Terug naar Nieuws

Opstart quotaonderhandelingen zeevisserij

Visserij

Elk jaar rond eind november – begin december bespreekt de Quotacommissie het visplan voor het volgende jaar. Daarbij worden meerdere adviezen geformuleerd voor aanvullende quotamaatregelen van de belangrijkste visbestanden. Deze adviezen worden geformuleerd in afwachting van de bilaterale en trilaterale akkoorden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, en de definitieve beslissing midden december over de totaal toegestane vangsten (Total Allowable Catches of TAC) door de Europese Raad van de ministers voor Visserij. De Quotacommissie baseert haar advies op de reeds beschikbare informatie, zoals o.a. het voorstel van de Europese Commissie, de gedelegeerde handelingen uit de gemeenschappelijke aanbevelingen van de drie regionale lidstaatgroepen, de wetenschappelijke adviezen, de adviezen van de adviesraden, enz. Het is immers de bedoeling dat er tijdig (tegen 1 januari) een ministerieel besluit voor de Belgische zeevisserij van toepassing wordt, zodat er geen juridisch vacuüm ontstaat. In de loop van de maand januari volgt op zijn beurt een aanpassing van dit ministerieel besluit op basis van de definitieve resultaten van de Raadsbesprekingen over de TAC.

Bekijk hoe dit werkt: Filmpje Visquota als basis voor duurzame visserij (YouTube)

De aanvullende quotamaatregelen en bijsturingen vindt u ook steeds op onze vernieuwde website bij Vissen in Europese wateren/Visserijbeleid.

Delen: