Terug naar Nieuws

Voedsel: Minister Crevits serveert Vlaamse Kost met voedselcoalitie en voedselveranderaars

Beleid

Detailfoto van gegrilde Vlaamse groenten

De interesse van de Vlamingen voor lokale voeding en de voedselketen neemt toe. Lokale voeding is door de coronacrisis de afgelopen maanden maatschappelijk opnieuw een belangrijk thema geworden. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits wil van die tendens gebruikmaken om tot een echte Vlaamse voedselstrategie te komen in Vlaanderen. Daarom wordt het project Vlaamse Kost gelanceerd waarbij een maatschappijbreed debat zal worden gehouden over hoe we onze voedseleconomie willen uitbouwen in de toekomst. Een traject met een voedselcoalitie en met voedselveranderaars, burgers met creatieve ideeën. De rijke ideeënbus zal uitmonden in een grote Voedseltop in 2022. Minister Crevits roept organisaties en burgers op om hieraan deel te nemen.

“Met Vlaamse Kost leggen we het accent op voedsel van bij ons en op een eerlijk loon voor zij die instaan voor de voedselproductie. We starten vandaag een traject om tot een sterke Vlaamse voedseleconomie te komen. Een breed verhaal dat we samen met velen willen schrijven, met organisaties en met burgers. Vandaar een brede oproep aan alle geïnteresseerden om mee in dit verhaal te stappen.” - Hilde Crevits  

De coronacrisis heeft ook op het vlak van voeding één en ander in beweging gezet. De aandacht voor de afkomst van ons voedsel en de weg die een product aflegt in de voedselketen is opmerkelijk toegenomen. De burger heeft de weg naar de lokale boer (her)ontdekt. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits nam al het voortouw met de aankondiging van een Vlaamse voedselstrategie. Dat zal gebeuren onder de naam Vlaamse Kost. Samen met heel wat partners wil minister Crevits ons voedselsysteem de komende jaren veerkrachtiger en innovatiever maken en klaarstomen voor de toekomst.

Om die reden worden nu enkele belangrijke doelstellingen naar voor geschoven:

 • Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie: Welke lessen trekken we uit de coronacrisis? Hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor voedselproductie? Welke trends kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen voor de landbouw? Hoe kunnen we de samenwerking binnen de keten verbeteren? Wat kunnen we doen om te komen tot eerlijke prijzen en een correcte waardeverdeling in de keten? Hoe spelen we in op digitalisering, big data, internet of things? 
 • Voedsel verbindt boer en burger: De coronacrisis heeft de interesse van de consument aangewakkerd. De burger herontdekt voedsel, het voedselproductiesysteem, het belang van gezonde en duurzame voeding? Hoe verhogen we de aandacht voor gezonde lokale voeding?  Hoe geven we de korte keten alle kansen? Hoe bouwen we aan een sterkere verbinding tussen boer en burger?
   
 • Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst: Hoe zien we het ondernemen in de toekomst? Met aandacht voor innovatie, milieu, gezondere bodem, voedselverliezen en eiwitdiversificatie. Hoe zorgen we ervoor dat voedselproducenten die een maatschappelijke bijdrage leveren hiervoor correct vergoed worden? Hoe overtuigen we de consument om de echte prijs van voedsel te betalen? Hoe zorgen we voor gezonde en duurzame voeding voor iedereen?
   
 • Gezonde en duurzame voeding voor iedereen: eerlijk voedsel van bij ons, gezonde voedingspatronen, voedselarmoede terugdringen, kracht van sociaal ondernemerschap.

Het traject naar de Voedseltop: voedselcoalitie en voedselveranderaars

De realisatie van deze doelstellingen zal uitmonden in een Voedseltop in 2022. Die Voedseltop geeft de verschillende partners in het voedselverhaal een doel en timing. Minister Crevits nodigt tal van organisaties en burgers uit om mee te stappen in dit voedselverhaal.

 • In de cockpit: de voedselcoalitie

Om een voedselverhaal te maken dat langetermijneffecten kan hebben, is samenwerking met partners cruciaal. Daarom stellen we een voedselcoalitie samen. Deze groep van een twintigtal partners krijgt een plaats in de cockpit van het traject. Dat gaat onder meer over organisaties uit de sector, visiedenkers en de culinaire wereld. We gaan voor een brede coalitie met private en beleidspartners. We geven alle relevante maatschappelijke invalshoeken rond voedsel een plaats aan tafel en brengen de nodige wetenschappelijke expertise aan boord.

 • Mee op pad: geëngageerde voedselveranderaars 

Vandaag lanceren we een oproep aan iedereen die de handen uit de mouwen wil steken. We mikken hierbij op voedselveranderaars uit allerlei hoeken: vernieuwers, ondernemers, onderzoekers, studenten, vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, geëngageerde burgers, … Zij kunnen een voorstel indienen om een voedseluitdaging samen aan te pakken. Wil je nu al doorgeven dat je hieraan wil meewerken: meld je al aan op www.vlaanderen.be/vlaamsekost.

 • Samen staan we sterker: beloftevolle voorstellen worden uitgewerkt tot vlaggenschepen

De voedselcoalitie brengt ideeën samen. De meest beloftevolle ideeën worden verder uitgewerkt via projecten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de strategie. De voedselveranderaars krijgen de steun van de experten uit de voedselcoalitie en een begeleider. Deze projecten worden de vlaggenschepen van de voedselstrategie.

 • Werken aan de toekomst met een uitgekiende voedselstrategie

Terwijl de voedselveranderaars aan de slag zijn, schrijven we samen met de voedselcoalitie de voedselstrategie. De doelstellingen vormen het kader waarbinnen acties en een visie worden samengebracht. Minister Crevits reikt haar hand uit naar de collega’s van de Vlaamse Regering om samen de strategie uit te werken en te helpen realiseren. Binnen de Vlaamse overheid wordt afgestemd via het Netwerk Voedselbeleid.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding, Hilde Crevits: “De voorbije maanden hebben we het belang van lokale voeding herontdekt. We willen de interesse voor lekker, lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel vasthouden en stimuleren. We willen landbouwers en burgers dichter bij elkaar brengen en consumenten opnieuw doen nadenken over de herkomst van hun voedsel komt. En belangrijk: landbouwers moeten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de duurzaamheid, de wijze waarop producten tot bij ons komen en gezonde voeding voor iedereen. De voedselcoalitie zal daarvoor een sterke bondgenoot zijn. Er gaat onder meer aandacht naar verdienmodellen, samenwerking, nieuwe teelten, lokale producten in de winkel enz. Met Vlaamse Kost willen we accenten leggen op voedsel van bij ons en op een eerlijk loon voor zij die ons voedsel produceren.”

Delen: