Nieuw in de verzamelaanvraag

Raadpleeg alle nieuwigheden in de Toelichting 2021.

Op deze pagina:

Instructiefilmpjes en snel aan de slag handleiding

Snel aan de slag handleiding Verzamelaanvraag 2021

De instructiefilmpjes zijn gepubliceerd op het YouTube-kanaal van het Departement Landbouw en Visserij en tonen:

E-loket raadplegen

De verzamelaanvraag opent op vrijdag 19 februari 2021. Tijdens de onderhoudsmomenten zal het e-loket tijdelijk onbeschikbaar zijn. De uiterste datum voor het indienen van de initiële versie van de verzamelaanvraag is dit jaar vrijdag 30 april (van 1 mei tot 25 mei met korting op subsidie) en de uiterste wijzigingsdatum 31 mei 2021..

Het departement raadt aan om gebruik te maken van Google Chrome. Andere browsers worden niet ondersteund.

Subsidie aanvraag brede weersverzekering vereenvoudigd

De subsidieaanvraag voor brede weersverzekering is vereenvoudigd. Er hoeven geen percelen meer aangevinkt te worden. Een algemene deelnameverklaring en opgave van verzekeraar volstaat. Meer info over de subsidie brede weersverzekering vindt u op de webpagina 'Erkende brede weersverzekering 2021' en over de aangifte in de verzamelaanvraag kunt u terecht op de help-pagina 'Brede weersverzekering'.

Invullen van de verzamelaanvraag

Nieuwe teeltcodes

Opsplitsing van de percelen 'hoofdgebouwen' en 'Andere stallen en gebouwen'

De percelen met teeltcodes 1 – Hoofdgebouwen en 2 – Andere stallen en gebouwen, worden opgesplitst om enkel de gebouwen die ook in het GRB zitten voor te drukken als aparte polygonen. Landbouwers zullen in een eerste fase de verschillende gebouwen in de verzamelaanvraag moeten aangeven.

Nieuwe codes voor stallen en gebouwen
Type Teelt / object Omschrijving
Stal 11 Bedrijfsgebouw voor het houden van dieren
Loods (bv. voor machines, opslag, ...) 12 Loods voor materiaal, opslag, sortering oogst,…
Woonhuis 14 Gebouw voor bewoning
Gebouw i.k.v. verbreding 15 Gebouw dat dienst doet als hoevewinkel, ijssalon, B&B, ontvangstruimte,…
Ander gebouw 16 Gebouwen die niet onder bovenstaande vallen


Meer info vindt u in de fiche 'extra info over teeltcodes' op de webpagina 'Perceelsaangifte'.

Teeltcode '898'

Teeltcode voor permacultuur. Permacultuur wordt gebruikt voor een perceel waarop veel verschillende gewassen samen geteeld worden in (eventueel) verschillende lagen, met daartussen (eventueel) niet beteelde stroken. Het streeft naar de ontwikkeling van een landbouwecosysteem dat duurzaam en veerkrachtig is en baseert zich op patronen en kenmerken uit natuurlijke ecosystemen. Het perceel kan worden gebuikt voor het aanwenden van subsidies indien het op landbouwgrond is gelegen.

Hernoeming menu

Een aantal menupunten werden gewijzigd van naam:

  • 'Samenvatting' werd vervangen door 'Overzicht'
    • 'Gewijzigde percelen' werd vervangen door 'Grafische aanpassingen'
    • 'Wijzigingen' werd vervangen door 'Wijzigingen in deze versie'
  • 'Afdrukken' werd vervangen door 'Downloads'

Tabel

U kunt elke kolom filteren en sorteren en u kunt ook zelf de volgorde van de kolommen bepalen door ze van plaats te verslepen. U kunt ook kolommen open- en dichtklappen en de breedte ervan zelf bepalen. Al deze instellingen kunt u opslaan als gebruikersvoorkeur door op het tandwiel te klikken en ze te bewaren. Als gewenst kan u steeds terugkeren naar de standaardinstellingen door te kiezen voor 'Instellingen initialiseren'.

Instellingen percelen

Kaart

De kaart kan u dichtklappen door op de splitter (middenbalk) te klikken. Deze splitter verschuift dan naar rechts. Om de kaart terug op te roepen klikt u nogmaals op deze splitter. De kaart kan ook smaller gemaakt worden en de tabel breder door de splitter tussen beide naar rechts te verschuiven. Omgekeerd kan u de kaart breder en de tabel smaller maken door de splitter naar links te schuiven. Deze voorkeuren worden bewaard. Bekijk ook zeker het filmpje "Werken op volledig scherm".

Als u de kaart op volledig scherm gebruikt is het mogelijk om alle handelingen op te slaan. Bij opslaan en andere belangrijke acties wordt u op de hoogte gebracht met duidelijke boodschappen. Bent u niet tevreden van uw laatst uitgevoerde acties? Geen paniek, maak dan gebruik van de handige undo/redo pijlen.
Kaartknoppen

Onder 'info over een gekozen punt' ('i'-knop) kan u een overzicht raadplegen van alle belangrijke informatie: XY-coördinaten, referentieoppervlakte, teelten van de afgelopen 4 jaar, status blijvend grasland, gebiedstype binnen MAP6, landbouwstreek, fosfaatklasse (met einde geldigheid) en een link naar Geopunt. Welke gegevens u hier te zien krijgt, kan u zelf instellen via de knop Hamburgerknop ('hamburger'-knop) bovenaan links op de kaart. Bekijk ook zeker het filmpje "Info over gekozen punt".

Perceeldetail

Perceeldetail is een volwaardig alternatief voor de percelen tabel. U kan via perceeldetail percelen invullen, toevoegen en intekenen.

Perceeldetail kan u openen door in de percelen tabel te dubbelklikken op het perceelnummer.

Via de zoekbalk en de pijltjes bovenaan kan u snel naar een ander perceel navigeren. Door op 'plus' te klikken kan u eenvoudig een perceel toevoegen

Zoekbalk perceeldetail

Er is een kaart bij perceeldetail waarop alle intekenacties kunnen gebeuren. Door te klikken op een ander perceel op de kaart, zal u naar dat perceel navigeren. Als u de kaart niet nodig heeft, kan u ze dichtklappen of smaller maken door achtereenvolgens op de splitter te klikken of deze te verschuiven.

Percelen in Wallonië

Het is niet meer nodig om aan te duiden in de Vlaamse verzamelaanvraag of u percelen in Wallonië in gebruik hebt.

Deze informatie wordt namelijk al vroeg in de campagne tussen de Waalse en Vlaamse administratie uitgewisseld, waardoor het overbodig geworden is om dit op te vragen.

Andere weilanden

Bij het opgeven van de weilanden die niet tot uw Verzamelaanvraag behoren, vragen we de XY-coördinaten op. Via de kaart op deze pagina kan u deze coördinaten opzoeken met de infoknop.

Paspoortplichtige soorten

Om te voorkomen dat bepaalde schadelijke organismen zich over het grondgebied verspreiden, worden voor planten en plantaardige producten die er drager van kunnen zijn, fytosanitaire maatregelen getroffen. Sinds 2005 is het FAVV verplicht om fytosanitaire maatregelen op te volgen.

Voor een aantal planten en plantaardige producten is het risico groot dat zij drager zijn van schadelijke organismen. Deze soorten moeten vanaf 2019 vergezeld zijn van een plantenpaspoort wanneer ze verplaatst worden, ook voor verkeer binnen België.

Sinds 2019 is het verplicht om de plantenpaspoortplichtige bedrijven te controleren. Deze bedrijven vinden in de verzamelaanvraag een aparte pagina om de soorten van planten die vallen onder deze richtlijn, aan te geven . Ook de verwerkende bedrijven zullen moeten geregistreerd worden en zij zullen een aparte toegang krijgen om de gegevens kenbaar te maken. Deze gegevens uit de verzamelaanvraag zullen aan alle betrokken partijen worden bezorgd voor verdere controle. Ook landbouwers die bepaalde teeltcodes aangeven, zullen gevraagd worden de extra bijlage in te vullen.

Landbouwers die deze bijlagen in de Verzamelaanvraag 2020 hebben ingevuld hebben de mogelijkheid om de tabel te kopiëren in de Verzamelaanvraag 2021 via de knop 'planten vorig jaar kopiëren'.

Perceelinfo

De tabel onder Overzicht -perceelinfo is sinds 2020 voorzien van een kaart met aanduiding van uw percelen. In de tabel vindt u alle perceelinformatie terug. Informatie (gebiedstype, afstroomzone) die u nodig hebt in het kader van MAP6 kan u hier raadplegen. In deze tabel kan u er ook voor opteren om uw gebruikersvoorkeuren op te slaan, voor de werkwijze zie puntje 5.2.

Snelinfo

Bij gebruik van de info-knop op de kaart zal u snel volgende informatie kunnen raadplegen: XY-coördinaten, referentieoppervlakte, teelten van de laatste 4 jaar, status BG, gebiedstype, landbouwstreek, fosfaatklasse, fosfaatklasse einde geldigheid en link naar Geopunt.

Alle perceelsinfo voorgedrukt op het voorbereidingsformulier en meer kan u terugvinden onder 'Overzicht – Perceelsinfo'.

Downloads

U kunt een onbeperkt aantal percelen selecteren om af te drukken. Vink het vakje in het kolomhoofd van de eerste kolom aan en alle percelen zijn geselecteerd om af te drukken. Klik vervolgens op de knop 'fotoplan per perceel downloaden' of 'fotoplan gegroepeerd downloaden' en u zal de linken naar de te downloaden documenten zien verschijnen. Elk document bevat maximaal 50 percelen.

Naast het afdrukken van de aanvraag zelf, de fotoplannen en het exporteren van de perceelsgegevens naar Excel is het sinds vorige campagne ook mogelijk om een GML-bestand te downloaden. Dit bestand kan na downloaden gebruikt worden om uw aangegeven percelen in te laden binnen VEGAPLAN.

Andere campagne of versie

Als een verzamelaanvraag werd geopend, kan u eenvoudig een andere versie van het dossier of een dossier van een andere campagne openen met de knop 'Andere campagne of versie'. Deze knop vindt u terug bovenaan, naast 'Percelen'. Met deze knop kunnen twee tabellen geraadpleegd worden. Heeft u de verzamelaanvraag 2021 geopend, dan vindt u bovenaan de tabel 'Overzicht versies verzamelaanvraag 2021' en eronder 'Overzicht verzamelaanvragen'. In de eerste tabel kan een andere versie van de verzamelaanvraag 2021 worden geopend. Via de tabel 'Overzicht verzamelaanvragen' kan de laatste versie van de verzamelaanvraag van een andere campagne worden geopend.

Naast de door u ingediende versies zal u ook de versies die uw administratie heeft aangemaakt kunnen raadplegen. Informatie over de geopende versie kan u terugvinden in de hoofding van de Verzamelaanvraag. Door op 'Verzamelaanvraag' te klikken komt u terug in het overzichtsscherm.

andere versie

andere campagne

Bemestingsprognose

In 2021 zal de mestbank onmiddellijk na het indienen van de verzamelaanvraag opnieuw een bemestingsprognose aanmaken. De prognose kan u na het indienen terugvinden bij de bijlagen. Deze prognoses betreffen een voorlopige berekening van de nutriënten die kunnen gebruikt worden op het bedrijf, het aantal verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies die u moet laten uitvoeren voor de groenten groep I of II, aardbeien, en sierteelt- of boomkweekgewassen, en van het te realiseren doelareaal 'vanggewassen' in gebiedstype 2 en 3, en van de al gerealiseerde oppervlakte.

Bijkomende informatie voor witloof

Voor percelen met witloof (gewascode 8515 of 9515) worden de equivalente oppervlakte en de teeltwijze opgevraagd.

Omdat witloof een belangrijke teelt is in Vlaamse context en het departement Landbouw en Visserij hiervoor een specifieke typologie ('gespecialiseerd witloofbedrijf') wil ontwikkelen, wenst de administratie meer zicht te krijgen op de forcerie van witloof. Hiervoor is het nodig dat we over specifieke data beschikken zoals de productiemethode (forcerie in volle grond of hydrocultuur) en de equivalente oppervlakte aan wortelen dat op uw bedrijf geforceerd wordt. De equivalente oppervlakte aan wortelen dat op uw bedrijf geforceerd wordt, is de oppervlakte van uw eigen geteelde wortelen dat u op uw bedrijf forceert (dus: de door u geteelde wortelen verminderd met de oppervlakte van uw wortelen dat u verkoopt aan anderen) vermeerderd met de oppervlakte wortelen dat u bij andere worteltelers aankoopt om zelf te forceren.

Tijdig indienen van wijzigingen

Sinds 2020 kunnen opgestarte wijzigingen gedurende slechts een beperkte periode worden ingediend. Dit om te vermijden dat u gebruik maakt van verouderde gegevens.
Concreet zal een wijziging – dus na het indienen van de initiële verzamelaanvraag - tot en met 31 mei binnen de 4 kalenderdagen en uiterlijk 31 mei moeten worden ingediend. Als de opgestarte wijziging langer blijft openstaan, zal deze na 4 kalenderdagen worden geblokkeerd. De al aangebrachte aanpassingen kunnen worden geconsulteerd onder 'Overzicht – Wijzigingen in deze versie'. Deze aanpassingen zijn niet ingediend en zullen moeten worden aangebracht in een nieuwe wijziging. Een nieuwe wijziging kan pas worden opgestart nadat de geblokkeerde wijziging werd verwijderd. Dat is mogelijk in het overzicht van de verzamelaanvraag op het e-loket of via de knop 'Aanvraag verwijderen' onderaan in het menu in de geblokkeerde versie.

Na 31 mei moet een wijziging binnen de 2 kalenderdagen worden ingediend. Na 2 kalenderdagen wordt de versie geblokkeerd.

De initiële, niet ingediende versie van uw dossier wordt nooit geblokkeerd.

Na 31 december kunt u niets meer aanpassen en geen versie meer indienen, ook de eerste versie niet.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.