin landbouwers en onderzoeksinstellingen samen innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of opportuniteiten in de landbouwbedrijfsvoering. Projectvoorstellen rond een thema naar keuze zijn welkom, maar moeten tegemoetkomen aan actuele uitdagingen, bijvoorbeeld op vlak van rendabiliteit, milieu, enz.

Land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of anderen kunnen via deze steun een innovatief idee realiseren. Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. Land- en tuinbouwers moeten deel uitmaken van de groep, zodat de onderzoeksvragen meer praktijkgericht zijn. Bovendien stimuleert dit de interactie tussen land- en tuinbouwers onderling en leren de onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden. Het doel van de projecten is nieuwe oplossingen of opportuniteiten te ontwikkelen die momenteel nog niet in Vlaanderen in de landbouwpraktijk gebruikt worden.

Operationele groepen kunnen tot en met 14 juni 2022 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project.

De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2023 en ten laatste op 1 april 2023. De projecten lopen uiterlijk tot 31 maart 2025.

Praktische informatie

Meer informatie vindt u terug op onze website bij Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen - Oproep 2022. U vindt er ook het aanvraagformulier en de handleiding voor de aanvraag van de subsidie.

De projectaanvragen moeten ten laatste op 14 juni 2022 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.

1 miljoen euro steun voor demonstratieprojecten ter bevordering van een meer duurzame landbouw

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw, kunnen dan weervoorstellen voor demonstratieprojecten indienen. Deze oproep heeft betrekking op drie thema’s: ‘Waterkwaliteit’, ‘Mentale veerkracht’ en ‘Toekomst van de veehouderij’.

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Door middel van de demonstraties worden land- en tuinbouwers aangespoord om deze praktijken en technieken toe te passen op hun bedrijf. Daarom wordt veel belang gehecht aan de toepassing van nieuwe inzichten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven, kan een belangrijke hefboom betekenen in de projecten.

De thema’s waarrond projectvoorstellen kunnen worden ingediend zijn:

  • Waterkwaliteit
    Demonstratieprojecten hebben tot doel de waterkwaliteit te verbeteren door in te spelen op de doelstellingen van de nitraatrichtlijn en/of van de kaderrichtlijn water. Zo kunnen ze onder andere methoden demonstreren om te voldoen aan het mestactieplan, om puntvervuiling bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te vermijden en om afspoeling van erfsappen te vermijden. Extra aandacht voor preventieve maatregelen is een pluspunt.

  • Mentale weerbaarheid
    Projecten rond ‘mentale weerbaarheid’ focussen op methoden om landbouwers mentaal weerbaarder te maken en op die manier hun welbevinden en dat van hun families verbeteren. Aandacht voor samenwerking tussen de landbouw- en zorgsector is een pluspunt.

  • Toekomst in de veehouderij
    De veehouderij heeft een belangrijke meerwaarde in het huidige landbouwmodel, maar door de milieu-impact komt de veehouder voor moeilijke vraagstukken te staan. Demonstratieprojecten ondersteunen de veehouder om de juiste richting te kiezen en onderbouwde beslissingen met lange termijnperspectief te nemen.

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar. De projecten lopen tussen 1 januari 2023 en 31 maart 2025.

Praktische informatie

Meer informatie vindt u terug op de website bij Overzicht demonstratieprojecten - oproep 2022. U vindt er ook het aanvraagformulier en de handleiding voor de aanvraag van de subsidie.

De projectaanvragen moeten ten laatste op 14 juni 2022 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland

Delen: