Vlaams Bijenteeltprogramma

Het Vlaams Bijenteeltprogramma 2017 – 2019 kadert binnen het Europese stelsel voor steun aan de bijenteelt voorzien in verordening (EU) 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten. Hierbij roept de EU de lidstaten om de 3 jaar op een nationaal (regionaal) programma bij de Commissie in te dienen, dat na goedkeuring van deze laatste recht heeft op een cofinanciering van 50%. De programma’s moeten zich richten op de verbetering van de algemene voorwaarden voor de productie en afzet van producten van de (honing)bijenteelt en moeten aansluiten bij  het soort van maatregelen die door de verordening zijn opgesomd.

Het Vlaams programma werd opgesteld in samenspraak met de representatieve bijenteeltorganisaties. De weerhouden acties hebben een sectorbreed projectmatig karakter en willen in de eerste plaats de bijensterfte in Vlaanderen terugdringen door het promoten van betere, wetenschappelijk onderbouwde imkertechnieken en door het opzetten van een selectiewerking, gebaseerd op de gedocumenteerde prestaties van het teeltmateriaal. Het is dus geen steunstelsel met rechtstreekse financiële bijstand aan individuele producenten of lokale groepen.

Deze steun voor de bijenteelt van ongeveer 250.000 euro per jaar doet niets af van de aandacht van de Vlaamse overheid voor andere aspecten van de biodiversiteit en de wilde bestuivers, maar dat gebeurt in het geëigende kader.

Zie ook:

Contact

Jean-Luc Lamont, Beleidsraadgever
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - 9000 Gent
GSM 0473 83 70 57 |  Jean-Luc.Lamont@lv.vlaanderen.be