Terug naar Nieuws

Verzamelaanvraag 2023: ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen

Bedrijfsvoering

Het teeltseizoen is al even van start gegaan en zo goed als alle verzamelaanvragen zijn intussen ingediend. Omdat er veel nieuwe steunmaatregelen zijn, zetten we enkele ervan hier voor u op een rijtje. Deze steunmaatregelen kunt u nog aanvragen tot ten laatste 31 mei 2023 - behalve voorjaarsbraak want daarvoor is de aanvraagperiode al afgesloten. Ook werden bijkomende controles toegevoegd om u te helpen bij een correcte verzamelaanvraag. 
 

Check zeker volgende maatregelen 

 • Zet u in op een ruime teeltrotatie met minstens om de vijf jaar een vlinderbloemige? Bekijk dan zeker de ecoregeling ‘toepassing van vruchtafwisseling met vlinderbloemigen’!
   
 • Bufferstroken vormen een krachtig instrument om afspoeling van vruchtbare bodem en van meststoffen te vermijden. Ze beperken verontreiniging door drift van pesticiden en zijn belangrijk om kwetsbare elementen (zoals waterlopen, heggen en hagen,…) te beschermen. Tegelijkertijd vormen ze ook een belangrijke schakel in het kader van erosiebestrijding. Hebt u voor 1 mei een bufferstrook langs een kwetsbaar landschapselement of wateraanloop aangelegd of is deze al aanwezig? Hebt u eind vorig jaar een erosiegrasstrook aangelegd of is deze al langer aanwezig? Bekijk dan zeker de ecoregeling ‘bufferstroken’.
   
 • Ook kan u een graskruidenstrook of bloemenrand inzaaien langs uw akkers om zo mee te werken aan een groene dooradering van het landbouwgebied. Hebt u dit gedaan voor 1 mei? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een subsidie (ecoregeling ‘bufferstroken’).
   
 • Hebt u aardappeldrempeltjes aangelegd, niet-kerende bodembewerking toegepast of kiest u voor volle-veldsinzaai van maïs? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie via de ecoregeling ‘toepassing van ‘erosiebestrijdende teelttechnieken’.
   
 • Wilt u de methaanuitstoot van uw rundvee verminderen door het voederrantsoen aan te passen? Check dan zeker de ecoregeling ‘voedermanagement bij rundvee’!
   
 • Wil u volop de kaart van een ‘duurzaam graslandbeheer’ trekken? We zetten de verschillende opties op een rij. Subsidies zijn mogelijk als u:
  • tijdelijk grasland naar blijvend grasland omzet (agromilieuklimaatmaatregel ‘de omzetting van tijdelijk naar blijvend grasland’);
  • grasland beheert zonder gebruik van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (ecoregeling ‘ecologisch beheerd grasland’);
  • meerjarige eiwitteelten (grasklaver, luzerne,…) of een graskruidenmengsel aanhoudt;
  • uw grasland minder vaak vernieuwt en langer aanhoudt (ecoregeling ‘behoud meerjarig grasland’). In de verzamelaanvraag kan u binnenkort extra informatie vinden over het aantal jaren dat het blijvend grasland moet aanliggen.
    
 • Bent u biolandbouwer of wilt u omschakelen? Het GLB voorziet in steun voor de omschakeling naar biologische landbouw en voor de toepassing van biologische landbouw als u voldoet aan het lastenboek voor biologische productie. Bovendien is de steun voor de toepassing biologische landbouw combineerbaar met de steun voor andere maatregelen.
   
 • Het organische koolstofgehalte van de bodem kan u verhogen op verschillende manieren. Wilt u dit doen via uw teeltplan door teelten te zetten met een hoog organische koolstoftoename? Of gaat u voor de aanbreng van stalmest, compost of houtsnippers? Voor deze maatregelen bestaat er ook een premie. Als u daarbovenop goede bodemanalyseresultaten hebt, kan u nog een extra vergoeding ontvangen. Check zeker de ecoregeling ‘het verhogen van het organische koolstofgehalte van bouwland’. Via de ecoregeling ‘het actief gebruik van het bodempaspoort’ krijgt u bovendien steun als u het organisch koolstofgehalte van uw percelen opvolgt via het bodempaspoort.

U kon hierboven zien voor welke steunmaatregel u eventueel in aanmerking komt. Omdat er mogelijk bijkomende voorwaarden aan elke maatregel gekoppeld zijn, doet u er goed aan de bijhorende infofiche te raadplegen. U vindt die voor elke maatregel op de website www.vlaanderen.be/landbouw/glb2023. Daar vindt u ook nog andere steunmogelijkheden.

Een overzicht van de belangrijkste voorwaarden van alle ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen vindt u bij Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (perceelsgebonden steun) | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be).

Delen: