Projectsubsidie aan Inagro vzw voor het uitvoeren van het project “Boslandbouw: samen werkt!” in het kader van de Vlaamse projectoproep 2020 ‘Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win’

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun heeft een stimulerend effect in overeenstemming met artikel 6, verordening (EU) nr. 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.

De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014.

Begunstigde in 2020

Een subsidie van maximaal 20.000 euro wordt toegekend aan Inagro vzw, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke, voor de uitvoering van het project “Boslandbouw: samen werkt!” voor de periode van 24 maanden vanaf de ondertekening van het MB.

De promotor Inagro vzw zal actief samenwerken met volgende partners: telers of betrokkenen die zich engageren in een participatief agroforestry-project (minimum 2) en fungeren als projectambassadeurs; lokale natuurorganisaties en lokale ketenpartijen kortbij de 2 samenwerkingsmodellen; telers die reeds een samenwerkingsverband met betrekking tot boslandbouw op het bedrijf hebben en die als getuigenis hun verhaal brengen.

De te bereiken doelgroepen zijn: de land- en tuinbouwers en hun organisaties, brede waaier aan ketenpartijen (lokale producenten, handelaars, horeca, scholen, ziekenhuizen, ..), netwerk van hoeve- en streekproducten, Natuur- en milieuorganisaties (lokale organisaties, Natuurpunt, koepelorganisatie West-Vlaamse Milieufederatie, Wervel vzw, Pomona cvba), CSA netwerk Vlaanderen, lokale, provinciale en Vlaamse overheden, burgers als kritische consumenten.

Doelstellingen van de subsidie

Deze projectoproep heeft tot doel initiatieven te ondersteunen die naar een opbouwende samenwerking tussen landbouw en natuur streven en die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren.  Wegens de grote respons op de vorige projectoproep en de urgentie van de problematiek, is het thema net als vorig jaar klimaat. In de media wordt de laatste jaren veelvuldig geschreven en gepraat over het feit dat landbouw een impact heeft op de klimaatverandering. Emissies van broeikasgassen in de landbouw zijn afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen bv. verwarming en klimatisering van serres, stallen en gebouwen en van terreinvoertuigen. Niet-energetische bronnen zijn voornamelijk enterische emissies van methaan bij rundvee (vertering) , emissies bij mestopslag en vrijstelling van lachgas bij bemesting. Maar naast de uitstoot van broeikasgassen biedt onze landbouw ook kansen dankzij de opslag van koolstof in weilanden, akkers en kleine landschapselementen (KLE’s),…, . De landbouw biedt ook veel mogelijkheden om de impact van klimaatverandering te milderen (klimaatadaptatie). Bijvoorbeeld door de infiltratie, de opvang en het bufferen van regenwater ; door water beschikbaar te stellen in periodes van droogte, door in te zetten op bodemkwaliteit, biodiversiteit, en natuurlijke beschutting voor vee, …. 

We zijn op zoek naar positieve, grondgebonden projecten rond landbouwpraktijken/-vormen die bijdragen aan koolstofopslag en/of klimaatadaptatie, die de landbouw weerbaarder maken ten aanzien van de veranderende klimatologische omstandigheden en tevens een positieve invloed hebben op natuur, biodiversiteit en de toestand van het milieu.  

Specifieke doelstelling van het project “Boslandbouw: samen werkt!”

Boslandbouw is een duurzaam productiesysteem dat landbouwgewassen of veehouderij doelbewust combineert met houtige gewassen op éénzelfde perceel. Het biedt heel wat kansen en draagt ontegensprekelijk bij aan de koolstofopslag en klimaatadaptatie én is weerbaarder ten aanzien van sterk variërende klimatologische omstandigheden. Tevens leent boslandbouw zich bijzonder goed als bruggenbouwer tussen landbouw en natuur. Recent onderzoek naar boslandbouw in Vlaanderen, o.a. door ILVO, heeft ook de knelpunten blootgelegd die een bredere implementatie van boslandbouw in Vlaanderen tegenhoudt. Onderzoek wees ook uit dat het betrekken van externe actoren een belangrijke stimulans is om boslandbouw lokaal ingang te doen vinden en dat deze actoren een essentiële rol kunnen spelen bij de vermarkting van de geleverde producten en diensten.  

Concreet wil Inagro met dit project de implementatie van boslandbouw via de multi-actor aanpak verhogen en op die manier deze klimaatbestendige landbouwpraktijk meer ingang doen vinden. Centraal staat de actieve en evenwichtige betrokkenheid, interactiviteit, samenwerking, inpasbaarheid en actieve betrokkenheid van landbouwers én natuurexperten én ketenpartijen.

Het project ‘Boslandbouw: samen werkt!’ beoogt om samen met landbouwers en experten op zoek te gaan

Om de doelstellingen van het project te realiseren voorziet men concreet onder meer volgende acties:

  • Bekendmaking van het project: projectvoorbereiding en –bekendmaking naar landbouwers, natuur- en milieukenners en het brede publiek;
  • Uitwerken van concrete agroforestry samenwerkingsverbanden: intensieve gesprekken met geïnteresseerde telers, zoektocht naar geïnteresseerde lokale actoren, gezamenlijke ontwikkeling van een rendabel en duurzaam samenwerkingsmodel, agroforestry aanplant en inrichting natuurmaatregelen;
  • Capteren en verspreiden van inspirerende voorbeelden en opmaken van een bedrijfsportret met zowel de successen als de hinderpalen;
  • Communicatiestrategie: bekendmaking van projectvorderingen en resultaten via artikels en voordrachten; opstellen van webpagina’s en een inspiratiebrochure  (naslagwerk met de gebundelde projectresultaten, conclusies en aanbevelingen voor de sector en het beleid).