Terug naar Nieuws

Technische aanvullende maatregelen met ingang van 1 maart 2023

Visserij

Naar aanleiding van de besprekingen van de Quotacommissie op 10 februari 2023 en als aanvulling en wijziging van het rondschrijven over de aanvullende quotamaatregelen 2023:

Verduidelijkingen en aanpassingen rondschrijven 22 december 2022

Dagenbeperking tongherstelgebied (ICES-gebied VIIe) (punt 1.2)

In aanvulling van het punt 1.2 in het rondschrijven van december 2022 geldt dat Belgische boomkorvaartuigen met maaswijdte >=80mm voor de periode 1 februari 2023 tot en met 31 januari 2024 maximaal 176 vaartdagen in ICES-gebied VIIe hebben.

Sluiting Bristolkanaal (punt 2.7)

De reders van de vaartuigen van het Klein Vlootsegment (KVS) die een vismachtiging Bristolkanaal 2023 hebben aangevraagd en verkregen, werden eerder dit jaar via mail op de hoogte gebracht dat dit gepaard gaat met een tong quotum van 6000 kg per vaartuig. Dit werd ook in de regelgeving opgenomen.

Zeebaars (punt 22)

De onderstaande tekst vervangt de tekst van het punt 22 uit het rondschrijven van december 2022:

Er wordt met een algemeen vangstverbod gewerkt, in ICES gebieden IVb en IVc en VII.

In januari 2023 en van 1 april tot en met 31 december 2023 is het voor vaartuigen met gesleept tuig en voor de zegenvisserij in de ICES-gebieden IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf en VIIh toegestaan, dat de hoeveelheid onvermijdelijke bijvangsten aan boord gehouden zeebaars niet meer dan 5% van de totale aan boord gehouden vangst van mariene organismen in levend gewicht per visreis bedraagt, binnen de limiet van maximaal 3800kg per vissersvaartuig per jaar.

Visserij op zeebaars met staand tuig is enkel toegestaan voor vaartuigen met een historische referentie voor zeebaars gedurende de periode 1 juli 2015 tot 30 september 2016 en is beperkt tot maximaal 1600 kg per vaartuig op jaarbasis.

Hengelaars (punt 23)

De tekst uit het rondschrijven van december 2022 wordt vervangen door onderstaande tekst.

Het is voor zeehengelaars die vissen vanuit vaartuigen zonder visvergunning verboden om in totaal meer dan 15 kg kabeljauw, per ingescheepte persoon en per zeereis aan boord te houden, over te laden en te lossen. De vis wordt in hele staat aangevoerd en mag ontdaan zijn van ingewanden.

Europees werd voor de recreatieve visserij (inclusief de kantvisserij) op zeebaars bepaald dat er in de periode 1 februari 2023 tot en met 31 maart 2023 enkel catch en release mag plaatsvinden. In januari 2023 en vanaf 1 april 2023 tot en met 31 december 2023 mogen recreatieve vissers twee exemplaren van zeebaars per persoon en per dag bijhouden. De minimuminstandhoudingsreferentiegrootte bedraagt 42 cm.

Wijziging maatregelen

Onderstaande maatregelen zijn vanaf 1 maart 2023 van kracht:

MAKREEL in ICES-gebied VII

De vangst op makreel in de westelijke wateren was tot op heden verboden gezien België hiervoor geen quotum was toegekend. Door een verwachte overdracht wordt deze vangst toch mogelijk, maar erg beperkt met een dagplafond van 50kg.

SCHOL ICES-gebied VIIfg

Omwille van het erg laag quotum voor schol in de VIIfg dit jaar, wordt het dagplafond verlaagd tot 25 kg voor vaartuigen van het kleinvlootsegment en tot 50kg voor de vaartuigen van het grootvlootsegment

 

Een actuele stand van zaken van de tijdelijke aanvullende quotamaatregelen en eventuele wijzigingen vindt u steeds op onze website bij Vissen in Europese wateren | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be).

Delen: