Terug naar Nieuws

Uiterste indieningsdatum voor het indienen van de verzamelaanvraag nadert

Steun

sfeerfoto van paarse klavers in de wei

De uiterste indieningsdatum voor de campagne 2022 is zaterdag 30 april. Dit is meteen ook de uiterste datum voor het indienen van de overdracht van de betalingsrechten, de aanvraag voor jonge landbouwers en de reserve, de betalingsaanvraag voor lopende agromilieuverbintenissen, de subsidiaanvraag voor de brede weersverzekering en de ingebruikname van percelen voor een aantal maatregelen voor ecologisch aandachtsgebied (EAG). 

Het Departement Landbouw en Visserij herinnert daarom aan deze uiterste indieningsdatum en raadt landbouwers aan tijdig te starten met het invullen van de verzamelaanvraag, zodat de buitendiensten tijdig gecontacteerd kunnen worden indien hulp nodig is. Onze infolijn is buiten de kantooruren niet bereikbaar.

Land- en tuinbouwers die hun verzamelaanvraag al hebben ingediend op het e-loket, hebben een bevestigingse-mail ontvangen op het opgegeven e-mailadres. Ook op het e-loket (tegel ‘Verzamelaanvraag’) kunnen de landbouwers de status van de verzamelaanvraag nakijken. Het is belangrijk dit bij twijfel te controleren.

Uw verzamelaanvraag nog niet ingediend?

Als de land- en tuinbouwer steun wenst te ontvangen of mestbankaangifteplichtig is, moet een verzamelaanvraag uiterlijk op zaterdag 30 april worden ingediend. De aangifte gebeurt op het e-loket. Het laattijdig indienen van de eerste versie van de verzamelaanvraag na 30 april heeft tot gevolg dat er per werkdag 1% van de steun wordt afgehouden. Indienen van een eerste versie na 25 mei betekent dat er voor het teeltjaar 2022 geen steun meer toegekend kan worden. Een initieel ingediende versie (vóór 1 mei) kan wel nog worden gewijzigd tot en met dinsdag 31 mei, zonder verlies van steun.

Volmachthouders kunnen op het e-loket gemakkelijk nagaan voor welke klanten het dossier nog niet ingediend is door onder ‘Uitgebreide zoekvelden tonen’ te zoeken naar dossiers op ‘Status’ met de waarden ‘Klaargezet’ en ‘In bewerking’. Binnen een organisatie kan het nuttig zijn om te zoeken op ‘laatste behandelaar’, om de eigen dossiers terug te vinden. De ‘laatste behandelaar’ is enkel ingevuld als het dossier in bewerking is of werd ingediend.

Overnames en betalingsrechten

Als er nog een volledige bedrijfsovername staat gepland waarbij de overnemer de verzamelaanvraag wil indienen, is het belangrijk dit zo snel mogelijk te doen. De volledige bedrijfsovername (inclusief de betalingsrechten) moet immers afgerond zijn tegen 30 april.

Om betalingsrechten te activeren, moeten overdrachten van betalingsrechten uiterlijk op 30 april ingediend zijn zodat de overnemer deze nog in de huidige campagne kan activeren. Betalingsrechten kunnen enkel geactiveerd worden op percelen waarop de land- of tuinbouwer de hoofdteelt zelf verbouwt.

Neem EAG-percelen tijdig in gebruik

Is de land-en tuinbouwer verplicht om oppervlakte ecologisch aandachtsgebied (EAG) aan te leggen, dan moeten bepaalde EAG-percelen het volledige jaar in gebruik zijn door de landbouwer. Om de volgende EAG-types te kunnen activeren, moeten de percelen ten laatste op 30 april door de land-en tuinbouwer in gebruik genomen worden: EAG-boslandbouw, EAG subsidiabele bosrand met productie, EAG-groenbedekking en EAG stikstofbindende gewassen. 

Brede weersverzekering

Land- en tuinbouwers die de premie voor de brede weersverzekering wensen aan te vragen, moeten dit ten laatste op 30 april aangeven in de verzamelaanvraag, evenals de naam van de verzekeraar. Na 30 april kan de landbouwer geen subsidieaanvraag meer indienen en kan hij de naam van de verzekeraar niet meer opgeven of aanpassen. Als er een polis wordt afgesloten met een andere verzekeraar, zal er geen subsidie uitgekeerd kunnen worden.

De verzekeringspolis zelf moet nog niet afgesloten zijn op 30 april, maar de land-en tuinbouwer neemt best tijdig contact op met de verzekeraar. De polis wordt immers op maat van zijn bedrijf gemaakt en is afhankelijk van de specifieke verwachtingen. Vergelijk in de mate van het mogelijke ook de verschillende polissen. 

Hulp bij het invullen van de verzamelaanvraag

Land-en tuinbouwers kunnen steeds een volmacht geven aan een derde persoon of een organisatie om de verzamelaanvraag in te vullen en in te dienen. Deze aanvraag tot volmacht verloopt via het e-loket of een formulier dat landbouwers op het e-loket onder de ‘Help’-tegel kunnen downloaden.

Hou er rekening mee dat een volmacht niet altijd meteen van kracht is. De volmachten moeten dus tijdig geregeld worden (bij voorkeur vóór 26 april 2022), zodat aanvragers niet in de problemen komen als de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag nadert.

Land-en tuinbouwers kunnen ook telefonisch of via e-mail bij hun buitendienst terecht voor hulp bij het indienen. Let op er is geen permanentie voorzien op zaterdag 30 april. Land-en tuinbouwers kunnen de contactgegevens van de verschillende buitendiensten raadplegen op het e-loket onder de ‘contact’-tegel. De medewerkers van het departement kunnen de land- en tuinbouwers via de telefoon op weg helpen wanneer indienen via de computer niet lukt.
 

Delen: