Varkenstop G30

Op maandag 1 februari 2016 vond in Gent de G30–varkenstop plaats.

Aanleiding voor deze top is de huidige economische crisis in de varkenshouderij. Met het oog op 2030, werden alle schakels binnen de varkenskolom samengebracht om na te denken over de toekomst van de varkenshouderij en over concrete acties om de sector te ondersteunen en/of richting te geven.

De dialoogdagen in 2011, die eveneens tot doel hadden om de toekomst van de Vlaamse varkenshouderij rendabeler, meer competitief en minder kwetsbaar te maken, brachten al enkele concrete acties op. Naar de toekomst toe zijn er echter nog bijkomende inspanningen nodig om de sector meer weerbaar en rendabel te maken.

Na een plenaire uiteenzetting van Johnny Hogenkamp, hebben de deelnemers aan de G30 elkaar geïnspireerd in drie discussiegroepen, gericht op de verschillende dimensies  van de varkenshouderij:

 • Het varken: Hoe kan een meerwaarde gecreëerd worden via differentiatie, segmentatie, ..., en dit zowel op de binnenlandse als buitenlandse markt?
 • Het bedrijf: welke alternatieve verdienmodellen bestaan er, indien een bedrijf niet meer rendabel is? Hoe kunnen deze bedrijfsleiders het beste ondersteund/begeleid worden?
 • De keten: hoe kunnen vraag en aanbod beter op elkaar afgesteld worden? Hoe kan de marktwerking en samenwerking in de keten verbeterd worden

VERSLAG G30-varkenstop – Gent, 1 februari 2016

Dit verslag is geen eindpunt. Het heeft als inspiratie gediend voor een eerste lijst van actiepunten. Het prioriteren en aanvullen van deze actiepunten is, net als het uiteindelijke realiseren en toepassen, een verantwoordelijkheid van ieder die deel uitmaakt van de varkensketen.

In eerste instantie hebben de deelnemers aan de varkenstop op 1 februari, door middel van een survey input kunnen geven over de prioriteit en wenselijkheid van deze actiepunten. In de zomer van 2016 werden aangepaste actiepunten ruim in de keten verspreid. Via een tweede survey werd nagegaan in welke mate deze actiepunten werden gedragen.

In totaal werden 376 (deel)surveys ingevuld. Alle actiepunten werden door een meerderheid van de respondenten positief geëvalueerd: het slechtst scorende actiepunt werd nog steeds door 58% van de respondenten als een goed idee beschouwd. De best scorende actiepunten werden door 100% van de respondenten goed bevonden. Gemiddeld werd een actiepunt door 92% als een goed idee bestempeld, waarvan door 47% als prioritair beschouwd.

Hierdoor hopen we te vertrekken van een door de sector gedragen en ondersteunde lijst van actiepunten. Het uitwerken en realiseren hiervan is een gedeelde verantwoordelijkheid van sector en overheid.woordenwolk in de vorm van een varken, met kernwoorden uit de werkgroepen: varkenshouders, markt, overheid, aanbod, informatie,

Actiepunten G30

De 30 G30 actiepunten zijn:

 • Actiepunt 1: Via diplomatieke en commerciële weg werken aan opening van nieuwe markten en bekomen van markttoegang. SECTOR/OVERHEID

 • Actiepunt 2: Met behulp van EU-cofinanciering een breed promotieprogramma uitwerken, dat de export van varkensvlees en varkensvleesproducten naar derde landen kan stimuleren. SECTOR

 • Actiepunt 3: Nagaan hoe bedrijfseconomische info sneller kan doorstromen naar de varkenshouders. SECTOR/OVERHEID

 • Actiepunt 4: Inventariseren van knelpunten voor stoppende bedrijven, die medeoorzaak kunnen zijn dat bedrijven langer blijven produceren dan economisch verantwoord is. SECTOR/OVERHEID

 • Actiepunt 5: Vleeskwaliteit en smaak meten en bijsturen door de ontwikkeling van betere meetmethodes via uitvoering van het goedgekeurde IWT-project 'Naar meer smaak en kwaliteit in Vlaams varkensvlees', dat uitgevoerd wordt door ILVO en UGent. ONDERZOEK

 • Actiepunt 6: Verspreiding van een wekelijkse elektronische nieuwsbrief waarin de beschikbare marktinformatie en de meest recente marktontwikkelingen vertaald worden in een heldere marktanalyse. SECTOR

 • Actiepunt 7: Informatiebronnen van overheidsdiensten en verschillende schakels in de keten beter in kaart brengen en ontsluiten. OVERHEID

 • Actiepunt 8: Bestendiging van boeren op een kruispunt als eerste aanspreekpunt en trajectbegeleider voor bedrijven die de stap naar verandering willen zetten. OVERHEID

 • Actiepunt 9: Bevorderen van kennisuitwisseling tussen varkenshouders d.m.v. financiering van externe begeleiders van studieclubs in het kader van naschoolse vorming. OVERHEID

 • Actiepunt 10: Verbeteren van imago van Vlaams varkensvlees door uitwerking van inhoudelijke aspecten van imagobevorderende communicatie rond varkensvlees in het algemeen en Vlaams varkensvlees in het bijzonder. SECTOR

 • Actiepunt 11: Ondersteuning bij de opstart van een producentenorganisatie. OVERHEID

 • Actiepunt 12: Slagkracht van producentenorganisatie(s) in de varkenshouderij versterken via operationele programma’s binnen het GLB 2020. OVERHEID

 • Actiepunt 13: De uitgebreide mogelijkheden die VLIF-innovatiesteun mogelijk maakt maximaal benutten voor de varkenssector. OVERHEID/SECTOR

 • Actiepunt 14: Opname van de parameters 'vleeskwaliteit' en 'smaak' in de fokwaardeschattingen van fokkerijorganisaties. (vervolg op actiepunt 5). SECTOR

 • Actiepunt 15: Meer en gerichtere netwerking binnen de varkenssector door het opzetten van een reeks netwerkmomenten rond specifieke thema's. SECTOR/OVERHEID

 • Actiepunt 16: Onderzoeksnoden en -resultaten beter afstemmen en uitdragen door ontwikkeling van een specifieke en jaarlijks geactualiseerde onderzoeksagenda door het varkensloket, i.s.m. praktijkcentrum varkens. SECTOR/OVERHEID

 • Actiepunt 17: Ontwikkelen van internationale marktstudie die nagaat in welke mate ons Vlaams varkensvlees als niche potentieel heeft op de wereldmarkt. SECTOR

 • Actiepunt 18: Gratis advisering over ondernemingsplan (module 1) en bedrijfseconomisch advies (module 2) via het bedrijfsadviessysteem KRATOS. OVERHEID

 • Actiepunt 19: Praktijkinformatie beschikbaar stellen en actueel houden door verdere bestendiging van de werking van het varkensloket als centraal informatie- en aanspreekpunt voor de varkenshouder. OVERHEID

 • Actiepunt 20: De uitgebreide mogelijkheden die EIP-projectsteun mogelijk maakt benutten voor de varkenssector. SECTOR/OVERHEID

 • Actiepunt 21: Nagaan of de drempel (wettelijk + administratief) voor directe verkoop verlaagd kan worden. OVERHEID

 • Actiepunt 22: Verticale samenwerking doorheen de varkenskolom via de oprichting van een brancheorganisatie. SECTOR

 • Actiepunt 23: Huidige lastenboeken evalueren d.m.v. volgende acties: Nagaan of bewezen kwaliteitsverhogende maatregelen voldoende in de huidige lastenboeken zijn geïmplementeerd en gevaloriseerd Nagaan wat potentieel is van buitenlandse lastenboeken voor de Vlaamse varkensproductie. SECTOR

 • Actiepunt 24: Stimuleren van slachterijen om smaak en vleeskwaliteit op te nemen in hun uitbetalingsmatrix (vervolg op actiepunt 5 en eventueel op actiepunt 15)

 • Actiepunt 25: Maximale inzet op preventief wegwerken van imagorisico’s door het interprofessioneel overleg. SECTOR

 • Actiepunt 26: Valorisatie van bovenwettelijke inspanningen. SECTOR

 • Actiepunt 27: Nagaan welke visie/strategie de bedrijven hanteren en structuur beter in kaart brengen d.m.v. een ruime bevraging bij de Vlaamse varkenshouders. OVERHEID

 • Actiepunt 28: Individuele begeleiding van innovatieve ideeën bevorderen. SECTOR/OVERHEID

 • Actiepunt 29: Organiseren van algemene (niet bedrijfsspecifieke) voorlichting rond reconversie. SECTOR/OVERHEID

 • Actiepunt 30: Stimuleren van omschakeling naar biologische varkenshouderij. OVERHEID/SECTOR

Aan deze actiepunten wordt in principe continu gewerkt. De komende maanden zal op deze webpagina regelmatig een update worden geplaatst. Belanghebbenden die initiatieven passend binnen één van de actiepunten willen kenbaar maken, kunnen dit melden via mail naar lieve.desmit@lv.vlaanderen.be en suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be.