Enerpedia 4.0

Een projectsubsidie aan INAGRO en 12 partners: Nationale Proeftuin voor Witloof, Hooibeekhoeve, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Proefcentrum Hoogstraten, Proefcentrum voor Sierteelt, Proefstation voor de Groenteteelt, Provinciaal proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen, Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten, Proefcentrum Aardappelen, Innovatiesteunpunt, Thomas More, Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek. 

De hieronder beschreven maatregel valt onder art. 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennisgegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van onafhankelijke begeleiding van bedrijven bij het verwerven van inzichten bij de keuze van energietechnologieën met impact op broeikasgasemissies op de land- en tuinbouwbedrijven. Dit gebeurt zowel individueel als in groep (leren in netwerk, studiedagen, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). 

Doelpubliek zijn de land- en tuinbouwbedrijven in de diverse deelsectoren, maar ook de bedrijfsconsulenten en de overheid.

De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014. De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014). De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een projectsubsidie van maximaal 550.000 euro (vijfhonderdvijftigduizend euro) wordt toegekend aan INAGRO als trekker van een consortium van 13 partners. Het project wordt uitgevoerd van 1 september 2021 t.e.m. 31 augustus 2026. 

Enerpedia 4.0 heeft tot doel om via begeleiding en participatie en op basis van een geïntegreerde aanpak een aanzet te geven tot en de ontwikkeling van concrete en haalbare technologieconcepten op land- en tuinbouwbedrijven met een directe en substantiële impact op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. 

Het wordt uitgevoerd over een periode van 5 jaar door een consortium van Vlaamse landbouwpraktijkcentra, kenniscentra en adviesdiensten op basis van een ingediend projectplan.

Doelstellingen van de subsidie

  • Onafhankelijke begeleiding van land- en tuinbouwbedrijven bij de vraag naar toepassing van bestaande ‘state of the art’ en/of meer innovatieve energietechnieken via korte eerste lijns-adviezen, meer diepgaande screenings, en begeleiding van bedrijven met investeringsplannen op basis van energie- en broeikasgasemissie profielen.
  • Met de informatie wordt via collectieve begeleiding (netwerken, studiedagen, website … ) de informatie breed te verspreid in de sector.
  • Voldoende sensibilisering en vorming op maat van de verschillende doelgroepen waarbij naast de focus op de land- en tuinbouwbedrijven ook de toeleveranciers en bedrijfsadviseurs van de land- en tuinbouwsector (stallenbouw, gebouwuitrusting … ) bereikt worden.
  • Breed bekendmaken in de sector van van de impact van innovatieve klimaat neutrale technieken die substantieel kunnen bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van de land- en tuinbouwbedrijven van de land- en tuinbouw.
  • Bekendmaking van het project Enerpedia (via website … ) in de primaire land- en tuinbouwsector, evenals bij de toeleveringsindustrie, de bedrijfsadviseurs en de bedrijfsadviesdiensten,