Is er een ontheffing nodig voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad voor bloemenranden?

Landbouwers mogen niet-biologische zaaizaadmengsels voor bloemenranden gebruiken mits het zaad niet-ontsmet is, de aankoophoeveelheid overeenstemt met de ingezaaide oppervlakte en het bloemenmengsel een positieve bijdrage levert aan de gewasbescherming. De landbouwers houden hiertoe de nodige bewijsstukken bij (aankoopfactuur, etiket,…). Landbouwers die gebruik maken van de bloemenmengsel van Inagro zoals hieronder beschreven, hoeven dit niet te doen.

Bloemenmengsels Inagro

Sedert 2006 test Inagro (voorheen het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt vzw - PCBT)  een eenjarig bloemenmengsels, bestaande uit niet- ontsmet (niet-biologisch) zaad, dat is samengesteld op basis van Nederlandse onderzoeksresultaten en met als doel de natuurlijke plaagbestrijding te stimuleren.

Inagro coördineert voor landbouwers een gezamenlijke aankoop van dergelijke bloemenmengsels. Landbouwers die gebruik maken van deze regeling moeten geen bewijsstukken bijhouden. Inagro bezorgt ter controle de lijst met landbouwers (+ hoeveelheid aangekocht zaad) aan de respectievelijke controleorganen.

Deze informatie is gebaseerd op volgende wetgeving:

  • Verordening (EG) nr. 834/2008 artikel 12.1.i.
  • Verordening (EG) nr. 834/2008 artikels 3. a.i en ii., 5a en f. en 12.1.g.

In de biologische landbouw gebeurt gewasbescherming bij voorkeur door de inzet van natuurlijke vijanden van plaagorganismen, betere resistentie van planten, natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik van rassen met een gunstige opbouw en mechanische onkruidbestrijding. Daarnaast vormen  de instandhouding en de bevordering van het bodemleven en biodiversiteit een van de basisbeginsels. De aanwezigheid van bloemen als voedingsbron voor natuurlijke vijanden van plagen in de omgeving van percelen kan bijdragen tot de natuurlijke plaagbestrijding in gewassen.  Het inzaaien van specifieke bloemenmengsels rond percelen kan dus aanzien worden als een vorm van natuurlijke gewasbescherming.

Het zaad voor deze bloemenmengsels valt buiten de toepassing van de plantaardige productie en bijgevolg ook buiten de toepassing van artikel 12.1.i. van Verordening (EG) nr 834/2007. Dit wil zeggen dat er voor het gebruik van zaadmengsels, met als doel gewasbescherming, door de landbouwer geen ontheffing moet aangevraagd worden, noch voorafgaande melding moet gemaakt worden bij het controleorgaan.

Dit betekent ook dat het controleorgaan het gebruik van deze zaadmengsels niet moet rapporteren aan de overheid of moet ingeven in de OrganicXSeeds databank.