Ecologisch aandachtsgebied e-loket

Op deze pagina:

Raadpleeg de bijbehorende rubriek in de Toelichting 2021 voor meer inhoudelijke informatie.

Hoe werkt de pagina Ecologisch aandachtsgebied?

Onder de titel van het scherm wordt een tabel weergegeven met volgende gegevens:

 • Uw gangbare oppervlakte subsidiabel bouwland. Dit is alle subsidiabele oppervlakte die u in gebruik heeft in Vlaanderen op de uiterste indieningsdatum van uw verzamelaanvraag (15 mei) en waarvan de oppervlakte voor blijvend grasland onder vergroening en blijvende teelten in mindering wordt gebracht. De oppervlakte is de basis voor de berekening van de vereiste minimale oppervlakte ecologisch aandachtsgebied (EAG).
 • Uw aan te leggen oppervlakte ecologisch aandachtsgebied. U moet een areaal dat minstens gelijk is aan 5% van uw subsidiabel areaal bouwland, inrichten als ecologisch aandachtsgebied.
 • Uw geselecteerde oppervlakte ecologisch aandachtsgebied. Dit is de som van de oppervlakten van de door u geselecteerde (= geactiveerde) types EAG's, zie kolom 'EAG (m²)' in de tabel 'overzicht van uw ecologische aandachtsgebieden'.

De tabel 'overzicht van uw ecologische aandachtsgebieden' bevat een lijst van types EAG's die volgens onze huidige beschikbare data mogelijks in aanmerking komen voor het behalen van uw oppervlakte ecologisch aandachtsgebied. Deze lijst van EAG's werd opgebouwd op basis van uw perceelsaangifte en bestaande referentielagen (voor 1m teeltvrije strook, grachten en bosranden). Voor elke rij opgenomen in deze tabel wordt grafisch het element weergegeven in de kaart rechts van de tabel.

Opgelet, u moet zelf nog de EAG's aanvinken om ze te selecteren voor het behalen van uw minimale oppervlakte ecologisch aandachtsgebied. U kunt makkelijk alle EAG's selecteren door het selectievakje in de kolomtitel aan te vinken. Nadat u de gewenste EAG's hebt geselecteerd, moet u rechtsboven altijd op het 'opslaan' icoon klikken Opslaan icoon.

Wenst u specifieke EAG types, specifieke percelen of bepaalde (grotere) oppervlakten te selecteren, dan kan u makkelijk ordenen, want elke kolom van de tabel 'overzicht van uw ecologische aandachtsgebieden' kunt u sorteren door op de titel van de betreffende kolom te klikken (bv. kolom 'type EAG' alfabetisch sorteren op type).

Wat als de informatie in de tabel niet correct of niet volledig is?

Zoals al vermeld, is de tabel opgebouwd op basis van gegevens uit uw perceelsaangifte en bestaande referentielagen.

Hieronder wordt aangegeven waar u eventuele foutieve gegevens in de tabel kunt wijzigen.

Volgende perceelvormige ecologische aandachtsgebieden ontbreken of zijn onterecht:

 • Braakliggend land
 • Stikstofbindende gewassen
 • Groenbedekking
 • Korte omloophout
 • Houtkant/heg
 • Poel
 • Groepen van bomen
 • Bomenrijen
 • Akkerrand

Wat moet u doen?

Aanpassen door aangeven of verwijderen van een perceel of wijziging via 'perceelgegevens' of 'via tabel' van:

 • Hoofdteelt: voor braakliggend land, stikstofbindende gewassen, korte omloophout, houtkant/heg, poel, groepen van bomen, bomenrijen
 • Nateelt: voor groenbedekking
 • Gespecialiseerde productiemethode (AKR): voor akkerrand

Wat als de afmetingen niet kloppen?

Grafische intekening aanpassen via 'intekenen'.

Volgende lijnvormige ecologische aandachtsgebieden ontbreken, zijn onterecht of hebben de verkeerde afmetingen:

 • Strook langs bos zonder/met productie
 • 1 m teeltvrije strook
 • Gracht

Wat als ze ontbreken?

U kunt deze zelf toevoegen aan de lijst door op het plus-icoon plus icoon te klikken. U moet in dat geval zelf de lengte van het EAG-type opgeven. De lengte kan opgemeten worden door de meetlat te gebruiken. Let wel, om nauwkeurig te kunnen meten is het aangeraden om voldoende in te zoomen. Enkel rijen die u met het plus-icoon plus icoon toevoegde, kunnen worden verwijderd met de prullenbak die weergegeven wordt naast de rij. Let op, na toevoegen of verwijderen van een EAG, moet u rechtsboven altijd op het 'opslaan' icoon klikken opslaan icoon.

Wat als ze onterecht zijn?

Deze mag u niet activeren en u moet de fout via opgeladen bijlage melden. Dit geldt ook voor boslandbouw (agroforestry) en beboste gebieden (onder PDPO).

Wat als de afmetingen niet kloppen?

Deze mag u niet activeren en u voegt een nieuwe toe, zie 'Wat als ze ontbreken?'.

Voor iedere geactiveerde EAG moet u er zelf voor zorgen dat het EAG voldoet aan de opgelegde voorwaarden. Meer informatie over de voorwaarden per type EAG vindt u terug in de fiches op de pagina Vergroeningspremie - ecologisch aandachtsgebied.

Wijzigingen over ecologisch aandachtsgebied worden aanvaard tot en met 31 mei.

Welke waterlopen komen in aanmerking voor ecologisch aandachtsgebied?

In de verzamelaanvraag worden de waterlopen op twee manieren weergegeven:

 1. 'Water - 1 m teeltvrij / 5 m of 10 m mestvrij'
  • Langs deze objecten moet zowel de 1 meter teeltvrije strook als de 5 m bemestingsvrije zone gerespecteerd worden.
  • Concreet zijn dit de lichtblauw gearceerde polygonen en de lichtblauwe stippellijnen.
 2. 'Water - 1 m teeltvrij'
  • Langs deze objecten moet enkel de 1 meter teeltvrije strook gerespecteerd worden.
  • Concreet zijn dit de paarse gearceerde polygonen en de paarse streepjeslijnen.

Binnen vergroening zal dit verder gedifferentieerd worden naar:

 • EAG - grachten: enkel GRB-grachten van minimaal 2 meter en maximaal 6 meter breed komen in aanmerking als ecologisch aandachtsgebied.
 • EAG - 1 m teeltvrije strook: 1 m teeltvrije strook langs alle waterlopen,-vlakken en -lijnen (dus zowel 'Water - 1 m teeltvrij / 5 m of 10 m mestvrij' als 'Water - 1 m teeltvrij') komen in aanmerking als ecologisch aandachtsgebied.

Wanneer kan een type EAG in aanmerking komen?

Met uitzondering van percelen met 'korte omloophout' en 'beboste gebieden' komen EAG's enkel in aanmerking als ze op bouwland liggen of, in geval van landschapselementen en 1m teeltvrije strook, als ze er aan grenzen. In de praktijk is aangrenzend gelijk aan fysisch raken. Let wel: 'EAG's moeten ter beschikking zijn van de landbouwer die ze wenst te selecteren.

Hoe wordt de oppervlakte van de verschillende types in rekening gebracht?

Voor de EAG's stroken subsidiabel areaal langs bosranden, 1m teeltvrije strook en grachten zijn de lengtematen gekend via de overlap met specifieke gebieden op de fotoplannen. Voor stroken subsidiabel areaal langs bosranden en grachten moeten deze lengtematen worden omgezet in oppervlaktes door ze te vermenigvuldigen met een omzettingsfactor. Voor 1m teeltvrije strook wordt geen omzettingsfactor gebruikt.

Voor de andere types EAG's (braakliggend land, stikstofbindende gewassen, groenbedekking, korte omloophout, houtkanten, poelen, bomen in groep, boslandbouw, beboste gebieden en akkerranden) is de oppervlakte al gekend en is het gebruik van een omzettingsfactor dus overbodig.

Om de uiteindelijke oppervlakte te kennen die als ecologisch aandachtsgebied zal meetellen (zie kolom 'EAG (m²)' in de tabel 'Overzicht van uw ecologische aandachtsgebieden'), moet voor elk type EAG ook nog een wegingsfactor toegepast worden. De berekening kan u op het scherm terugvinden bovenaan de kaart. De tabel met de omzettingsfactoren en wegingsfactoren voor elk type EAG is terug te vinden in de fiche op de pagina Vergroeningspremie - ecologisch aandachtsgebied.

Waar vindt u meer informatie?

Voor bijkomende informatie richt u zich tot de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

Lees meer informatie op de pagina Vergroeningspremie.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.