Wedstrijden

Wetgeving

Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren (Belgisch Staatsblad van 7 mei 2010)

In titel IX van het Fokkerijbesluit zijn voorwaarden vastgesteld voor deelname aan wedstrijden voor paarden.  Die voorwaarden zijn de omzetting van de EU-Richtlijn 90/428/EEG van de Raad van 26 juni 1990 over het handelsverkeer in voor wedstrijden bestemde paardachtigen en houdende vaststelling van de voorwaarden voor deelneming aan wedstrijden.

Bij de organisatie van wedstrijden voor paarden geldt de algemene regel dat er geen ongelijke behandeling mag zijn tussen:

  1. Paarden die geregistreerd zijn in de lidstaat waar de wedstrijd plaatsvindt en paarden die geregistreerd zijn in een andere lidstaat;
  2. Paarden die van oorsprong zijn uit de lidstaat waar de wedstrijd georganiseerd wordt en paarden die van oorsprong zijn uit een andere lidstaat.

Het verbod op ongelijke behandeling geldt voor:

  1. De criteria voor toelating tot de wedstrijd, met name de minimum- en maximumvoorwaarden
  2. De beoordeling tijdens de wedstrijd
  3. De prijzen of winsten die aan de wedstrijd verbonden zijn.

Er zijn evenwel drie types wedstrijden waarbij afwijking van de algemene regel mogelijk is, namelijk:

  1. Wedstrijden waarbij uitsluitend paarden zijn toegelaten die ingeschreven zijn in éénzelfde stamboek, mits die wedstrijden kaderen in de verbetering van het ras;
  2. Regionale wedstrijden, waarbij uitsluitend paarden uit een bepaald gebied zijn toegelaten, mits die wedstrijden bedoeld zijn om paarden te selecteren;
  3. Evenementen met een historisch of traditioneel karakter.

Wanneer een wedstrijdorganisator van plan is om een afwijking toe te passen, dient hij minstens drie maanden vóór de wedstrijddatum de discipline en het type afwijking te melden aan het Departement Landbouw en Visserij.  Daartoe kan het hierna vermelde standaardmeldingsformulier  worden gebruikt.  Het departement moet de afwijking bekendmaken aan de lidstaten en het publiek. Dat gebeurt door publicatie op de webpagina over inrichtingen op zoötechnisch gebied.

Formulier

Melding van paardenwedstrijden die vallen onder de afwijking op het verbod van ongelijke behandeling

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent (wegbeschrijving)
Sarah Samyn | Tel. 09 276 28 42
sarah.samyn@lv.vlaanderen.be