Geoloket Landbouw

Het geoloket bereikt u door u via eID of itsme aan te melden op ons e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Klik vervolgens op de tegel 'Geoloket landbouw'.

Op deze pagina:

Hoe gebruik ik de kaart?

Meetlat en info punt

Meetlat Gebruik de meetlat om perceelsgrenzen en -oppervlaktes op te meten. Klik op de kaart de punten aan die u wilt opmeten. Dubbelklik om de meting te beëindigen. U kan nog steeds de al uitgezette punten verplaatsen, punten verwijderen of toevoegen door achtereenvolgens op het punt of de meetlijn te klikken. Klik vervolgens nogmaals op deze knop om de meetlat uit te zetten.

Info punt Deze knop staat standaard aan. Als u al gebruikt maakte van de meetlat zal u deze knop terug aan moeten zetten. Klik op een specifiek punt op de kaart om informatie over deze plaats te raadplegen.

Verder kan u ook nog de kaart pannen, in- en uitzoomen, het infovenster dicht- of openklappen en gebruik maken van het volledige scherm. Een schaal geeft u weer op welk zoomniveau u de kaart aan het bekijken bent.

Informatie over een gekozen punt

Bij het klikken op een willekeurige plaats op de kaart verschijnt informatie over de ligging van het punt (deelgemeente, gemeente en coördinaten) en informatie over de ligging van het perceel binnen bepaalde gebieden die van belang zijn voor landbouwkundig gebruik (vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied, landbouwstreek, ...). De informatie die u te zien krijgt is opgebouwd uit de lagen die u heeft geactiveerd (zie hieronder). Dus hoe meer lagen u activeert, hoe meer informatie u zult te zien krijgen. U kan alle informatie sorteren en filteren.

Opgelet, enkel de relevante informatie wordt weergegeven. Voorbeeld: de informatie over het habitatrichtlijngebied zal enkel verschijnen als het punt/perceel gelegen is in dit gebied.

Zoekbalk

Zoekbalk

Via de zoekbalk kan u navigeren naar een gemeente, deelgemeente, adres, XY- of WGS-coördinaten. In de tooltip wordt weergegeven hoe u deze coördinaten goed moet ingeven. Maak steeds gebruik van het vergrootglas naast de zoekbalk om naar de gewenste plaats te navigeren.

Zoeken op kadasternummer Deze knop laat u toe om op kadasternummer te zoeken. Selecteer achtereenvolgens de gemeente, afdeling, sectie en perceel.

Legende

Lagenkiezer Deze knop laat u toe om volgende bijkomende lagen/informatie weer te geven:

Administratieve grenzen (worden standaard getoond en zitten niet in de lagenkiezer)

Deelgemeente Deelgemeenten (oranje volle lijn)

Gemeente Gemeenten

Provincies Provincies (enkel zichtbaar wanneer zeer ver uitgezoomd)

Achtergrondlagen

Landbouwgebruikspercelen

Landbouwgebruiksperceel Landbouwgebruikspercelen 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 (blauwe contouren)

Andere lagen

Landbouwgebruikspercelen 2018 status 02/08/2018 met groei-index

Landbouwstreken Landbouwstreken (gele korte streepjeslijn)

MAP meetpunt groter dan 50 mg nitraat per liter MAP meetpunt 2018 (maximale nitraatconcentratie > 50 mg nitraat/l)

MAP meetpunt kleiner dan 50 mg nitraat per liter MAP meetpunt 2018 (maximale nitraatconcentratie < 50 mg nitraat/l)

Habitatrichtlijngebied Habitatrichtlijngebied (paarse lijn)

Vogelrichtlijngebied Vogelrichtlijngebied (lichtgroene korte streepjeslijn)

Vlaams Ecologisch Netwerk VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) (roze lijn)

Of percelen wel of niet in VEN-gebied gelegen zijn, kan enkel worden bepaald met de VEN-kaarten op schaal 1/25.000 (zoals definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering), of met de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De weergave van VEN-gebied op de fotoplannen kan aanleiding geven tot interpretatiefouten.

EKBG enkel GLB beschermd Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland, enkel GLB beschermd (rode verticale arcering)

EKBG beschermd onder natuur Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland, onder natuurwetgeving beschermd (rode horizontale arcering)

Water - 1m teeltvrij / 5m of 10m mestvrij (lichtblauwe schuine arcering) Water - 1m teeltvrij / 5m of 10m mestvrij (lichtblauwe schuine arcering)

Water - 1m teeltvrij / 5m of 10m mestvrij (lichtblauwe stippellijn) Water - 1m teeltvrij / 5m of 10m mestvrij (lichtblauwe stippellijn)

Water - 1m teeltvrij (paarse horizontale arcering) Water - 1m teeltvrij (paarse horizontale arcering)

Water - 1m teeltvrij (paarse streepjeslijn) Water - 1m teeltvrij (paarse streepjeslijn)

Gebruik van satellietbeelden

Infolagen

In de zoekbalk kan u de gemeente ingeven om de beelden van uw gemeente op te roepen. In de lagenkiezer kan u de groei-index beelden oproepen en de gemiddelde groei-index per perceel laten weergeven. Vink hiervoor aan:

  • bij Achtergrondlagen: Sentinel 2 groei-index 09/07 tot 23/07/2018
  • bij Landbouwgebruikspercelen: landbouwgebruikerspercelen 2018
  • bij Andere lagen: landbouwgebruikerspercelen 2018 status 02/08/2018 met groei-index

Infolagen

Hoe deze beelden interpreteren?

De achtergrondfoto geeft per punt van 10m x 10m via de kleur een aanwijzing van de hoeveelheid fotosynthese, en dus plantengroei, op die plaats. Factoren die dit beïnvloeden zijn de groei-intensiteit en de hoeveelheid aanwezig bladgroen per oppervlakte.

Hoe deze beelden interpreteren?
Kleur Voorbeelden
Groen (index groter dan 500): hoe donkerder groen, hoe hoger de groei-index index groter dan 700: donker groen: bossen, zeer intensieve groei van een dicht gewas, ...
Geel (index tussen 300 en 500): middelmatige groei-index -
Bruin (index tussen 100 en 300): hoe donkerder bruin, hoe lager de groei-index
  • index kleiner dan 300: bruin: verdorde of al geoogste dichte gewassen, ...
  • index kleiner dan 200: donker bruin: naakte grond, ...
Grijs en blauw (index kleiner dan 100): zeer lage groei-index grote wateroppervlakken, gebouwen,...

Per perceel is een rood cijfer weergegeven dat een maat is voor de gemiddelde groei (fotosynthese) op dat perceel. Hoe hoger de waarde, hoe meer het gewas aan fotosynthese aan het doen is. Lagere waarden duiden op een lage mate van fotosynthese. Voor verdorde gewassen zijn deze waarden bijvoorbeeld typisch laag. Let op, een lage waarde kan er ook op duiden dat het gewas eind juli al geoogst werd.

Bovendien moet u rekening houden met het volgende:

  • Het maaien/begrazen van een perceel grasland zorgt ervoor dat de hoeveelheid bladgroen verlaagt, wat dus ook de waarde van de index laat dalen.
  • Zeker bij knolgewassen is de opbrengst van de teelt maar deels beïnvloed door de hoeveelheid bladgroen bovengronds.

Satellietbeeld Voorbeeld groei-indices

Op een zeer beperkt aantal plaatsen was er tijdens de gestelde periode geen satellietfoto beschikbaar door de aanwezigheid van wolken. Op deze plaatsen is de foto zwart en krijgen de percelen een groei-index waarde 0. In de buurt van deze zwarte plekken kunnen er afwijkingen zijn van de groei-index op de plaats waar de schaduw van de wolk zich bevindt.

Satellietbeeld : door de aanwezigheid van wolken, is de foto zwart

Hoe de informatie gebruiken

We herhalen nog eens dat de informatie op het Geoloket landbouw enkel als ondersteunende informatie kan gebruikt worden bij de toepassing van de procedure uit de omzendbrief van juli 2010 met richtlijnen tot het bijeenroepen van commissies tot vaststelling van schade aan teelten.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.