Gebruik van veevoeder (1e jaar omschakeling) als gevolg van uitzonderlijke droogte

Gezien de uitzonderlijke droogte tijdens het voorjaar 2020 kunnen biolandbouwers of landbouwers in omschakeling een versoepeling aanvragen voor het beperkt gebruik van veevoeders afkomstig van percelen in 1e jaar van omschakeling. Deze noodmaatregel is van kracht tot 31 december 2020.

Bij goedkeuring van de aanvraag mag u op uw landbouwbedrijf meer veevoeder afkomstig van 1ste-jaar in omschakeling (aangemeld voor 12 juni 2020 bij en onder controle gesteld van een controleorgaan voor biologische productie) gebruiken. Dit tot maximaal 40% van de totale verbruikte hoeveelheid kg droge stof voeder op jaarbasis op uw bedrijf en enkel gedurende de periode waarvoor u expliciet toestemming heeft ontvangen van Departement Landbouw en Visserij. Deze uitbreiding geldt voor alle veevoeders, ook voor voederbieten of mais.

Om de ontheffing aan te vragen maakt u gebruik van het formulier 'Aanvraag gebruik veevoeder van 1e jaar omschakeling – uitzonderlijke klimatologische omstandigheden 2020'. U bezorgt dit formulier aan uw controleorgaan. Het controleorgaan onderzoekt de aanvraag en bezorgt zijn advies daarover, uiterlijk 14 dagen na de ontvangst van de aanvraag én ten laatste op 15 oktober 2020, aan het Departement Landbouw en Visserij. Bezorg het formulier dus tijdig aan uw controleorgaan. Het Departement Landbouw en Visserij brengt u binnen zeven dagen nadat ze het advies ontvangen heeft, schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

Om in aanmerking te komen voor een toestemming voor het gebruik van niet-biologische diervoeders moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Uw bedrijf is gelegen in het Vlaamse gewest;

 • tijdens het voorjaar 2020 hebben één of meerdere percelen van uw bedrijf niet de verwachte hoeveelheden veevoeder opgeleverd;

 • u heeft voldoende inspanningen geleverd om de hierboven genoemde verliezen te compenseren door het volgende voor te leggen:

  • Bewijs van contacten met minstens drie potentiële leveranciers van (2e-jaars omschakelingsvoeder of biovoeder) of

  • Een bewijs van registratie op de website van Bioforum, waarbij u aantoont dat het aanbod op de website niet toereikend is.

 • ondanks bovengenoemde inspanningen, is de hoeveelheid biologisch veevoeder, veevoeder afkomstig van percelen in het tweede jaar van omschakeling in combinatie met maximaal 20% begrazen of de oogst van percelen blijvend grasland, blijvende voedergewassen of eiwithoudende gewassen van eigen percelen in eerste jaar van omschakeling die op het bedrijf zelf geproduceerd kan worden ontoereikend om het biologische vee gedurende de komende winterperiode naar behoren te voederen;

 • u gebruikt het voeder afkomstig van percelen in het 1ste-jaars-omschakeling enkel gedurende de periode waarvoor u expliciet toestemming heeft ontvangen van het Departement Landbouw en Visserij en deze vormen maximaal 40% van de totale hoeveelheid verbruikt voeder op jaarbasis op uw bedrijf;

 • u heeft de toestemming aangevraagd via het formulier 'Aanvraag gebruik veevoeder van 1e jaar omschakeling – uitzonderlijke klimatologische omstandigheden 2020' en de goedkeuring daarvan ontvangen;

 • de landbouwer houdt alle gegevens die deze aanvraag kunnen staven ter beschikking en bezorgt deze op aanvraag aan uw controleorgaan of aan het Departement Landbouw en Visserij.

 • de landbouwer beschikt eveneens over aankoopfacturen van het voeder en bewijsstukken dat de betrokken percelen onder bio - controle staan