Terug naar Nieuws

Zorg voor minimale bodembedekking in de winter

Steun

De zomer vordert en er is de afgelopen week (waar het kan) volop geoogst. Met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gelden er vanaf dit jaar nieuwe verplichtingen waardoor u moet zorgen voor een minimale bodembedekking in de winter. Na het oogsten van de hoofdteelt zal u hiervoor dus tijdig actie moeten ondernemen. U moet op minstens 80% van het totale bouwlandareaal van uw bedrijf maatregelen nemen, die u minstens tot 31 januari aanhoudt.

Afhankelijk van het oogsttijdstip van de hoofdteelt zijn er verschillende mogelijkheden om aan deze minimale bodembedekking te voldoen:

  • het inzaaien van een groenbedekker,
  • het behouden van stoppels en opslag,
  • het aan de oppervlakte laten liggen van plantenresten tijdens de winter,

Kijk in dit schema goed na wat kan in functie van het oogsttijdstip.

Voor klei- en leembodems is winter-voorploegen toegestaan vanaf 15 oktober (klei) en vanaf 1 december (leem). Tot die tijd moet u de bodem bedekt houden.

Als u op rode en paarse percelen het basispakket erosie toepast, moet u aan de strengere voorwaarden met betrekking tot bodembedekking uit het basispakket voldoen.

Alle informatie vindt u terug in de fiche over de norm voor goede landbouw- en milieucondities (GLMC) 6 - minimale bodembedekking: Conditionaliteit 2023-2027 | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be).

Delen: