Is het bio-logo verplicht voor biologische producten die uitsluitend buiten de EU op de markt worden gebracht?

De EU-wetgeving bevat geen rechtsgrond die de marktdeelnemers verplicht het logo aan te brengen op biologische producten die uitsluitend op de markt van derde landen in de handel worden gebracht.

Let wel: wanneer biologische producten, die uitsluitend bestemd zijn voor uitvoer buiten EU, niet voorzien zijn van het bio-logo van de EU, moet de exporterende marktdeelnemer ervoor zorgen dat deze producten niet vermengd kunnen geraken met voor de EU-markt bestemde producten en niet toevallig door hem op de EU-markt in de handel worden gebracht.

Ongeacht of het bio-logo van de EU op het betrokken biologische product is aangebracht of niet, het controlesysteem is van toepassing op alle marktdeelnemers, inclusief exporteurs van producten die voldoen aan productievoorschriften die in Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn vastgelegd.

Deze informatie is gebaseerd op volgende wetgeving

  • Verordening (EG) nr. 834/2007, artikel 28, lid 1

  • Verordening (EG) nr. 834/2007, artikel 1, lid 2; artikel 23, leden 1 en 2; artikel 24, lid 1, en artikel 25, lid 1

Krachtens artikel 23, leden 1 en 2, artikel 24, lid 1, en artikel 25, lid 1, is het gebruik van het bio-logo van de EU slechts verplicht voor de etikettering van en de reclame voor biologische voorverpakte levensmiddelen die voldoen aan de voorschriften die bij of krachtens Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn vastgesteld, en die op de EU-markt in de handel worden gebracht.

Deze wetgeving is bedoeld om duidelijkheid te creëren voor de consument op de gehele EU-markt. In artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 is bepaald dat deze verordening van toepassing is op biologische producten "wanneer deze producten in de handel worden gebracht". In artikel 1, lid 1, en in overweging 23 wordt verduidelijkt op welke markt deze producten in de handel worden gebracht, i.e. de EU-markt.

Indien het de bedoeling was geweest in artikel 1, lid 2, aan te geven dat de betrokken producten in de handel worden gebracht op de wereldmarkt (en het dus zou gaan om uit de EU uitgevoerde producten), zou de wetgever expliciet hebben verwezen naar "uitvoer". Bovendien wordt in overweging 24 onderstreept dat het EU-logo voor biologische producten slechts verplicht wordt gesteld voor voorverpakte biologische producten die in de Unie worden geproduceerd.