Percelen en kaart

Snel aan de slag handleiding Verzamelaanvraag 2021

Instructiefilmpjes over hoe u percelen moet behandelen vindt u op het YouTube-kanaal van het Departement Landbouw en Visserij.

Raadpleeg de Toelichting 2021.

Op deze pagina:

Na het openen van de Verzamelaanvraag, komt u op de pagina 'percelen' terecht. Deze pagina bestaat uit twee delen. Links een tabel en rechts een kaart. De kaart kan worden vergroot door op het vierkant rechtsboven de kaart te klikken. De tabel kan gemaximaliseerd worden door op de verticale balk met 'kaart verbergen' te klikken of door deze balk te verslepen. Door op F11 te drukken, krijgt de tabel nog meer ruimte.

Verberg kaart en groot scherm

De percelentabel

Boven de tabel, net onder 'Percelen' krijgt u een aanduiding als er blokkerende perceelopmerkingen zijn. Deze kan u terugvinden in de tabel, waar we straks op terugkomen.

Blokkerende opmerkingen boven de tabel

Net boven de tabel staan een paar actieknoppen: een nieuw perceel toevoegen, exporteren naar Excel, filters initialiseren, instellingen, alle opmerkingen openklappen, alle opmerkingen toeklappen en de percelen van vorig jaar kopiëren. Met deze actie kan u de hoofdteelt, bijkomende bestemming en gespecialiseerde productiemethode van vorig jaar overnemen. Met het plusje kan een nieuw perceel worden toegevoegd. Er kunnen meerdere percelen tegelijk worden toegevoegd. Deze nieuwe percelen moeten ook ingetekend worden op de kaart. Ook via de kaart kunnen nieuwe percelen worden toegevoegd. Bekijk zeker ook de volgende filmpjes:

Kolommen

De eerste twee kolommen in de tabel staan vast.

Met het > vooraan worden de opmerkingen voor een perceel uitgeklapt. Bekijk ook zeker het filmpje "Vaste kolommen en opmerkingen".

Blokkerende opmerking perceel

Om alle opmerkingen uit of in te klappen kan u de actieknoppen bovenaan de tabel gebruiken.

Daarnaast staat een icoon dat aanduidt of het perceel wel of niet geschrapt is (geschrapte percelen hebben het vakje 'S' aangevinkt) en of het perceel een opmerking heeft (rood kruis = blokkerende opmerking, oranje uitroepteken = belangrijke opmerking en blauwe 'i' = informatieve opmerking). Er kan gefilterd worden op deze opmerkingen. U kan bijvoorbeeld enkel de percelen tonen die een blokkerende opmerking hebben door op het filtericoon te klikken en in de dropdown 'blokkerende opmerkingen' te selecteren.

Filter blokkerende opmerking

De volgende kolom bevat de perceelnummers. Deze kunnen anders gesorteerd worden door op het kolomhoofd te klikken of u kan een perceelnummer intypen om erop te filteren. Deze filtering kan u terug ongedaan maken door op de actieknop bovenaan de tabel te klikken.

Op het perceelnummer zit een tooltip waarin het perceelnummer van vorig jaar wordt getoond. Door te dubbelklikken op het perceel komt u in het scherm perceeldetail terecht.

Na deze vaste kolommen volgen nog andere kolommen die u desnoods van plaats kan veranderen door de kolomhoofden te verslepen.

In de kolom perceelsnaam kan gezocht worden op een bepaald perceel door in het zoekveld te typen en er kan alfabetisch op- of aflopend worden gesorteerd.

U kan kolommen filteren en sorteren, maar ook de volgorde ervan bepalen door ze van plaats te verslepen. U kunt ook kolommen open- en dichtklappen en de breedte ervan zelf bepalen. Al deze instellingen kunt u nu opslaan als gebruikersvoorkeur door op het tandwiel te klikken en ze te bewaren. Als gewenst kan u steeds terugkeren naar de standaardinstellingen door te kiezen voor 'Instellingen initialiseren'.

Extra perceelsinfo in de tabel

In de tabel kan u verschillende kolommen zien met extra perceelsinfo. Een aantal kolommen zijn standaard zichtbaar. Door op het pijltje naast 'Perceelsinfo' te klikken, kan u alle beschikbare kolommen visualiseren.


perceelsinfo

Een perceel schrappen

De volgende kolom heeft 2 kolomhoofden. Bovenaan staat 'schrappen' met een pijltje ernaast, eronder staat 'S' en 'Reden schrapping'. De kolommen i.v.m. schrappen worden gegroepeerd en gedeeltelijk getoond. De verborgen kolommen die te maken hebben met schrappen kunnen getoond worden door op het pijltje naast 'schrappen' te klikken. De verborgen kolommen i.v.m. schrappen hebben te maken met de extra informatie die opgevraagd wordt voor niet aangegeven percelen.

Schrappen in tabel

Een perceel schrappen kan op verschillende manieren.

Een eerste manier bestaat erin om het vakje in kolom 'S' aan te vinken. Er verschijnt een pop-up die vraagt naar de reden schrapping. Afhankelijk van de ingevulde reden zal bijkomende info verplicht of facultatief worden opgevraagd. Als een perceel geen landbouwgrond meer is, moet verplicht een reden worden opgegeven.

Een tweede manier om een perceel te schrappen is het onmiddellijk invullen van de 'reden schrapping'. Verschillende opties zijn mogelijk:

 • ALB moet ingevuld worden als het perceel door een andere landbouwer wordt gebruikt. De contactgegevens van de nieuwe gebruiker kunnen worden ingevuld.
 • GLG moet worden ingevuld als het perceel in de huidige campagne geen landbouwgrond meer is. De kolom 'reden geen landbouwgebruik' moet dan worden ingevuld. Als GLG wordt aangeduid en er wordt geen reden ingevuld, zal een blokkerende opmerking verschijnen na berekenen.
 • ONB moet worden ingevuld als de nieuwe gebruiker niet gekend is. De contactgegevens van de eigenaar kunnen worden ingevuld.
 • PGB moet gebruikt worden als het perceel door een particulier wordt gebruikt (dat is een persoon die geen verzamelaanvraag indient). Het opvragen van de contactgegevens van de particulier is verplicht. We raden daarom sterk aan om deze hier in te vullen om latere briefwisseling te vermijden.
 • VGI kan gebruikt worden als er per ongeluk een verkeerd perceel werd toegevoegd aan de huidige verzamelaanvraag.

Als er meer dan 1 perceel overgedragen wordt naar bv dezelfde particulier, dan kunnen de gegevens van de particulier gemakkelijk gedupliceerd worden door via de rechtermuisknop te kiezen voor kopiëren en Ctrl + V te gebruiken bij al deze percelen. Dit wordt nog makkelijker door te filteren op PGB.

Een geschrapt perceel terugzetten kan door het vinkje in het veld van kolom 'S' weg te halen of door de reden schrapping te verwijderen. De ingevulde contactgegevens of de reden geen landbouwgrond zullen ook verdwijnen en het perceel zal automatisch terug worden ingetekend.

De kolommen kunnen terug verborgen worden door terug op het pijltje naast schrappen te klikken.

Bekijk ook zeker het filmpje "Kolomgroep: een perceel schrappen". 

Oppervlakte en bezwaar niet landbouwgrond

De volgende gegroepeerde kolom is 'oppervlakte'. Deze omvat de referentieoppervlakte, de aangegeven oppervlakte en de reden niet intekenbaar. De aangegeven oppervlakte kan enkel worden ingevuld bij bepaalde agromilieumaatregelen. de kolom 'reden niet intekenbaar' kan worden aangevinkt om een perceel te kunnen intekenen dat momenteel geheel of volledig gekend staat als niet landbouwgrond. De buitendienst zal dan bepalen of de intekening correct is.

Bekijk ook het filmpje "Kolomgroep: oppervlakte". 

Perceelsgegevens invullen in de tabel

De volgende kolommen bevatten informatie over de perceelsgegevens.

De eerstvolgende kolommen bevatten informatie over teelten en werden gegroepeerd onder deze noemer. De kolommen kunnen getoond worden door op het pijltje naast teelten te klikken. Hier kunnen de voor-, hoofd- en nateelt worden opgegeven. Er kan eenvoudig gezocht worden door te typen in een veld en dan de keuze aan te duiden. Door op enter te drukken komt u in het veld eronder en kan u weer typen. Navigeren naar links en rechts in de tabel kan u doen met de pijltjestoetsen of de toetsen TAB en SHIFT + TAB. Bekijk zeker ook het filmpje: "Kolomgroep - teelten". 

De volgende kolommen bevatten bestemmingen, deze zitten gegroepeerd onder de hoofding 'bestemmingen'. Standaard wordt de hoofdbestemming en een kolom bijkomende bestemming getoond. Door op het pijltje naast bestemmingen te klikken worden de overige verborgen kolommen getoond. Hier kan een gespecialiseerde productiemethode en een eventuele reden niet-subsidiabel worden ingevuld. De reden niet-subsidiabel moet worden ingevuld als een perceel niet in aanmerking komt voor activatie van betalingsrechten maar als er wel een hoofdteelt op wordt verbouwd waardoor er bemestingsrechten kunnen worden toegekend. Als het perceel meer dan 3 maanden voor niet landbouwactiviteiten wordt gebruikt na of voor het verbouwen van de hoofdteelt moet TIJD worden ingevuld, als het perceel in de loop van het kalenderjaar en na het verbouwen van de hoofdteelt uit landbouw gaat (als het bijvoorbeeld wordt verkaveld) moet DEF worden ingevuld. Beide moeten worden gebruikt in combinatie met hoofdbestemming I. Bekijk ook het filmpje "Kolomgroep: bestemmingen".

De volgende kolommen onder bemesting zijn vanggewas inzaai, derogatie aanvraag en beheerovereenkomst 100 kg N uit kunstmest.

Vervolgens, onder overname, kan een datum overname en een code overname worden ingevuld. Als een perceel niet wordt gebruikt voor mestrechten, maar wel voor activatie van betalingsrechten, moet hier een datum na 1/1 en ten laatste 15/5 worden ingevuld.

In de volgende kolom kan aangegeven worden of het perceel moet worden doorgegeven aan het aangeduide controleorgaan voor biocertificering.

In de laatste kolom kan de exploitatie waartoe een perceel behoort worden opgegeven.

Helemaal rechts in de tabel staat een pijl waarmee naar perceel detail kan worden genavigeerd.

Bekijk zeker ook het filmpje "Overige kolomgroepen".

Overzicht sneltoetsen tabel

 • Dubbelklikken op het perceelnummer verwijst u naar perceeldetail van het perceel.
 • Entertoets: verspring een veld naar beneden.
 • Tabtoets: ga naar het volgende veld in de rij, op het einde van de rij verspringt u naar het begin de volgende rij.
 • Pijltjestoetsen: navigeren in de tabel. Zorg er steeds voor dat het veld niet in bewerken modus staat. Zolang u een veld aan het bewerken bent, zal u de pijltjes enkel in het actieve veld kunnen gebruiken.
 • Met de linkermuistoets in een veld klikken maakt het bewerkbaar, tenzij het veld niet bewerkbaar is (bijvoorbeeld de referentie oppervlakte).
 • Wanneer een veld bewerkbaar is, kunt u gebruik maken van de dropdown lijst met invulmogelijkheden of u kunt direct de naam van een teelt in het veld typen (als u in het veld van de hoofdteelt bijvoorbeeld 'aard' typt, zal een lijst van teelten verschijnen waarin 'aard' voorkomt).
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kleine letters en hoofdletters.

De kaart

De kaart kan u dichtklappen door op de splitter (middenbalk) te klikken. Deze splitter verschuift dan naar rechts. Om de kaart terug op te roepen klikt u nogmaals op deze splitter. De kaart kan ook smaller gemaakt worden en de tabel breder door de splitter tussen beide naar rechts te verschuiven. Omgekeerd kan u de kaart breder en de tabel smaller maken door de splitter naar links te schuiven. Deze voorkeuren worden bewaard.

Als u de kaart op volledig scherm gebruikt, is het mogelijk om alle handelingen op te slaan. Bij opslaan en andere belangrijke acties wordt u op de hoogte gebracht met duidelijke boodschappen. Bent u niet tevreden van uw laatst uitgevoerde acties? Geen paniek, maak dan gebruik van de handige undo/redo pijlen.

Undo en redo pijlen

Lagenkiezer Lagenkiezer icoon

Klik links bovenaan de kaart op de lagenkiezer. U krijgt een lijst van beschikbare lagen te zien die u tegelijk kan af- of aanzetten door op het oog te klikken. U krijgt hier ook te zien hoe de lagen worden weergegeven op de kaart. Bepaalde lagen (bijvoorbeeld de waterlagen) worden op 2 manieren weergegeven. In de zoekbalk kan u zoeken naar een specifieke laag, als u bijvoorbeeld 'perc' begint te typen zullen enkel de landbouwgebruikspercelen-lagen verschijnen. Bekijk het filmpje "Lagenkiezer". 

Lagenkiezer

Zoeken op kadasternummer

U kan nu ook zoeken via kadasternummer. Vul alle velden in en activeer de stratenatlas in de lagenkiezer om het nummer en omtrek van het kadasterperceel te zien. Bekijk ook het filmpje "Zoeken op kadasternummer".

Kadaster

Info over een gekozen punt

Onder 'info over een gekozen punt' ('i'-knop) kan u een overzicht raadplegen van alle belangrijke informatie: XY-coördinaten, referentieoppervlakte, teelten van de afgelopen 4 jaar, status blijvend grasland, gebiedstype binnen MAP6, landbouwstreek, fosfaatklasse (met einde geldigheid) en een link naar Geopunt.

Klik op het tabblad 'info' om meer informatie te raadplegen. Hoe meer lagen u onder de lagenkiezer selecteerde, hoe meer informatie u te zien zult krijgen. Onder de rubriek 'info over het aangeklikte punt' kunt u doorklikken naar Geopunt, Google Maps en Google Street View. Onder de rubriek 'landbouwgebruikspercelen 2020 - eigen percelen' kunt u doorklikken naar 'perceeldetail'. Voorbeeld: u wil weten welke teelt u hebt aangegeven op een bepaald perceel in 2017. U gaat naar de lagenkiezer en selecteert de laag 'Landbouwgebruikspercelen 2017', u klikt op de info-knop en vervolgens klikt u op een perceel op de kaart. U klapt onder info de rubriek 'landbouwgebruikspercelen 2017' open.

Bekijk ook het filmje "Info over een gekozen punt". 

Percelen intekenen

Nieuw intekenen

Een nieuw perceel intekenen kan op twee manieren: direct via de kaart of via de tabel.

Als u direct via de kaart een nieuw perceel wil intekenen moet u ervoor zorgen dat u op de kaart GEEN perceel heeft geselecteerd. Klik op het potlood en u kunt direct beginnen met de intekening van het nieuwe perceel. Zet de punten van de perceelsgrenzen uit en dubbelklik om de intekening te beëindigen. U kunt na het beëindigen van de intekening nog steeds punten toevoegen, verwijderen of verslepen. Sla tenslotte de intekening op. Bekijk ook het filmpje "Nieuw perceel toevoegen via intekenen".

Als u eerst via de tabel wenst te werken klikt u in de hoofding van de tabel op '+' om één of meerdere percelen toe te voegen. Voeg 1 perceel toe (en als nodig selecteert u een exploitatie). Selecteer het nieuwe perceel in de tabel en klik vervolgens op het potlood om het perceel in te tekenen. Sla tenslotte de intekening op.

Nieuw intekenen

Overnemen

Een nieuw perceel overnemen kan ook op twee manieren: direct via de kaart of via de tabel.

Als u direct via de kaart een nieuw perceel wenst over te nemen zult u er ook moeten voor zorgen dat u bij de start geen enkel perceel heeft geselecteerd. Klik op het pijltje naast het potlood en selecteer de actie 'overnemen' in plaats van 'intekenen'. Klik een blauw perceel aan en sla op. Bekijk ook het filmpje: "Nieuw perceel toevoegen via overnemen".

Als u eerst via de tabel wenst te werken klikt u in de hoofding van de tabel op '+' om één of meerdere percelen toe te voegen. Voeg 1 perceel toe (en als nodig selecteert u een exploitatie). Selecteer het nieuwe perceel in de tabel en klik vervolgens op het pijltje naast het potlood en kies voor de actie 'overnemen'. Klik een blauw perceel aan en sla op.

Intekening wijzigen

Selecteer een perceel en klik op het potlood om een perceelintekening te wijzigen. Voeg punten toe, verwijder punten of versleep punten. Sla op. Bekijk ook het filmpje "Actieknop: intekening wijzigen".

Tekening aanpassen

Eiland toevoegen/verwijderen

Selecteer een perceel, klik op het pijltje naast het potlood en kies voor de actie 'eiland toevoegen'. Teken een polygoon in het geselecteerde perceel. Dubbelklik om de polygoon te sluiten. Sla op. Bekijk ook het filmpje: "Actieknop: eiland toevoegen".

Selecteer het perceel met het eiland, klik op het pijltje naast het potlood en kies voor de actie 'eiland verwijderen'. Klik op het eiland en sla op. Bekijk ook het filmpje: "Actieknop: eiland verwijderen".

Splitsen

Selecteer een perceel, klik op het pijltje naast het potlood en kies voor de actie 'splitsen'. Plaats een eerste punt buiten het perceel en teken vervolgens de splitslijn in. Het laatste punt van de splitslijn moet zich ook buiten het perceel bevinden. Dubbelklik om de splitslijn te beëindigen. Na het beëindigen van de splitslijn kan u nog steeds de intekening van de splitslijn aanpassen door punten toe te voegen, te verwijderen of te verslepen. Sla op.

Voor het splitsen van een perceel moet men de actie 'splitsen' gebruiken, zo niet komen de nieuwe delen NIET meer in aanmerking voor premie. Elk nieuw perceelnummer toegevoegd na 1 juni komt namelijk NIET in aanmerking voor premie (uitzondering: premie voor inzaai groenbedekker).

Bekijk ook het filmpje: "Actieknop: splitsen".

Samenvoegen

Selecteer het nieuw gesplitste perceel, klik op het pijltje naast het potlood en kies voor de actie 'samenvoegen'. Klik vervolgens op het perceel dat grenst aan het perceel dat u wenst samen te voegen. Sla op.

Bekijk ook het filmpje: "Actieknop: samenvoegen".

Intekening verwijderen

Selecteer een perceel, klik op het pijltje naast het potlood en kies voor de actie 'intekening verwijderen'. Klik op 'OK' om te bevestigen. Sla op. Opgelet, u kunt deze actie niet meer ongedaan maken! Als u de intekening toch terug wenst, moet u de huidige aanvraag in behandeling verwijderen en een nieuwe opstarten.

Bekijk ook het filmpje: "Actieknop: Intekening verwijderen".


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.