Subsidiëring PaardenPunt Vlaanderen vzw

Voorzien op de Vlaamse begroting 2021

In artikel 12, §1, van het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 is bepaald dat subsidies kunnen worden verleend aan veeteeltverenigingen in de fokkerijsectoren rundvee, varkens, paarden en ezels, kleine herkauwers, pluimvee en konijnen, genetische diversiteit en aan Paardenpunt Vlaanderen vzw. 

Juridische basis

De subsidie wordt verleend op basis van:

 • Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Concreet dossier in 2021

Aan de vzw Paardenpunt Vlaanderen (PPV) wordt in het kader van de artikelen 21, 24 en 27, 1, a) van V702/2014 een subsidie verleend voor een maximum bedrag van €325.000. De gesubsidieerde programma’s betreffen de basisloketfunctie en op zijn minst één van de 3 actiepunten die hieronder worden vermeld: 

 • a. Artikel 21
  • Basisloketfunctie - basisfinanciering van de loketfunctie van PPV. 
   De vereniging heeft als officiële koepelorganisatie en vertegenwoordiger van de paardensector in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot doel de overkoepelende belangen van de sector van de paardachtigen in het algemeen te behartigen in functie van een duurzame ontwikkeling van de sector, o.a. door het verzekeren van een officiële sectoriële vertegenwoordiging ten opzichte van de bevoegde overheden. PPV is contact- en aanspreekpunt voor de overheid en de sector alsook een kennis- en documentatiecentrum voor de paardensector.
  • Actiepunt 2: Voor fokkers door fokkers;
   Het doel van dit actiepunt richt zich specifiek op de fokkers en is drievoudig: kennisoverdracht (informatie en opleiding betreft thema’s rond fokkerij, voeding, verzorging…), visibiliteit (in functie van de vermarkting van hun producten) en erkenning (van hun fokproducten). De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten.
    
 • b. Artikel 24
  • Actiepunt 1: Marketing van onze sportpaarden en alles errond – cluster;
   Het actiepunt strekt ertoe een consortium van bedrijven, actief in de hippische sector, op te richten. Dit om de handelsbelangen van de Vlaamse paardensector te ondersteunen. 
  • Actiepunt 2: Voor fokkers door fokkers;
   Het doel van dit actiepunt richt zich specifiek op de fokkers en is drievoudig: kennisoverdracht (informatie en opleiding betreft thema’s rond fokkerij, voeding, verzorging…), visibiliteit (in functie van de vermarkting van hun producten) en erkenning (van hun fokproducten). De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten.
    
 • c. Artikel 27, 1, a) 
  • Actiepunt 3: Digitalisering en optimalisatie;
   Dit actiepunt focust op de digitalisering van dekcertificaten en het verder aanzetten tot het gebruik van DNA-controles in plaats van dekcertificaten alsook het onderzoek naar de mogelijkheden tot centralisering van de paardenpaspoorten. De steunintensiteit bedraagt tot 100% van de administratieve kosten van het opstellen en bijhouden van stamboeken.

Toetsing aan verordening (EU) nr. 702/2014

De hierboven beschreven maatregelen vallen onder artikelen 21, 24 en 27 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven.

De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden.

 • Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014).
 • Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
 • Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
 • De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014. De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014). 

De hierboven beschreven maatregelen vallen onder art. 24 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I en II van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. De steun dient voor de financiering van de kosten van publicaties om landbouwproducten beter bekend te maken bij het brede publiek. In deze publicaties mag geen specifieke onderneming, merknaam of oorsprong worden vermeld. De steun dekt de in aanmerking komende kosten, vermeld in artikel 24, lid 5, van verordening (EU) nr. 702/2014. 

De hierboven beschreven maatregelen vallen eveneens onder artikel 27, a) van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I en II van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. De steun dient voor de financiering van de administratieve kosten van het opstellen en bijhouden van stamboeken.

Contact

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 | 9000 Gent 
Sarah Samyn | Tel. 09 276 28 42 | sarah.samyn@lv.vlaanderen.be