Terug naar Nieuws

Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en herverdelingspremie campagne 2021

Steun

vrouwelijke hand stopt een munt in een wit spaarvarken

Eind maart heeft het Departement Landbouw en Visserij een aantal betalingen aan de landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

Basisbetaling en premie voor jonge landbouwers

Het saldo van 5% van de basisbetaling van Vlaamse en Waalse betalingsrechten (inclusief de rechten uit de reserve) en van de premie voor jonge landbouwers, werd uitbetaald aan de landbouwers die een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend. 

De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen ook het saldo van 5% uitbetaald. De premie wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares. Net als in campagne 2020 werd het steunbedrag voorlopig vastgelegd op 120 euro per hectare. In juni 2022 werd dit steunbedrag herbekeken, zodat de beschikbare envelop zo optimaal mogelijk benut wordt. De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een bijkomende betaling van €6 per geactiveerd betalingsrecht. 

Premie voor vergroening

Aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend, werd de premie voor vergroening uitbetaald. 

De landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen, kregen een bijbetaling van de resterende 5%. De landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, kregen het volledige bedrag waarop ze recht hebben.

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en 95,40% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Herverdelingspremie

Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, werd de herverdelingspremie uitbetaald. Deze bedraagt €125 per ha voor de oppervlakte die in aanmerking komt.

Pijler 1-steun

Als de som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren voor een landbouwer hoger is dan €2.000, wordt op het bedrag boven de €2.000 een verlaging van 1,658907% toegepast (financiële discipline). Zo wordt een Europese crisisreserve aangelegd en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen vermeden.

Om een overschrijding van het plafond voor de Vlaamse totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast. De definitieve overschrijding zal waarschijnlijk lager zijn en zal definitief vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. Bij een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie en de eventuele gekoppelde premies voor de dierlijke sector (de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren) lager is dan €400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun raadplegen. In de eerste helft van april zal deze informatie gepubliceerd worden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Voor extra toelichting en eventuele vragen kunnen landbouwers contact opnemen met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Delen: