Terug naar Nieuws

Visserij: Tijdelijke aanvullende quotamaatregelen en tijdelijke quotamaatregelen recreatieve visserij

Visserij

Op de zitting van 11 maart 2022 werden door de quotacommissie een aantal wijzigingen aan het ministerieel besluit ‘tijdelijk aanvullende maatregelen’ (TAM) geadviseerd. Volgende wijzigingen werden opgenomen:

Zwarte koolvis

Het is in de ICES-gebieden II, III, IV voor een vissersvaartuig verboden bij de zwarte koolvisvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan

  • 40 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden (KVS)
  • 80 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden (GVS).

Deze bepalingen gelden voor het volledige jaar 2022, inclusief de bepaling die stelt dat de beperking niet van toepassing is zolang geen 60% van het quotum is opgevist.

Makreel VII

Het totale beschikbare makreelquotum in ICES gebieden VII, VIIIab bedraagt momenteel zo’n 60 ton.

Op verzoek van de quotacommissie wordt nu in het ministerieel besluit een specifieke dagvangst vastgelegd.

Voor vaartuigen die uitsluitend uitgerust zijn met zegens is het verboden per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 1000 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis. Van zodra 80% van het quotum is opgevist, valt de hoeveelheid terug naar 250kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis.

Het is voor vissersvaartuigen uitgerust met alle andere types vistuig verboden bij makreelvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis.

Sluiting VIIhjk

Er werd beslist om dit verbod ook toe te passen voor vaartuigen van het GVS voor de periode van 1 januari tot en met 30 april 2022, met uitzondering voor vaartuigen die deelnemen aan wetenschappelijke zeereizen gericht op tong.

Gecombineerde zeereizen VIId en VIIe

Bij gecombineerde zeereizen in ICES-gebieden VIId en VIIe is het voor een vissersvaartuig van het KVS in ICES-gebied VIId verboden is een hoeveelheid tong te overschrijden van 150kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in dat gebied.

Bij gecombineerde zeereizen in ICES-gebieden VIId en VIIe is het voor een vissersvaartuig van het GVS in ICES-gebied VIId verboden een hoeveelheid tong te overschrijden van 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in dat gebied.

Tongschar en witje Noordzee

Het is in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig van het KVS verboden bij de vangsten van tongschar en witje per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 400 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.

Het is in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij de vangsten van tongschar en witje per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 800 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.

Zeebaars

Via de nog te publiceren Europese regelgeving, zijn vanaf 1 april 2022 volgende bepalingen aangaande zeebaars van toepassing:

Er wordt met een algemeen vangstverbod gewerkt, in ICES gebieden IVb en IVc en VII.

In januari 2022 en vanaf 1 april 2022 tot 31 december 2022 is het voor vaartuigen met gesleept tuig en voor de zegenvisserij in de ICES-gebieden IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf en VIIh toegestaan, dat de hoeveelheid aan boord gehouden zeebaars niet meer dan 5% van de totale aan boord gehouden vangst van mariene organismen in levend gewicht per visreis bedraagt, binnen de limiet van maximaal 760 kg per 2 kalendermaanden (januari en april, mei en juni, juli en augustus, september en oktober, november en december).

Visserij op zeebaars met staand tuig is enkel toegestaan voor vaartuigen met een historische referentie voor zeebaars gedurende de periode 1 juli 2015 tot 30 september 2016 en is beperkt tot maximaal 1500 kg per vaartuig op jaarbasis.

De vangstlimieten zijn niet overdraagbaar tussen de vaartuigen en bij de 2 maandelijkse limieten, ook niet tussen de verschillende 2-maandelijkse perioden.

Recreatieve visserij

Van 1 januari 2022 tot 28 februari 2022 en van 1 december tot 31 december 2022 is het aan zeehengelaars, die vissen vanuit vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning verboden om in totaal meer dan maximaal 15 kg kabeljauw, per ingescheepte persoon en per zeereis aan boord te houden, over te laden en te lossen. De vis dient in gehele staat te worden aangevoerd en mag ontdaan zijn van ingewanden.

Europees werd voor de recreatieve visserij (inclusief de kantvisserij) op zeebaars bepaald dat er in de periode 1 januari tot 28 februari 2022 en van 1 december tot 31 december 2022 enkel catch en release mag plaatsvinden. Van 1 maart tot en met 30 november 2022 mogen recreatieve vissers twee exemplaren van zeebaars per persoon en per dag bijhouden. De MCRS bedraagt 42 cm.

Alle tijdelijk aanvullende quotamaatregelen vindt u bij Vissen in Europese Wateren/Visserijbeleid.

Delen: