Terug naar Nieuws

Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen

Plant

Het Departement Landbouw en Visserij start begin juni met de veldcontroles van de pootaardappelteelten. Deze veldcontroles worden opgelegd door het ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen.

De keurmeesters letten hierbij op de algemene toestand van het perceel, de rasechtheid, de raszuiverheid, de aanwezigheid van plaagorganismen en zieke planten. Op basis van deze vaststellingen kan een teelt voorlopig aanvaard worden voor verdere certificering van de pootaardappelen.

Aardappelveld met controleur departement landbouw en visserijIndien u al zeker weet dat de pootaardappelen van een bepaald perceel na certificering geëxporteerd zullen worden naar een derde land, is het belangrijk de importeisen van het derde land tijdig op te vragen bij de importeur of de officiële autoriteit van het betrokken derde land, en deze tijdig over te maken aan het departement. Zo kunnen eisen inzake veldkeuringen van het derde land meegenomen worden bij de officiële veldcontroles.

Delen: