Verhogen organische koolstofgehalte bouwland

Hoe werkt de pagina ‘pre-ecoregeling – verhogen organisch koolstofgehalte bouwland’?

Bovenaan op de pagina wordt algemene informatie over de maatregel gegeven en een link naar de webpagina met de subsidievoorwaarden.
Onder ‘Percelen’ wordt vermeld wat de gemiddelde verhoging van EOC-waarde is, bij uitvoering van het aangegeven teeltplan. En of dit voldoende of onvoldoende is om in aanmerking te komen voor de subsidie.
Ten slotte wordt in de tabel weergegeven welke de percelen bouwland zijn en of de aanbreng van organische koolstof (EOC-waarde) van de teelten op deze percelen zeer laag, laag, gemiddeld, hoog of zeer hoog is.
Deze pagina is louter informatief. Er hoeft niets op aangegeven of aangevinkt te worden. 

Hoe wordt de EOC-waarde berekend?

De pre-ecoregeling is een maatregel op bedrijfsniveau, op alle percelen bouwland, die ook de twee voorgaande jaren bouwland waren. Aan elke teelt (hoofdteelt of nateelt) is een bepaalde EOC-waarde gekoppeld. Zie tabel op de webpagina voor indeling van teelten in categorieën. Op basis van de aangegeven teelten en oppervlaktes van de bouwlandpercelen wordt de gemiddelde organische koolstoftoename in kg/ha op deze percelen berekend. Deze wordt weergegeven boven de tabel. 
Bij de berekening van de gemiddelde organische koolstoftoename op het bedrijfsbouwland, wordt enkel rekening gehouden met de percelen die weergegeven worden in de tabel.

Welke percelen verschijnen in de tabel?

Enkel percelen bouwland, die ook bouwland waren in twee voorbije jaren worden weergegeven in de tabel. De percelen moeten bovendien ook gelegen zijn in het Vlaams Gewest en in eigen gebruik zijn tijdens de teeltperiode van de hoofdteelt. Als aan een van deze voorwaarden niet voldaan is, zal het perceel niet in de tabel verschijnen en niet meetellen bij de berekening van de gemiddelde organische koolstoftoename op het bouwland van het bedrijf.

Hoe kan ik een simulatie maken van mijn teeltplan?

Er kan een wijziging van de verzamelaanvraag opgestart worden. De wijzigingen zoals andere teelten op percelen zetten, bepaalde percelen schrappen of toevoegen,… zullen doorstromen naar de tabel op de pagina ‘pre-ecoregeling – verhogen koolstofgehalte bouwland’. Op deze manier kan al een inschatting worden gemaakt wat de aanbreng van organische koolstof van het teeltplan 2022 gaat zijn. Als de wijziging enkel wordt opgestart als simulatie, mag ze NIET INGEDIEND worden! De (niet-ingediende) wijziging ‘in bewerking’ kan achteraf ook weer verwijderd worden via ‘Aanvraag verwijderen’.