Precisielandbouw: Automatische GPS- of RTK-GPS-aansturing

Hoe werkt de pagina ‘pre-ecoregeling – Precisielandbouw – automatische GPS- of RTK-GPS-aansturing’?

Ga naar de pagina 'Verhogen organisch koolstofgehalte bouwland', te vinden in de menubalk links:

overzicht precisielandbouw linker kolom

Als u subsidie voor deze maatregel wenst aan te vragen, vinkt u bovenaan de verklaring aan. U vindt hier ook een link naar de webpagina met de subsidievoorwaarden. 

verklaring aanvraag maatregel gps aansturing

Opgelet: Enkel mogelijk t.e.m. 31 mei 2022!
Na het aanvinken van de verklaring zullen twee verschillende keuzemogelijkheden verschijnen. 
Allereerst zal u een keuze moeten maken of de toepassing via D-GPS of RTK-GPS zal worden uitgevoerd. 
type gps-aansturing kiezen

Vervolgens duid u aan of de precisielandbouw zal toegepast worden op zowel de gewasbeschermingsmiddelen als de korrelmeststoffen of slechts op één van beide.

waarvoor wordt de gps-aansturing gebruikt

Onderaan de pagina wordt dan een tabel weergegeven met de percelen die in aanmerking komen voor de maatregel. 

overzichtstabel met percelen die in aanmerking komen voor de maatregel

Deze maatregel is op bedrijfsniveau. De landbouwer moet op minstens 80% van zijn oppervlakte precisielandbouw toepassen. Deze oppervlakte wordt vermeld vlak boven te tabel
Er hoeft niet aangeduid te worden op welke percelen de precisielandbouw al dan niet toegepast zal worden.

Welke percelen verschijnen in de tabel?

Alle percelen met een subsidiabele hoofdteelt, gelegen in het Vlaams Gewest en die in eigen gebruik zijn tijdens de teeltperiode van de hoofdteelt, met uitzondering van onderstaande percelen:

  • Percelen waarop een VLM-beheerovereenkomst rust, met uitzondering van de beheerovereenkomst water.
  • Percelen met meerjarige fruitteelten.
  • Percelen met serre of permanente overkapping.
  • Biologische percelen (of percelen in omschakeling) met grasland of meerjarige voedergewassen
  • Percelen waarvoor de pre-ecoregeling ecologisch beheerd grasland of productief kruidenrijk grasland wordt aangevraagd.
  • Teelten/percelen die worden geactiveerd als EAG en niet combineerbaar zijn. Voor meer informatie zie combinatietabel pre-ecoregelingen.

Als aan een van deze voorwaarden niet voldaan is, zal het perceel niet in de tabel verschijnen en niet meetellen bij de berekening van het areaal subsidiabele hoofdteelten, waarvan de landbouwer op minstens 80% precisielandbouw via automatische GPS- of RTK-GPS-aansturing moet toepassen.